profil

satysfakcja 38 % 8 głosów

Organizacja wymiaru sprawiedliwości

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

ORGANIZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Sądy powszechne to organ państwowy sprawujący wymiar sprawiedliwości. W Polsce istnieją sądy powszechne: -rejonowe (tworzone dla kilku gmin) -okręgowe(działają na terenie co najmniej 2 sądów rejonowych) -sądy apelacyjne(działają na obszarze co najmniej 2 sądów okręgowych) Organizacji wymiaru sprawiedliwości działają również wyodrębnione jednostki organizacyjne: - sądy rodzinne - sądy pracy i ubezpieczeń społecznych - sądy gospodarcze - sądy antymonopolowe Najniższą instancją są sądy rejonowe. Sądami pierwszej instancji są sądy okręgowe, rozpatrujące sprawy np.: -o zbrodnie, rozwody, naruszenia dóbr osobistych Sądy okręgowe rozpatrują również apelacje od orzeczeń sądów rejonowych. Sędzia ? osoba rozsądzająca spory i wymierzająca sprawiedliwość, musi mieć wyższe studia prawnicze , nieskazitelny charakter. W wszystkich sędziów powołuje minister sprawiedliwości, podlegają mu prezesi sądów. Nad tymi sądami nadzór sprawuje sąd najwyższy, najważniejszymi funkcjami tego sądu są.: -Rozpoznawanie kasacji -podejmowanie uchwał dla wyjaśnienia przepisów prawnych -stwierdzenie ważności wyborów np.: do sejmu, senatu, na prezydenta. -jest sądem odwoławczym Cztery izby sądu najwyższego to.: -izba pracy -izba ubezpieczeń społecznych -izba cywilna -izba karna. Sędziów sądu najwyższego powołuje prezydent na wniosek krajowej rady sądownictwa. Sędziowie są w sprawowaniu swojego urzędu niezawiśli i podlegają tylko konstytucji RP oraz ustawom. Gwarancją niezawisłości sędziowskiej jest.: -nieusuwalność -immunitet sędziowski (nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego) -niepołączność(nie może być sędzią i zarówno posłem lub senatorem) -apolityczność ( nie może być członkiem partii lub w związkach zawodowych) Naczelny Sąd Administracyjny Jest to organ dwuinstancyjny: sądy wojewódzkie i sąd naczelny. Na czele stoi prezes i nie podlega nadzorowi Sądu Najwyższego. NSA sprawuje sądową kontrole działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje orzekanie o: -zgodności z ustawami uchwał organów samorządów terytorialnych. -aktywów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. -rozstrzyganie spraw spornych między obywatelami a organami administracji samorządowej i rządowej. W razie niezgodności z prawem każda decyzja administracyjna może być zaskarżona do NSA. Sąd Lustracyjny Utworzony został 11.04.1997r. rozpatruje sprawy o ujawnianiu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa , bądź współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób: -kandydujących na prezydenta, posła lub senatora -osób powołanych na stanowisko premiera -kandydatów na stanowisko kierownicze w państwie. Duże role w tym procesie odgrywa Rzecznik Interesu Publicznego.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.