profil

Bezpieczeństwo i higiena pracy

(44)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
poleca87%

Elementy wiedzy o człowieku i jego pracy. Kształtowanie higienicznych warunków pracy.

TEMATY PORUSZONE W PRACY: 1. OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO W ZWIĄZKU Z ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA PYŁEM 2. OCHRONA PRZED ZATRUCIEM ZAWODOWYM 3 .PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O WENTYLACJI 4. OCHRONA PRACY W WARUNKACH UCIĄŻLIWEGO MIKROKLIMATU 5. HAŁAS...

poleca86%

Wymagania budowlano-techniczne wobec budynków i pomieszczeń

1.Budynki i inne obiekty budowlane z pomieszczeniami do pracy muszą być zgodne z wymogami określonymi w przepisach budowlanych. Oznacza to,że budowa zakładów i wykonywanie pracy w warunkach prowizorycznych są ograniczone przepisami prawa...

poleca86%

Wypadki, świadczenia powypadkowe

Rodzaje świadczeń powypadkowych Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Jest to świadczenie pieniężne przysługujące z mocy ustawy wypadkowej pracownika, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego...

poleca85%

Obowiązki kierownictwa i załogi w zakresie przestrzegania przepisów bhp.

1.Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracownicy zakładu mają obowiązek: a)wykonywać pracę zgodnie z zasadami bhp b)dbać o należyty stan maszyn i urządzeń c)przestrzegać ładu i porządku w miejscu pracy d)używać w pracy niezbędnych ochron...