profil

Prawa człowieka i ich ochrona

drukuj
satysfakcja 64 % 19 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Pojęcie praw jednostki.
Współcześnie przeważa teza o uniwersalnym charakterze wolności i praw jednostki. Zakłada się, że każdemu człowiekowi przysługują te same uprawnienia, niezależnie od tego kim jest, skąd pochodzi, jak jest jego rasa, jakim językiem się posługuje itd. Ten kierunek ewolucji wolności i praw jednostki znajduje potwierdzenie w wielu aktach prawa międzynarodowego tworzących prawną konstrukcję modelu gwarancji i procedur służących ochronie wolności i praw jednostki. Uniwersalizm ten, należy traktować jako swoistego rodzaju postulat mający na celu objęcie ochroną wszystkich ludzi na świecie. Pod pojęciem praw człowieka najczęściej rozumie się powszechnie uznane i gwarantowane wartości, przysługujące każdemu człowiekowi, bez względu na jego pochodzenie czy pozycję w społeczeństwie. W znaczeniu podmiotowym są to uprawnienia przysługujące jednostce wobec państwa, a także wobec innych jednostek, wynikające z norm prawnych ustanowionych dla ochrony wartości uznanych za chronione. Ukształtowały się dwie podstawowe koncepcje ustalających źródło i charakter praw człowieka: 1. koncepcja prawnonaturalna ? uznaje za podstawowy, pierwotny względem państwa charakter praw człowieka, które wynikają z samego faktu istnienia osoby ludzkiej i są immanentnie z nią związane; prawa mają charakter powszechny, przyrodzony, niezbywalny, niepodzielny, 2. koncepcja liberalna ? prawa człowieka wynikają z prawotwórczej działalności państwa. Treść ustaw i innych regulacji prawnych jest rzeczywistą podstawą kreacji roszczeń jednostki. To organ ustawodawczy jest rzeczywistym wyrazicielem woli powszechnej będącej źródłem władzy, a tym samym określającej sferę uprawnień jednostki. Sam termin ?prawa człowieka? powstał w okresie Oświecenia. Po raz pierwszy w akcie prawnym użyty został w Bill of Rights Virginii z 1776 r. W chwili obecnej używa się go powszechnie zarówno na płaszczyźnie regulacji międzynarodowych, jak i wewnątrzkrajowych. W porządkach krajowych powszechnie potwierdza się istnienie gwarancji wolności i praw jednostki w tekstach Konstytucji. W Polsce problematyce tej poświęcony został rozdział II Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. pt. ?Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela?. Ze względu na miejsce ich regulacji traktuje się je jako uprawnienia o charakterze podstawowym. Pozostałe prawnie chronione wolności i prawa jednostki, regulowane są w treści wielu ustaw.

2. Prawo a wolność.
Rozróżnienie praw i wolności nie ma charakteru wyłącznie językowego. Według Leszka Wiśniewskiwgo w przypadku wolności przedmiotem naturalnego uprawnienia są takie okoliczności, w których człowiek może w sposób wolny determinować swoje działanie w określonej dziedzinie życia, zaś w przypadku praw chodzi o okoliczności należne ze względu na pewne konkretne właściwości lub cechy bytu ludzkiego.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki
Typ pracy