profil

Współczesne doktryny polityczne i prawne

drukuj
satysfakcja 63 % 8 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Doktryna absolutyzmu monarszego w XVI i XVII w.
Zasadą średniowiecza były „rządy prawa”. Stopniowo przyznawano monarsze prawo do łagodzenia,
w drodze ustawodawczej lub aktów indywidualnych, nadmiernej surowości panującego prawa zwyczajowego, jego poprawiania i uzupełniania. Monarcha był związany prawem Bożym i prawem naturalnym. Jeżeli tego prawa nie przestrzegał stawał się tyranem. Miachavelii wychodził z założenia, iż tylko wybitna jednostka, obdarzona pełnią władzy, działająca świadomie, jest w stanie dokonać odnowy państwa i kształtować jego losy. Absolutyzm monarszy miał być programem stworzenia silnego kraju. Był przekonany, że tylko absolutyzm monarszy może stworzyć silne gospodarczo państwo ale po stworzeniu nowego państwa, absolutyzm jednostki powinien być zastąpiony republiką. Dyktatura ta miała funkcjonować przejściowo. Była jednak nieodzowna. Machiavelli, przy swojej świadomości historycznej, dostrzegał konieczność wykorzystania chwili. To poczucie umykającej szansy miało usprawiedliwiać rządy księcia. Władca powinien pokonywać trudności i dostosowywać się do zmiennych kolei losu. Model ustrojowy w XVII w. we Francji przybrał formę modelową i klasyczną. W połowie XVI wieku w państwie francuskim dał się zauważyć kryzys władzy monarszej. Bardzo niekorzystny wpływ na sytuację w kraju miały przegrane wojny
z Habsburgami. Szczególnie mocno przeciwko władzy absolutnej występowali kalwini, rekrutujący się
z mieszczaństwa, ale również i ze szlachty.

2. Spinoza i Pufendorf.
Spinoza: Dzieła: Traktat teologiczno-polityczny, Traktat polityczny. Filozofia polityczna Spinozy, choć zaliczana do tradycji myśli republikańskodemokratycznych odbiega w swych istotnych treściach od siedemnastowiecznego stereotypu tej myśli. Spinoza potępia monarchię absolutną i uznaje ją za najgorszą formę rządów. Za najlepszy ustrój państwa uważa republikę demokratyczną. Występuje w obronie wolności myślenia i filozofowania traktując tę wolność jako niezbywalne prawo jednostek ludzkich. W elicie rządzącej upatruje źródło nadziei na właściwe ukształtowanie stosunków politycznych i religijnych w kraju. W systemie pełnej demokracji widział zagrożenie dla wolności jednostek, które wynika według niego z faktu, że ludzie w większości rządzą się w swym postępowaniu nie racjonalną refleksją, lecz uczuciami i popędami. Stan natury to stan wrogości i trwogi. W tym stanie każdy ma tyle praw ile zdoła wywalczyć sobie siłą. W tym stanie normy rozumu nie funkcjonują. Jest tylko siła. Na pewnym etapie rozwoju, ludzie postanawiają zawrzeć umowę społeczną – stworzyć państwo, które będzie gwarantem ich praw
i wolności. Państwo powstaje z jednej umowy społecznej. Jest to umowa każdego ze społeczeństwem (jednostki
z ogółem). Całe społeczeństwo jest podmiotem suwerenności.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki
Typ pracy