profil


1. odróżnia pojęcia: ciało fizyczne, substancja oraz podaje odpowiednie przykłady.
2. odróżnia pojęcia:

wielkość fizyczna i jednostka danej wielkości.
3. posługuj się symbolami: długości, masy, czasu.
4. dopasowuje przyrząd pomiarowy do pomiaru danej wielkości.
5. dokonuje prostego pomiaru np. długości, czasu.
6. wymienia i odróżnia rodzaje oddziaływań (mechaniczne, grawitacyjne, elektrostatyczne, magnetyczne).
7. podaje przykłady oddziaływań zachodzących w życiu codziennym.
8. podaje przykłady skutków oddziaływań w życiu codziennym.
9. posługuje się pojęciem siły do określania wielkości oddziaływań (jako ich miara).
10. podaje przykłady sił i rozpoznaje je w różnych sytuacjach praktycznych.
11. odróżnia i porównuje cechy sił, stosuje jednostkę siły w układzie SI do zapisu wartości siły.
12. dokonuje pomiaru wartości siły za pomocą siłomierza.
13. przedstawia graficznie siłę (wektor).
14. odróżnia siłę wypadkową od siły równoważącej się.
15. określa cechy siły wypadkowej dwóch sił działających wzdłuż tej i siły równoważącej inną siłę.
16. odróżnia 3 stany skupienia substancji.
17. podaje przykłady ciał stałych, cieczy i gazów.
18. odróżnia przewodnik ciepła i izolatory cieplne oraz przewodnik prądu elektrycznego i izolatory elektryczne.
19. określa właściwości cieczy i gazów.
20. podaje przykłady ciał sprężystych, plastycznych, kruchych i twardych.
21. wskazuje stan skupienia substancji na podstawie opisu jej właściwości.
22. posługuje się pojęciem masy ciała i wskazuje jej jednostkę w układzie SI.
23. rozróżnia pojęcia masy i ciężaru ciała.
24. posługuje się pojęciem gęstości ciała i podaje jej jednostkę w układzie SI. wyznacza objętość ciała za pomocą cylindra miarowego.
25. posługuje się pojęciem parcia (siły nacisku na podłoże), podaje przykłady z życia codziennego obrazujące działanie siły nacisku.
26. posługuje się pojęciem ciśnienia i podaje jego jednostkę podstawową.
27. wyjaśnia pojęcie ciśnienia, wskazując przykłady z życia codziennego.
28. odróżnia wielkości fizyczne: parcie i ciśnienie.
29. odróżnia pojęcia: ciśnienie hydrostatyczne i ciśnienie atmosferyczne.
30. posługuje się pojęciami ciśnienia hydrostatycznego i ciśnienia atmosferycznego, wskazuje przykłady zjawisk opisywanych za ich pomocą.
31. stwierdza, że w naczyniu z cieczą jednorodną we wszystkich miejscach na tej samej głębokości ciśnienie jest jednakowe i nie zależy od kształtu naczynia.
32. podaj przykłady zastosowania prawa Pascala.
33. posługuje się pojęciem siły wyporu.
34. wskazuje przykłady występowania siły wyporu w życiu codziennym.
35. formułuje treść prawa Archimedesa dla cieczy i gazów.
36. podaje warunki pływania ciał: kiedy ciało tonie, kiedy pływa częściowo zanurzone w cieczy i kiedy pływa całkowicie w niej zanurzone.
37. wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk opisywanych za pomocą prawa Archimedesa i przykłady praktycznego zastosowania prawa Archimedesa.
Z góry dziękuje za każdą pomoc i bardzo to doceniam.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 3.7.2017 (21:58)
KUBA102938 3.7.2017 (22:10)

A tak właściwie po co są te pkt

Znasz odpowiedź?