profil

Bezpieczeństwo i higiena pracy

(44)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

16 online
poleca85%

Zasady bezpieczeństwa pracy na wysokościach

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA WYSOKOŚCIACH Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Nie zalicza się do prac na wysokości pracy na powierzchni,...

poleca85%

Omówić zagrożenia i metody ich eliminacji występujących na stanowisku spawacz

Prace spawalnicze: Spawaniem nazywamy proces łączenia metali za pomocą ich miejscowego stapiania. Z uwagi na rodzaj czynników wytwarzających wysoką temperaturę (3200-3500* C) spawanie dzielimy na: 1. Gazowe gdzie czynnikiem wytwarzającym wysoką...

poleca85%

Zmęczenie, przemęczenie i odpoczynek.

1.Niedostatek wypoczynku wywołuje przemęczenie.Jest to taki stopień zmęczenia,który objawia się nadmierną pobudliwością,trudnościami w zasypianiu i bezsennością,osłabieniem pamięci oraz narastającą niechęcią do pracy. 2.Odpoczynek pozwala na...

poleca85%

Higiena w życiu codziennym.

1.Jak wynika z badań ergonomicznych wydłużanie czasu pracy powoduje spadek wydajności i wyczerpanie. 2.Czas wolny od pracy i obowiązków domowych należ spędzać aktywnie,zwłaszcza po mało ruchliwej pracy. 3.Specyficzną formą wypoczynku jest...

poleca85%

Stres i zmęczenie w warunkach pracy

Wybrałem ten temat, ponieważ doszedłem do wniosku, że trzeba go poruszyć. Bo właśnie stres i zmęczenie są szczególnie niebezpieczne w pracy, a także są przyczyną wielu nie szczęśliwych wypadków. Polacy z roku na rok są coraz bardziej zestresowani....

poleca85%

Mobbing i molestowanie seksualne w pracy

Mobbing i molestowanie seksualne w pracy

poleca89%

BHP przy obsłudze urządzeń do zgrzewania materiałów odzieżowych.

W maszynach do zgrzewania prądem wielkiej czestotliwości stosuje się natężenie pola elektromagnetycznego, nie przekraczającego 10 V/m, tj. natężenie nie zagrażające zdrowiu pracownika. Jednak w celu zwiększenia bezpieczenstwa pracy należy...

poleca85%

Zasady stwierdzania chorób zawodowych.

1.Choroba zawodowa to schorzenie,które: - ma związek przyczynowy z wykonywaną pracą zawodową - jest wymienione w urzędowym wykazie chorób zawodowych 2.Podejrzenie choroby zawodowej u pracownika może zgłosić lekarz zakładowy lub...

poleca91%

Ochrona przeciwpożarowa i sprzęt gaśniczy (w miejscu pracy)

Ochrona przeciwpożarowa jest ogółem przedsięwzięć, czynności i zabiegów profilaktycznych mających na celu ochronę życia, mienia i zdrowia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawania i...

poleca85%

Zakażenia i choroby zakaźne

Spośród drobnoustrojów chorobotwórczych najgroźniejsze dla człowieka są bakterie i wirusy.Bakterie to jednokomórkowe organizmy z pogranicza świata roślinnego i zwierzęcego.Mają mikroskopijne rozmiary i szybko się rozmnażają.Wiele bakterii wytwarza...

poleca90%

Trucizny w naszym życiu i jak się przed nimi zabezpieczyć.

Trucizny w naszym życiu i jak się przed nimi zabezpieczyć. W otoczeniu człowieka znajdują się miliony związków chemicznych. Niektóre z nich są niezbędne do życia, wpływ innych jest na organizm obojętny. Są także i takie związki chemiczne, których...

poleca85%

Organizacja bezpiecznej pracy

Temat: Organizacja bezpiecznej pracy INSTRUKCJA BHP OBOWIĄZUJĄCA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW 1. Zgodnie z przepisami działu dziesiątego Kodeksu Pracy podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad BHP....

poleca86%

Niektóre stany chorobowe nieobojętne wykazem chorób zawodowych

1.W wykazie chorób zawodowych nie ma takich,jak żylaki kończyn dolnych,płaskostopie,przepukliny,skrzywienia kręgosłupa i choroba reumatyczna. 2.Żylaki kończyn dolnych - ograniczone rozszeżenia żyłpod postacią wężykowatych postronków lub...

poleca87%

Elementy wiedzy o człowieku i jego pracy. Kształtowanie higienicznych warunków pracy.

TEMATY PORUSZONE W PRACY: 1. OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO W ZWIĄZKU Z ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA PYŁEM 2. OCHRONA PRZED ZATRUCIEM ZAWODOWYM 3 .PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O WENTYLACJI 4. OCHRONA PRACY W WARUNKACH UCIĄŻLIWEGO MIKROKLIMATU 5. HAŁAS...

poleca86%

Wygląd i standard wykończenia pomieszczeń

1.Wygląd i standard wykończenia pomieszczeń zakładów gastronomicznych zależy od rodzajów i zakresu działalności gastronomicznej oraz kategorii zakładu.O sposobie wykończenia pomieszczeń konsumpcjnych najczęściej decyduje zamierzony wystrój wnętrza...

poleca86%

Wymagania budowlano-techniczne wobec budynków i pomieszczeń

1.Budynki i inne obiekty budowlane z pomieszczeniami do pracy muszą być zgodne z wymogami określonymi w przepisach budowlanych. Oznacza to,że budowa zakładów i wykonywanie pracy w warunkach prowizorycznych są ograniczone przepisami prawa...

poleca86%

Wypadki, świadczenia powypadkowe

Rodzaje świadczeń powypadkowych Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Jest to świadczenie pieniężne przysługujące z mocy ustawy wypadkowej pracownika, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego...

poleca85%

Obowiązki kierownictwa i załogi w zakresie przestrzegania przepisów bhp.

1.Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracownicy zakładu mają obowiązek: a)wykonywać pracę zgodnie z zasadami bhp b)dbać o należyty stan maszyn i urządzeń c)przestrzegać ładu i porządku w miejscu pracy d)używać w pracy niezbędnych ochron...