profil

System płac

drukuj
satysfakcja 81 % 97 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Temat:Systemy płac.

1.System płac - to zespół zasad obejmujących organizację płac oraz metody ich ustalania i obliczania.

Systemy płac:czasowy,czasowo-premiowy,czasowo-prowizyjny,prowizyjny,akordowy

2.System czasowy - płaca w tym systemie określana jest jako miesięczna kwota wynagrodzenia brutto lub jako stawka godzinowa,która w ustaleniu liczby przeprowadzonych godzin i pomnożeniu tych dwóch wielkości pozwala na ustalenie miesięcznego wynagrodzenia brutto.Ten system nie wiąże efektów pracy z wynagrodzeniem.

np.
5zł/h razy 8h = 40zł
40zł razy 5dni = 200zł
200 zł razy 4tygodnie = 800zł na miesiąc

3.System czasowo-premiowy - płaca w tym systemie składa się z dwóch części:płacy zasadniczej i premii.Druga część płacy (premia) przyznawana jest za konkretne osiągnięcie pracownika.Pracownik z góry zna wysokość premii.

4.System czasowo-prowizyjny - PROWIZJA - to część wynagrodzenia uzależniona od wysokości uzyskanego obrotu (sprzedaży).Oblicza się ją na podstawie miesięcznego obrotu i stawki prowizyjnej ustalonej oddzielnie dla każdego lub częściej dla grupy pracowników.Ustalona dla grupy pracowników kwota prowizji jest dzielona między pracowników proporcjonalnie do ich wynagrodzenia zasadniczego.

PRZYKŁAD ZADANIA:Punkt sprzedaży detalicznej uzyskał w marcu 2003 roku obrót (sprzedaż) wysokości 600000.Stawka prowizyjna dla sklepu wynosi 0,15%.Ustal wynagrodzenie poszczególnych pracowników,jeżeli wiadomo,że ich płace zasadnicze wynoszą odpowiednio:
1)1700 zł
2)1800 zł
3)1900 zł
4)2000 zł (obrót)


* obliczamy kwotę prowizji do podziału między pracowników
dane:)
100%- 600000 zł
0,15% - x

600000 razy 0,5% 600000 razy 0,15
x = -------------------------- = ------------------------- = 900 zł
100% 100

* następnie ustalamy procentowy udział poszczególnych pracowników sklepu w płacach ogółem

1700 1800 1900 2000=7400

I pracownik

1700 razy 100%
----------------------- = 23%
7400

II pracownik

1800 razy

100%
---------------------- =24,3%
7400

III pracownik

1900 razy 100%
---------------------- =25,7%
7400

IV pracownik

2000 razy 100%
---------------------- =27%
7400

*ustalamy łączne wynagrodzenie

I pracownik

900 razy 23
x= -------------- = 207,00 1700 = 1907
100

II pracownik

900 razy 24,3
x = -------------------- = 218,7 1800 = 2018,7
100

III pracownik

900 razy 27
x = ----------------- =243 2000 =2243
100

5.System prowizyjny - silnie wiąże efekty pracy z wynagrodzeniem,bowiem wynagrodzenie zależy wyłącznie od wielkości uzyskanych obrotów (sprzedaży).

6.System akordowy - ten system może być stosowany w przypadku prac,które można określić normami pracy odzwierciedlającymi wysiłek pracownika i warunki jego pracy.System ten jest stosowany przedewszystkim przy pracach związanych z produkcją dóbr i świadczeniem usług.Pracownik otrzymuje w tym systemie wynagrodzenie za ilość wykonanej pracy.Podstawową zaletą tego systemu jest wiązanie wysokości zarobku pracownika z ilością wykonywanej pracy.Rozróżnia się akord indywidualny i zespołowy.Ze względu na stopień motywowania wyróżnia się:
a)akord prosty - polega na tym,że za każdy wyprodukowany wyrób pracownik otrzymuje określoną kwotę.Wynagrodzenie to iloczyn ilości produktów i stawki za jeden produkt.
b)akord z premią - polega na połączeniu akordu prostego z dodatkową premią jaka jest wypłacona pracownikowi po spełnieniu przez niego pewnych zadań np.zachowanie dobrej jakości.Premia może być określana kwotowo lub procentowo.
c)akord progresywny - pracownik w tym systemie otrzymuje wynagrodzenie za każdą sztukę wg kilku stawek

ilość wyrobu w stawka za jeden wyrób w
sztukach złotówkach
do 80 2,00
81-100 2,20
101-120 2,40
121-140 2,60
141-160 2,80

Przykład:Ustal wynagrodzenie pracownika,który wykonał 150 sztuk wyrobów

ilość wyrobu ilość wykonanych wyrobów kwota stawka za
w sztukach wg stawki za wykonany wyrób do zapłaty 1 wyrób
do 80 80 160 2,00
81-100 20 44 2,20
101-120 20 48 2,40
121-140 20 52 2,60
141-160 10 28 2,80


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy
Rozkład materiału