profil

Wymień trzy regiony głodu na świecie. Podaj przyczyny niedoboru żywności w tych regionach i zaproponuj działania

jakie należy podjąć dla zwiększenia w nich produkcji żywności i zlikwidowania kląski głodu.
Praca powinna być napisana ręcznie na papierze kancelaryjnym,dwie strony A4
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.3.2017 (15:53)
Znasz odpowiedź?