profil

Rola mediów w wychowaniu

drukuj
satysfakcja 54 % 15 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rola mediów w wychowaniu

We współczesnym świecie jakże ważną rolę spełniają media, które często nazywane są ?czwartą władzą?. ?Media to przedmioty, materiały, urządzenia przekazujące odbiorcom określone informacje (wiadomości, komunikaty) poprzez słowo, obrazy, dźwięki (?)? . Uważam, iż są ważnym a jednocześnie dominującym elementem w życiu dziecka.
Do mediów zalicza się: prasę, telewizję, radio i Internet. Z pewnością są ? (?)środkiem wychowawczym, źródłem wielorakich wiadomości i przeżyć wywierających wpływ na rozwijanie zainteresowań i kształtowanie postaw? . Stwarzają także możliwość rozwijania postaw moralnych, wyobraźni, zdolności do twórczego myślenia oraz zdobywania nowych doświadczeń. Mogą wpajać człowiekowi wartości, wzorce, którymi będzie mógł kierować się w życiu. Niemożna jednak uznać, iż mają tylko pozytywną rolę w wychowaniu, gdyż są przyczyną zagrożeń, którym należy się również bliżej przyjrzeć. Myślę, iż nie każdy program telewizyjny czy prasa zawiera w sobie treści wpływające korzystnie na odbiorców.
Pragnę przedstawić rolę mediów w wychowaniu skupiając się na ich oddziaływaniu pozytywnym, a także postaram się nakreślić problemy wynikające z ich istnienia.
Z pewnością odznaczają się ciekawymi treściami, a jakże różne formy przedstawiają wzory zachowań. Chcę podkreślić, iż media pozostawiają duży ślad w umyśle dziecka, gdyż nie skupiają się jedynie na przekazywaniu informacji, ale wpływają na sferę emocjonalną, moralną, zaś celem wychowania moralnego jest ?(?) przekazywanie wiedzy o problemach moralnych i rozwijanie umiejętności rozpoznawania tego, co złe, niegodziwe (?)? .
Media dają szansę umożliwiającą rozwój osobowości, spostrzegania, rozbudzania zainteresowań, poznawania świata poprzez programy edukacyjne, rozrywkowe.
Dzięki mediom dziecko może dostrzec wartości takie jak: tolerancja, pokój czy miłość.
Każdy program i prezentowane zachowania są odbierane przez jednostkę indywidualnie.
Podaje się, iż telewizja ukazuje wzory do naśladowania, które są przez dzieci przejmowane a realizowane w sposobie zachowania, postrzegania czy wyrażania się. Uważam, iż tylko niektóre programy ukazują jakże istotne społeczne wartości i idee. Telewizja wpływa na rozwijanie zainteresowań oraz może być wykorzystywana jako pomoc dydaktyczna w zdobywaniu i uzupełnianiu wiedzy.

Często programy zachęcają również
do dyskusji, refleksji czy własnej interpretacji. Pozwalają dzieciom i młodzieży odprężyć się, zrelaksować poprzez treści rozrywkowe. Uważam, iż mogą także wspierać rodziców
w procesie wychowania bowiem pomagają przygotować dziecko do życia w społeczeństwie. Niektóre programy oddziałują niekorzystnie na psychikę dziecka, gdyż mogą wywoływać stres związany z przeżywaniem losów bohaterów. Pragną nadmienić, iż w prezentowanych programach często widać obłudę, nałogi. Zdarzają się programy wpływające negatywnie na zachowanie się młodzieży i wręcz ukazujące rzeczy aspołeczne. Również pokazują one
np. przemoc, agresje, o czym słyszy się coraz częściej. W wyniku tego dziecko może być obojętne na ludzką krzywdę czy widok przemocy. Szkoda, że telewizja nie zawsze przedstawia programy o pozytywnym charakterze, a przecież ? Programy telewizyjne adresowane do dzieci i młodzieży mają z założenia charakter wychowawczy? .
Należy zwrócić uwagę na prasę młodzieżową, która może pomagać w rozwiązywaniu problemów, zawierać wskazówki czy porady. Na pewno wyzwala bezpośrednio aktywność czytelnika np. poprzez akcje charytatywne czy udział w konkursach. Prasa wpływa na zachowanie się człowieka, dzięki utworom czy formom wizualnym. Na pewno oprócz roli informacyjnej, rozrywkowej spełnia także wychowawczą. Stały dostęp do informacji
i rozrywki umożliwia również radio, oddziaływujące na osobę słuchacza.
Wypada się również przyjrzeć roli Internetu. Można przyjąć, iż jego zaletą jest funkcja dydaktyczna. Mimo tego trudno znaleźć inne zalety, gdyż często dziecko może być narażone z jego strony na niebezpieczeństwa. Jakże nieprawidłowe zachowania przedstawiają gry, które przepełnione są przemocą. Mówi się również, iż w Internecie ?(?) pojawiają się inne elementy, takie jak pornografia, niekontrolowane treści stron internetowych, atrakcyjne strony sekt, seanse internetowe o destrukcyjnych treściach? .
Według mojej opinii media wpływają na wychowanie, ale nie zawsze korzystnie oddziałują na odbiorcę. Sądzę, iż media poprzez nieodpowiednie programy mogą utrudniać wychowanie. Jakże niekorzystnie wpływają reklamy, które buntują dzieci. Przekaz różnych informacji może powodować trudności w rozróżnianiu rzeczy istotnych od błahych oraz zagubienie człowieka. Myślę, iż rodzice powinni kontrolować programy oglądane przez ich dzieci, a to może uchronić je przed aspołecznymi zachowaniami. Jest to ważne, zwłaszcza
u dzieci niemających jeszcze ukształtowanego sposobu myślenia. Należałoby skupiać się
na programach, które dają szanse rozwoju, poszerzenia zainteresowań czy uprzyjemnienia czasu poprzez programy rozrywkowe. Uważam, iż zakres wychowawczy mediów zależy nie tylko od przekazywanych treści, ale od dziecka jako odbiorcy i sposobu w jaki to odbiera.

Bibliografia

Ejsmont M., Kosmalska B., Media, wartości, wychowanie, Kraków 2005, s. 276
Gajda J., Media w edukacji, Kraków 2005, s. 113
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2006, s. 269
Musioł M., Media w procesie wychowania, Toruń 2007, s. 9
Urbaniak A., Multimedia a wychowanie, ? Wychowawca? 2000, nr 6 s. 9


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy