profil

Administracja

(549)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca85%

Motywacja w pracy

Współczesne firmy, chcąc pozyskać wykwalifikowanego pracownika, są zmuszone do zaoferowania, oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia, także szeregu świadczeń pozapłacowych. Rola tych świadczeń, oferowanych przez przedsiębiorstwa swoim pracownikom,...

poleca87%

Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej

Aby mówić o prawie wyznaniowym w UE moim zdaniem należałoby zacząć od definicji prawa wyznaniowego. Jak czytamy w Wielkiej Encyklopedii: Prawo wyznaniowe jest to gałąź prawa, która reguluje prawa i obowiązki obywateli ze względu na wyznanie...

poleca83%

Normy prawne

Norma prawna - to wynikająca z przepisów prawa reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym. Elementy normy prawnej Wyróżnia się dwie główne koncepcje budowy normy prawnej: • Koncepcja...

poleca92%

Ustawa o własności lokali

Samodzielny lokal mieszkalny – mogą stanowić odrębne nieruchomości., Samodzielnym lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami...

poleca83%

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscem zagrożenia poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru czy innego...

poleca83%

Wzór CV - co powinno zawierać CV w punktach

CURRICULUM VITAE Dane personalne: Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Stan cywilny: Adres zamieszkania: Telefon prywatny: Cel zawodowy: Wykształcenie: Doświadczenie zawodowe: Umiejętności: Cechy charakteru:...

poleca85%

Sakrament małżeństwa - historia

Od pierwszych wieków, do czasów po Trydencie. Kapłaństwo, wybór życia w klasztorze, tak samo jak i małżeństwo jest powołaniem, do którego należy wcześniej dojrzeć, aby się do niego dobrze przygotować. Małżeństwo jest darem i wyzwaniem....

poleca85%

Kontrola prawna administracji

1. Pojęcie i zasięg kontroli Kontrola prawna – to kontrola regulowana prawem. Administracja raz jest podmiotem kontrolowanym, a drugi raz podmiotem kontrolującym Kontrola prawna administracji to: - badanie zgodności stanu istniejącego ze...

poleca83%

Wzór rezygnacji z telefonu

Wiele osób nie wie jak napisać oświadczenie o rezygnacji z telefonu. Ja także szukałam takich informacji, wzorów podań. Przygotowałam wzór takiego pisma. Myślę, że nakieruje osoby chcące takie pismo złożyć. Miejscowość; data mię i nazwisko...

poleca86%

Wpis do Dzienniczka Praktyk na stanowisku pracownik administracyjno-biurowy

1 tydzień I dzień : Zapoznanie się ze statutem i przedmiotem działalności firmy i jej formą prawną. Poznanie regulaminu, zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych a także z organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach. II dzień :...

poleca87%

Samozatrudnienie

Samozatrudnienie w ujęciu teoretycznym 1.1. Istota samozatrudnienia W najpowszechniejszym ujęciu ujęciu samozatrudnienie rozumiane jest jako praca na własny rachunek . J. Jończyk proponuje, aby tę formę zatrudnienia określać mianem...

poleca85%

Ochrona informacji niejawnych

Rozdział II Podmiotowy aspekt dostępu do informacji niejawnych 1. Poświadczenia bezpieczeństwa Rozpatrując formułowanie odesłania do ustawy dotyczącej ochrony informacji niejawnych, sam prawodawca musiał przede wszystkim objąć niejako ochroną,...

poleca85%

Sprawozdanie z przebiegu praktyk

Praktykę studencką odbyłam w Urzędzie Miasta i Gminy w ............, w terminie .............. . W wymiarze 120 godzin. Moim opiekunem prowadzącym praktykę była .......................................... Praktyka odbyła się na podstawie umowy o...

poleca85%

System rekrutacji w Policji na podstawie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Rozdział 2 Ujęcie teoretyczne systemu rekrutacji w Policji Policja w Polsce stanowi istotny element modelu ochrony bezpieczeństwa i porządku w Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego też jej ustrój i organizacja, a także relacje z organami...

poleca85%

Zarządzanie kryzysowe

1. System zarządzania kryzysowego 1.1 Zasady zarządzania kryzysowego Zarządzanie kryzysowe jest kluczowym elementem budującym bezpieczeństwo narodowe kraju. Opiera się ono na działalności organów administracyjnych, natomiast jego celem jest...

poleca88%

Chrystologia Ireneusza z Lyonu w kontekście polemiki z gnostycyzmem

Pytanie, kim jest Jezus, występuje już w Ewangeliach, które mówią o kontrowersjach wokół jego osoby. Jednak dopiero śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa pozwoliły uwierzyć w to, że jest Mesjaszem i Synem Bożym, czyli oczekiwanym przez naród...

poleca85%

Porównaj temat: Sobór w Efezie w 341r. w opracowaniach trzech autorów ks. Mariana Banaszaka, ks. Bolesława Kumora oraz Pierre’ a Pierrard.

Na początku chciałabym przeanalizować tekst ks. Bolesława Kumora ur. 1 grudnia 1925 w Szymanowicach-Niskowej pod Nowym Sączem i zm. 23 października 2002 w Lublinie. Ten polski historyk, specjalizujący się w dziejach Kościoła katolickiego w okresie...

poleca89%

Dochody własne

W celu sprawnego działania jednostki samorządu terytorialnego powinny, podobnie jak inne przedsiębiorstwa, inwestować w swój rozwój, który przejawia się na płaszczyźnie materialnej w postaci rozbudowy i tworzenia infrastruktury komunalnej...

poleca85%

Gmina

Samorząd gminny został utworzony w 1990 r. i jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Podstawą jej funkcjonowania jest statut, ustanawiany przez radę gminy. Jednostka ta służy wspomaganiu działań publicznych na szczeblu lokalnym....

poleca85%

Etyki idealistyczne obiektywistyczne

1. Sokrates, Platon. Sokrates- wg niego: jeśli coś jest wartością- jest nią dla każdego, poznanie świata wartości bezwzględnych nie jest tak proste jak poznanie wartości użytkowej, by czynić dobro a unikać zła- należy poznać obiektywne...

poleca84%

Utylitaryzm skrajny- radykalnie odmienny od marksizmu. Filozofia anarchizmu.

Anarchizm- koncepcja społeczeństwa bez władzy państwowej. W szerszym znaczeniu- to koncepcja społeczności, która w żadnej dziedzinie, produkcji, zarządzeniu, handlu, religii, nauczaniu, w rodzinie itp. nie dopuszcza przymusu. Anarchizm (l9w.)...

poleca85%

Postulat własności prywatnej

Zwolennicy umiarkowanego rozumienia tego postulatu uważają, że należy dążyć do stopniowej likwidacji wartości prywatnej, rozpoczynając od podstawowych środków produkcji (ziemi wraz z bogactwami, zakładów produkcyjnych i usługowych itp.)...

poleca90%

Kariera w służbie cywilnej – rozwój służbowy

zatrudnienie na czas określony (służba przygotowawcza), egzamin (teoretyczny) wynik negatywny – rozwiązanie umowy na czas określony wynik pozytywny – zawarcie umowy na czas nieokreślony. postępowanie kwalifikacyjne (egzamin na urzędnika s.c.)...

poleca85%

Cykl projektu: główne dokumenty i decyzje

Zasady ZCP •Użycie podejścia opartego na tablicy logicznej w celu analizy problemów i wypracowania właściwego rozwiązania – np. projektowanie przedsięwzięcia •Zdyscyplinowane wypracowanie dobrej jakości głównych dokumentów na każdej fazie,...

poleca85%

Procesy decyzyjne- podstawowe działanie

1. Sformułowanie procesu decyzyjnego. 2. Określenie możliwych rozwiązań. 3. Podjęcie decyzji. 4. Ocena skutków podjętej decyzji. Ad-1 Sformułowanie procesu decyzyjnego. Właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w...

poleca87%

Opis procesu decyzyjnego dotyczącego zmiany sposobu gospodarowania nieruchomością

Przyczyna powstania procesu decyzyjnego. Proces decyzyjny, który chcę opisać dotyczy nieruchomości zabudowanej położonej na działkach nr 1241 i 5623 w miejscowości Doktorce gmina Juchnowiec województwo Podlaskie o łącznej powierzchni wynoszącej...

poleca85%

Terroryzm, a bezpieczeństwo.

Terroryzm – z łacińskiego terror, strach, przerażenie, stosowanie masowych zbrodni. Stosowany już w starożytności, często jako element utrzymania władzy....

poleca85%

Procesy integracyjne w Europie, a bezpieczeństwo państw.

1. Ewolucja pojęć w sferze europejskiej. 2. Polityka bezpieczeństwa w UE i WNP. 3. Bezpieczeństwo międzynarodowe RP. 4. Ekonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. Adn 1. Zmiany polityczne po II WŚ, potem rozpad bloku wschodniego i...

poleca86%

NATO – sojusz obronny.

1) geneza powstania rola i znaczenie, 2) zmiany w sojuszu po 1989 r., 3) polityka nuklearna NATO, 4) współpraca gospodarczo-obronna w ramach sojuszu. 1945...

poleca84%

Inicjatywy wspólnotowe 2000 – 2006.Zasady polityki strukturalnej unii Europejskiej.

1. INTERREG 3 – inicjatywa zajmująca się finansowaniem współpracy międzyregionalnej, również transgranicznej. 2. URBAN – inicjatywa zajmująca się finansowaniem dużych miast powyżej 100 tys. mieszkańców, rozwiązywaniem problemów. 3. LEADER –...

poleca85%

Klasyczne teorie lokalizacji.

1. Teoria J.H Thiinena – 1826 r. Poszukiwał optymalnej lokalizacji dla produkcji rolniczej w swojej pracy pt.: „Państwo izolowane w powiązaniu z rolnictwem i gospodarką narodową” zastanawiał się jaka lokalizacja jest optymalna dla produkcji...

poleca87%

Proces decyzyjny dotyczący zmiany wpisu w dowodzie rejestracyjnym.

Pan Cezary Kowalski kupił po bardzo przystępnej cenie używany samochód w jednym z krajów Unii Europejskiej. Aby móc jeździć swoim autem musiał go zarejestrować. W tym celu złożył w Urzędzie Miasta w Wydziale Komunikacji wniosek o...

poleca88%

Cztery funkcje doktryn politycznych;

1. tłumaczenie zjawisk życia państwowego -wyjaśnienie powstania i funkcjonowania państwa prawa 2. krytyka i podejmowanie decyzji politycznych -przeprowadzając taką krytykę dana doktryna wypracowuje własną wizję stosunków społecznych jakie wg...

poleca85%

Postępowanie Administracyjne - kazus nr 1

1. Czy stroną w ogólnym postępowaniu administracyjnym jest każdy wnoszący podanie do organu w sprawie podlegającej załatwieniu w drodze decyzji administracyjnej? Ad. 1 Zgodnie z definicją „strony” w postępowaniu administracyjnym, zawartej w...

poleca85%

Zaplanowanie i realizacja projektu

Cykl projektu Cykl projektu jest to sekwencja określonych, uporządkowanych działań niezbędnych do zaplanowania i zrealizowania projektu Przykładowe stosowane instrumenty redystrybucji zorientowane były w trzech kierunkach: 1. Finansowanie...

poleca85%

Korekty finansowe pomocy.

W zależności kto dokonuje, występują dwa rodzaje korekt. 1. Może być dokonana przez instytucję zarządzającą (gdy wykryte są nieprawidłowości w wydatkach). Koryguje się całość lub część przyznanej pomocy w zależności od skali stwierdzonych...

poleca86%

Zarządzanie rozwojem lokalnym.

PROJEKT Projekt jest serią działań z ustanowionymi celami, zaprojektowaną w celu stworzenia określonych produktów w określonym czasie. Tworzone są na okres np. 2000-2006 r. plus 2 lata ( to znaczy że umowa ma być podpisana najpóźniej w 2006...

poleca85%

Kariera w służbie cywilnej

zatrudnienie na czas określony (służba przygotowawcza), egzamin (teoretyczny) wynik negatywny – rozwiązanie umowy na czas określony wynik pozytywny – zawarcie umowy na czas nieokreślony. postępowanie kwalifikacyjne (egzamin na urzędnika s.c.)...

poleca85%

Nawiązywanie stosunków pracy i postępowanie kwalifikacyjne.

Dyrektor Generalny Służby Cywilnej (organizacja pracy i jej wykonywanie, prawo pracy) Rozwiązanie stosunku pracy. Nabór – otwarty, konkurencyjny (odpowiednio zorganizowany, najlepsze oferty). Warunki naboru ogłaszane w...

poleca85%

Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych.

Wartość rynkowa nieruchomości - jest to najbardziej prawdopodobna możliwa do uzyskania cena za nieruchomość na ustabilizowanym i konkurencyjnym rynku przy spełnieniu następujących warunków: strony transakcji nie są od siebie niezależne, strony...

poleca86%

Specyfika rynku nieruchomości.

I. Rynek nieruchomości jest rynkiem niejednolitym – heterogeniczny (silnie posegmentowany). Typologia rynków nieruchomości. 1. Kryterium przestrzenne – zasięgu przestrzennego. lokalne – konkurencja na rynku nieruchomości ma przede wszystkim...

poleca87%

Cechy użytkowania wieczystego.

1.Prawo terminowe – ustalało się je na 99 lat, a w przypadkach uzasadnionych gospodarczo nie krócej niż lat 40. 2.Odpłatności: opłata I – 15 – 25% Cp Cp – cena osiągnięta na przetargu. opłaty roczne – zależne od funkcji na jaką oddano grunt w...

poleca85%

Cechy fizyczne nieruchomości

1. Stałość w miejscu – nieruchomość. łatwo ściąga się podatki, dobre zabezpieczenie kredytu, konkurencja ma charakter lokalny. 2. Trwałość w czasie – długowieczność (grunt jest niezniszczalny, długa eksploatacja budynków). dobre...

poleca85%

Współwłasność

Współwłasność-polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Jest to, więc jedność przedmiotu i wielość podmiotów. Rodzaje współwłasności Łączna-przysługuje kilku osobom, bez określenia ich udziału we...

poleca88%

Zawarcie umowy

Podstawowym sposobem zawarcia umowy jest oferta – sklepy – art. 66, 543 KC. Wynikają z tego roszczenia o zawarcie umowy. Art. 70 – obowiązywanie umowy – jeżeli umowa zostanie podpisana. Przetargi – art. 701 Aukcja Przetarg pisemny...

poleca85%

Nieruchomość rolna

Nieruchomość rolna – art. 461 Nieruchomość budynkowa – jeżeli inne prawo przysługuje do gruntu, inne do budynku (prawo wieczystego użytkowania – art. 232). Nieruchomość lokalowa – firma buduje lokale – odsprzedaje wraz z prawem własności gruntu...

poleca85%

Zasady ogólne postępowania administracyjnego

1. Zasada legalizmu (legalności) art. 6 kpa – posiadanie podstawy, umocowania prawem aby działanie podjąć, przeprowadzić, rozstrzygnąć. Nie może to być przepis dowolny – musi istnieć przepis odpowiedniej rangi – konstytucja, ustawa,...

poleca85%

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Organ mający przeprowadzić postępowanie z udziałem osoby prywatnej nie może wezwać ze względu na odległość, wówczas powstaje problem przeprowadzenia czynności, wtedy organ niewłaściwy wykonuje czynności postępowania – są to sytuacje nadzwyczajne....

poleca87%

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne – zajmuje się regulacjami prawa obowiązującymi przy załatwianiu spraw zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej. Postępowanie administracyjne – postępowanie rozstrzygane w drodze postępowania administracyjnego....