profil

1. Turystyka krajowa obejmuje
A. podróże mieszkaoców po terytorium własnego kraju.
B. wyjazdy mieszkaoców danego

kraju poza jego granice.
C. wyjazdy osób stale mieszkających w kraju w celu podjęcia pracy.
D. podróże mieszkaoców danego kraju do kraju sąsiedniego.
2. ADR to sformułowanie, określające
A. rodzaj zapłaty za usługi w hotelu.
B. rodzaj pokoju hotelowego.
C. średnią cenę za pokój.
D. nocleg ze śniadaniem wiedeoskim.
3.Przygotowanie jednostek mieszkalnych do sprzedaży to zadanie pracowników
A. franchisingu.
B. housekeepingu.
C. public relations.
D. revenue management.
4.Loundry service to
A. organizowanie usług gastronomicznych poza hotelem.
B. podawanie posiłków do jednostki mieszkalnej.
C. serwis pralniczy w hotelu.
D. kompleksowa obsługa gościa specjalnego w hotelu.
5.Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkao, pokoi,
miejsc noclegowych, miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie
w obrębie obiektu
A. usług rekreacyjnych.
B. usług z tym związanych.
C. usług płatnych.
D. usług wyłącznie żywieniowych.
6.Na klamce pokoju od strony korytarza wisi wywieszka "don’t disturb " co oznacza
A. pokój w „trakcie remontu".
B. "nie przeszkadzad".
C. "pokój w trakcie sprzątania".
D. "wstęp wzbroniony
7.Który skrót oznacza zakwaterowanie w hotelu bez śniadania?
A. BB
B. HP
C. AB
D. EP
8.Obiekt hotelarski posiadający 30 pokoi, świadczący szeroki zakres usług związanych z pobytem
klientów to
A. hotel.
B. dom wycieczkowy.
C. kemping.
D. pensjonat.
9. Skrót IH&RA oznacza
A. Międzynarodowe Zrzeszenie Hotelarzy i Restauratorów.
B. Międzynarodowe Stowarzyszenie Restauratorów.
C. Międzynarodowe Zrzeszenie Kucharzy i Restauratorów.
D. Międzynarodowe Związek Hotelarzy.
10. Kodeks Etyki Hotelarza opracowany został przez
A. Polskie Zrzeszenie Hoteli Turystycznych.
B. Polską Izbę Hotelarstwa.
C. Naczelną Organizację Polskiego Przemysłu Hotelarskiego.
D. Międzynarodowy Związek Hotelarzy.
11.Hotele tranzytowe są zlokalizowane
A. w centrum dużych miast.
B. przy dworcach lotniczych.
C. przy szlakach turystycznych.
D. w stolicach miast.
12.Do obiektów hotelarskich zgodnie z ustawą o usługach turystycznych nie zalicza się
A. motelu.
B. schroniska młodzieżowego.
C. schroniska.
D. domu wczasowego.
13.Głównym celem UN WTO jest
A. działanie na rzecz popierania, promowania i rozwoju turystyki na świecie.
B. obrona interesów europejskich hotelarzy, restauratorów i właścicieli kawiaro.
C. organizowanie taniej bazy noclegowej na potrzeby dzieci i młodzieży.
D. obrona interesów przemysłu hotelarskiego i gastronomicznego na świecie.
14.Minimalna powierzchnia hallu recepcyjnego w hotelu kategorii 3* o 60 jednostkach mieszkalnych
wynosi
A. 20 m2
B. 23 m2
C. 30 m2
D. 33 m2
15.Stolik występuje w wyposażeniu jednostki mieszkalnej hotelu kategorii
A. 1*
B. 2*
C. 3*
D. 4*
16. Usługi: prania, prasowania oraz czyszczenia bielizny i odzieży gości wymagane są w hotelach
kategorii
A. 1*,2*,3*,4* i 5*
B. 2*,3*,4* i 5*
C. 3*,4* i 5*
D. 4* i 5*
17. Bezpośrednie wejście do hallu recepcyjnego z zewnątrz jest obowiązkowe
A. we wszystkich hotelach.
B. w hotelach kategorii 3*, 4* i 5*
C. w hotelach kategorii 4* i 5*
D. tylko w hotelach kategorii 5*
18.Dla pensjonatów wyróżnia się
A. dwie kategorie oznaczone cyframi rzymskimi.
B. pięd kategorii oznaczonych gwiazdką.
C. trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi.
D. cztery kategorie oznaczone gwiazdką.
19.Zgodnie z wymogami kategoryzacji, usługę pralniczą świadczą
A. hotele, motele i schroniska.
B. hotele, motele i pensjonaty.
C. hotele, domy wycieczkowe i schroniska.
D. hotele, domy wycieczkowe i pensjonaty.
20. Strategia zbierania śmietanki polega na
A. wprowadzaniu wysokich cen przez cały czas cyklu życia produktu.
B. wprowadzeniu nowego produktu po niskiej cenie i podwyższeniu jej w fazie dojrzałości
produktu.
C. wprowadzeniu nowego produktu po wysokiej cenie i obniżeniu jej w fazie dojrzałości
produktu
D. stosowaniu cen dyskontowych.
21. Analiza BCG dotyczy
A. elementów otoczenia przedsiębiorstwa.
B. portfela produktów przedsiębiorstwa.
C. stosowania cen w turystyce .
D. zasobów przedsiębiorstwa hotelarskiego.
22. Usługa wynajmu samochodu to rodzaj usługi hotelowej
A. towarzyszącej.
B. podstawowej.
C. uzupełniającej.
D. fakultatywnej.
23. Usługa przechowywania bagażu to rodzaj usługi hotelowej
A. towarzyszącej.
B. podstawowej.
C. komplementarnej.
D. fakultatywnej.
24. Który instrument marketingu zastosowano umieszczając informację o otwarciu nowego hotelu w
lokalnej prasie?
A. Cenę.
B. Produkt.
C. Dystrybucję.
D. Promocję.
25. Popyt na usługi hotelarskie nie zależy od
A. ceny usług hotelarskich.
B. dochodów konsumentów.
C. dochodu właściciela hotelu.
D. potrzeb konsumentów.
26. W hotelu "Joanna", posiadającym 60 miejsc noclegowych w miesiącu wrześniu sprzedano 900
miejsc. Stopieo wykorzystania miejsc hotelowych wynosił
A. 20%
B. 50%
C. 65%
D. 75%
27.Które działanie hotelu zaliczane jest do strategii ceny ?
A. Wyremontowanie pokoju hotelowego.
B. Nawiązanie współpracy z biurem podróży.
C. Umieszczenie bilbordów na drogach dojazdowych.
D. Udzielanie rabatów stałym klientom.
28.Zmiana kanału sprzedaży usług w hotelu to działanie w ramach strategii
A. produktu.
B. promocji.
C. dystrybucji.
D. ceny.
29. Recepcjonista musi mied możliwośd przyjęcia od gościa zapłaty za usługi świadczone przez zakład
hotelarski powyżej 50.j.m w postaci karty płatniczej, jeżeli ma
A. 3*, 4* i 5*
B. 3* i 4*
C. 4* i 5*
D. 1*,2*,3*,4*,5*
30.W kartę pobytu recepcjonista nie wpisuje informacji dotyczącej
A. adresu zamieszkania .
B. terminu pobytu.
C. numeru pokoju.
D. ceny pokoju.
31.Który druk hotelowy zastosuje recepcjonista w celu przekazania informacji gościowi ?
A. message.
B. voucher.
C. walk in.
D. prepay .
32.Którą czynnośd w procedurze check-out wykonuje recepcjonista w sytuacji zapłaty za przelew
przez osobę trzecią?
A. Wręczenie klucza i karty pobytu.
B. Zameldowanie gościa.
C. Sporządzenie faktury VAT i wysłanie jej.
D. Życzenie miłego pobytu.
33.Recepcjonista wydaje gościowi klucze do pokoju na podstawie
A. karty meldunkowej.
B. karty do obciążeo.
C. karty pobytu.
D. karty płatniczej.
34.Stanowisko recepcjonisty kasjera powinno byd wyposażone
A. w grafik dysponenta.
B. w klucznicę
C. w kasę fiskalną.
D. w sejf depozytowy.
35.W restauracji hotelowej zamówiono obiad z kuchni tureckiej dla grupy turystów. Która potrawa
narodowa powinna byd podana gościom ?
A. Pampuchy w sosie.
B. Carpaccio z wołowiny.
C. Kofte z kaszą.
D. Cannelloni ze szpinakiem.
36. Skrót DWOB oznacza
A. pokój twin.
B. pokój dwuosobowy bez łazienki.
C. pokój przechodni.
D. pokój rezydencjonalny.
37. On request to inaczej
A. cena zniżkowa.
B. oferta cenowa .
C. rabat funkcjonalny.
D. rodzaj rezerwacji on line.
38. ARR to w turystyce sformowanie określające
A. przyjazd.
B. wyjazd.
C. rezerwację.
D. anulację.
39. System, który ma na celu indentyfikację oraz oszacowanie skali ryzyka zagrożeo bezpieczeostwa
żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz eliminację lub ograniczenie tych zagrożeo, to
A. GHP.
B. QACP.
C. TQM.
D. HACCP.
40. Do hotelu w Warszawie przybywa Mer Rosji. Gośd zostanie przywitany w holu
recepcyjnym przez
A. dysponenta.
B. dyrektora hotelu.
C. kierownika recepcji.
D. kierownika concierge.
41. Hotel nie ponosi odpowiedzialnośd za przedmioty wartościowe, jeżeli gośd
A. umieścił je w skrzynce depozytowej.
B. oddał je do przechowalni bagażu.
C. złożył u pracownika recepcji.
D. trzyma je w samochodzie na parkingu.
42. Jaki dokument reguluje kwestie porządkowe pobytu gościa w hotelu?
A. Ustawa o usługach turystycznych.
B. Kodeks pracy.
C. Regulamin hotelu.
D. Umowa hotelowa.
43. Obowiązkiem hotelu w zakresie zapewnienia bezpieczeostwa mienia gości jest
A. prowadzenie depozytu.
B. zatrudnienie ochrony.
C. posiadanie parkingu.
D. monitoring obiektu .
44. Jakie informacje należy uzyskad podczas telefonicznej rezerwacji pokoju hotelowego dla gościa
indywidualnego?
A. Nazwisko i adres gościa, termin pobytu, kategoria hotelu.
B. Termin pobytu, nazwisko osoby zamawiającej, sposób płatności.
C. Dodatkowe życzenia gościa, godzina przyjazdu, nazwisko gościa.
D. Kategoria pokoju, nazwisko osoby zamawiającej, godzina odjazdu.
45. Wskaż rodzaj umowy, która przewiduje okresową, stałą rezerwację przez biuro podróży
dowolnej ilości miejsc w danym obiekcie hotelarskim, przy założeniu, że można tę rezerwację
zmniejszyd lub anulowad przez potwierdzenie w ustalonym terminie.
A. Umowa agencyjna.
B. Umowa zlecenia.
C. Allotment.
D. Czarter.
46.W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu hotelarskiego należy
A. znakowad wszystkie drogi i wyjścia w obiekcie.
B. składowad materiały łatwopalne na drogach komunikacji ogólnej.
C. utrzymywad drożności poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych.
D. nie wieszad w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru.
47. Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategorię nadaje
oraz prowadzi ich ewidencję
A. wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.
B. minister właściwy do spraw turystyki.
C. marszałek województwa właściwy dla lokalizacji obiektu hotelarskiego.
D. prezydent poszczególnych miast .
48. Gośd, którego bagaż został uszkodzony w hotelu, swoje roszczenia powinien oprzed na
przepisach
A. regulaminu wewnętrznego hotelu.
B. Kodeksu Cywilnego.
C. Kodeksu Karnego.
D. regulaminu porządkowego hotelu.
49.W Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnych wymagao
kategoryzacyjnych nie występuje element
A. zewnętrzne elementy zagospodarowania i wyposażenia.
B. jakośd usług hotelarskich.
C. częśd mieszkalna.
D. oferta usług podstawowych i dodatkowych.
50. Ice diving to rodzaj turystyki
A. poznawczej.
B. krajoznawczej.
C. wypoczynkowej.
D. kwalifikowanej.
CZĘŚD II
51. W Polsce podstawowa stawka podatku VAT wynosi
A. 5%
B. 3%
C. 8%
D. 23%
52. Przedsiębiorca zatrudnia 2 pracowników. Jaki dokument powinien sporządzid w celu
odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne?
A. ZUS FZLA
B. ZUS DRA
C. ZUS ZZP
D. ZUS RMUA
53. Jaki dodatek do wynagrodzenia przysługuje pracownikowi, jeżeli w jego umowie o pracę znalazł
się zapis „wynagrodzenie pracownika zwiększa się o 1% rocznie od 2. do 20. roku pracy, po 20 latach
pracy zawsze jest przyznawany w wysokości 20% wynagrodzenia"?
A. Uznaniowy.
B. Stażowy.
C. Fikcyjny.
D. Motywacyjny.
54. O który element należy uzupełnid zamieszczony list motywacyjny?
A. Uzasadnienie ubiegania się o stanowisko pracy.
B. Wielkośd proponowanego wynagrodzenia.
C. Proponowane godziny pracy.
D. Zasady ubiegania się o urlop.
55. Koszty uzyskania przychodu osoby zatrudnionej na umowę zlecenie stanowią 20% osiągniętego
przychodu. Pan Kowalski podpisał umowę zlecenie na kwotę 900 zł. Określ kwotę kosztu uzyskania
przychodu wynikającą z tej umowy.
A. 450 zł.
B. 18 zł.
C. 180 zł.
D. 45 zł.
56.Na podstawie zamieszczonego fragmentu umowy określ, jaka to umowa.
A. Umowa o pracę.
B. Umowa na zastępstwo.
C. Umowa zlecenie.
D. Umowa o dzieło.
57. W którym dokumencie powinny byd umieszczone informacje dotyczące liczby dni urlopu
wypoczynkowego wykorzystywanego przez pracownika?
A. W kwestionariuszu osobowym.
B. W liście motywacyjnym.
C. W świadectwie pracy.
D. W curriculum vitae.
58.Pani Anna Kowalska została zatrudniona w hotelu na stanowisku pokojowej . Zaświadczenie
lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazao do pracy na tym stanowisku powinna dostarczyd
pracodawcy
A. podczas pierwszego roku pracy.
B. w ciągu 1 miesiąca od dnia podjęcia pracy.
C. w ciągu 3 miesiąca od dnia podjęcia pracy.
D. przed dopuszczeniem jej do pracy.
59. W przypadku nieuwzględnienia przez pracodawcę wniosku o sprawozdanie świadectwa pracy
pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do
A. sądu pracy.
B. pracodawcy.
C. rzecznika praw konsumenta.
D. adwokata.
60.Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę jest uzasadnione, jeżeli pracownik
A. jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.
B. odmówił udziału w szkoleniu bhp.
C. należy do związków zawodowych.
D. jest osoba niepełnosprawną.
61.Inwestor nabywający akcje danej spółki staje się jej akcjonariuszem, daje mu to określone prawa
A. prawo do zarządzania majątkiem spółki.
B. prawo do udziału w zysku spółki akcyjnej (dywidenda).
C. prawo do zatwierdzania dowodów księgowych.
D. prawo do zbywania majątku spółki.
62.Umowy międzynarodowe w Polsce są ratyfikowane przez
A. Zgromadzenie Narodowe.
B. Sejm na wniosek Prezydenta.
C. Naród w drodze referendum.
D. Prezydenta.
63.Papierem wartościowym własnościowym, stwierdzającym uczestnictwo jego właściciela w
majątku przedsiębiorstwa jest
A. czek.
B. akcja.
C. weksel.
D. obligacja.
64.Na podstawie zamieszczonego przepisu wskaż sytuację, w której kupujący nie może odstąpid od
umowy.
Wyciąg z Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Art.7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległośd, może od niej odstąpid bez podania
przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni[…].
A. Zofia - kupiła walizkę w sklepie internetowym.
B. Piotr– zamówił plecak, korzystając ze sprzedaży przez telefon.
C. Agata – zakupiła buty w katalogu wysyłkowym.
D. Mateusz – kupił kurtkę w sklepie sportowym.
65.W jakim czasie pracodawca rozpoczynający działalnośd jest zobowiązany zawiadomid właściwego
inspektora pracy i właściwego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej
działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników?
A. 3 dni.
B. 7 dni.
C. 14 dni.
D. w ciągu miesiąca.
66. Pracownikowi biorącemu ślub przysługuje urlop
A. urlop wypoczynkowy.
B. urlop bezpłatny.
C. urlop okolicznościowy.
D. urlop macierzyoski.
67.Który rodzaj umowy jest regulowany przepisami Kodeksu pracy?
A. Umowa o pracę nakładczą.
B. Umowa o pracę .
C. Umowa o dzieło.
D. Umowa zlecenie.
13 pkt za rozwiązanie + 7 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.5.2017 (13:51)
Znasz odpowiedź?