profil

Opodatkowanie działalności gospodarczej

drukuj
satysfakcja 34 % 3 głosy

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.

Art. 61. 1. Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.
1a. Zapłata opłaty skarbowej przez podatników, o których mowa w 1, może nastąpić w gotówce.
2. Formę rozliczeń, o której mowa w 1, stosuje się również do wpłat kwot podatków pobranych przez płatników, jeżeli płatnicy spełnia b) udzielaną ją warunki określone w 1.
3. Przepisu 1 nie stosuje się:
1) do zapłaty podatków nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
2) gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami wartościowymi lub znakami akcyzy;
3) do pobierania podatków przez płatników lub inkasentów.

Formy zapłaty podatku.
Art. 60. 1. Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:
1) przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;
2) w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.
Art. 64. 1. Zobowiązania podatkowe oraz zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podlegają, na wniosek podatnika, potrąceniu z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa z tytułu:
1) prawomocnego wyroku sądowego wydanego na podstawie art. 417 lub 419 Kodeksu cywilnego;
2. Przepis 1 stosuje się również do wzajemnych, bezspornych i wymagalnych wierzytelności podatnika wobec państwowych jednostek budżetowych z tytułu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez niego w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, pod warunkiem że potrącenie dokonywane jest przez tego podatnika i z tej wierzytelności
Potrącenie zaległości podatkowych
Przykład:
Zaległość podatkowa przedsiębiorcy 100 tys. zł
Wartość usługi budowlanej wykonanej przez tego przedsiębiorcy na rzecz (np. ministerstwa, urzędu wojewódzkiego, państwowego szpitala itp.) 150 tys. zł

Procedura:
- wniosek podatnika
- postanowienie o potrąceniu wydaje organ podatkowy
- jednostka budżetowa przelewa pieniądze na rachunek organu podatkowego
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Art.

67a. 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych dot przedsiębiorców
Art. 67b. 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a:
1) które nie stanowią pomocy publicznej;
2) które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
3) które stanowią pomoc publiczną:
a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
f) na szkolenia,
g) na zatrudnienie,
h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
i) na restrukturyzację,
j) na ochronę środowiska,
k) na prace badawczo-rozwojowe,
l) regionalną,
m) udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie 6 przez Radę Ministrów.


Informacje podatkowe składane przez przedsiębiorców
Art. 82. 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji:
1) na pisemne żądanie organu podatkowego - o zdarzeniach wynikających ze stosunków cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub jednostek, z którymi zawarto umowę;
2) bez wezwania przez organ podatkowy - o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego;
3) w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
Rachunki

Art. 87. 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.
2. Obowiązek wystawienia rachunku, o którym mowa w 1, nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub hodowli, nieprzerobione sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży, poza obrębem uprawy lub hodowli.
3. Podatnicy wymienieni w 1, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.
4. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Art. 88. 1. Podatnicy wystawiający rachunki są obowiązani kolejno je numerować i przechowywać kopie tych rachunków, w kolejności ich wystawienia, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

PRAWA I OBOWIAZKI NASTĘPCÓW PRAWNYCH
Art. 93. 1. Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:
1) osób prawnych,
2) osobowych spółek handlowych,
3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych
- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.
2. Przepis 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:
1) innej osoby prawnej (osób prawnych);
2) osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).
SPADKOBIERCY ODPOWIEDZIALNOŚC
Art. 97. 1. Spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.
2. Jeżeli, na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.
Art. 98. 1. Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe.

ODPOWIEDZIALNOŚC OSÓB TRZECICH
Art. 111. 1. Członek rodziny podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w 1, nie dotyczy osób, które w okresie stałego współdziałania z podatnikiem były osobami, wobec których na podatniku ciążył obowiązek alimentacyjny - w zakresie wynikającym z obowiązku alimentacyjnego.
3. Za członków rodziny podatnika uważa się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą z podatnikiem w faktycznym pożyciu.
Art. 112. 1. Nabywca:
1) przedsiębiorstwa,
2) zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
3) składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą wymienionych w 2, jeżeli ich wartość jednostkowa w dniu zbycia wynosi co najmniej 16.100 zł
- odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2. Składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią aktywa trwałe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, z wyłączeniem należności długoterminowych, udzielonych pożyczek i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.
3. Zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników majątku.
6. Nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 306g.
7.Nabywca odpowiada również za zaległości podatkowe i inne należności zbywcy, wymienione w art. 107 2 pkt 2-4, z zastrzeżeniem 4 pkt 2, powstałe po dniu wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 306g, a przed dniem nabycia przedsiębiorstwa, jego części lub składników majątku, jeżeli od dnia wydania zaświadczenia do dnia zbycia:
1) upłynęło 30 dni - w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego części;
2) upłynęły 3 dni - w przypadku zbycia składników majątku.

Art. 115. 1. Wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, niebędący akcjonariuszem, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki i wspólników, wynikające z działalności spółki.
2. Przepis 1 stosuje się również do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań powstałych w okresie, gdy był on wspólnikiem. Za zobowiązania podatkowe powstałe, na podstawie odrębnych przepisów, po rozwiązaniu spółki odpowiadają osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki

OPODATKOWANIE DOCHODU PRZEDSIEBIORCÓW
USTAWA Z 20.LIS.1998.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY USTAWY
Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:
1) prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
2) osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
3) będące osobami duchownymi.
FORMY OPODATKOWANIA USTAWY
Art. 2. 1. Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:
1) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
2) karty podatkowej.

1a. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
OBOWIAZKI ZWIĄZANE Z KARTA BĄDŹ RYCZAŁTEM
Art. 5. Podatnicy opodatkowani na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
PRZEDMIOT OPODATOWANIA
FORMY PROWADZENIA DZ. GOSPO
. Art. 6. 1. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

ZASADY USTALENIA PRZYCHODU Z DZ.GOS
Art. 6. 1. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 14. 1. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
1a. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
NAJEM A SPOSÓB USTALENIA PRZYCHODU OD OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM.
Art. 6 ust. 1a. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.
WARUNKI KOZYSTANIA Z RYCZALTU.
PISEMNE OŚWIADCZENIE O WYBORZE RYCZAŁTU.
1. Przedsiębiorca działający już w roku poprzednim (działalność samodzielna lub w formie spółki)
2. ?Nowy? przedsiębiorca


Art. 9.1. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

BRAK OŚWIADCZENIA U NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
Art. 9 ust. 3.
W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia, podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.
OŚWIADCZENIE PRZY SPÓŁKACH.
Art. 9 ust. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.
OŚWIADCZENIE PRZY NAJMIE
Art. 9 ust. 4.
W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a (najem itd.) , przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio.
- Termin
- Konsekwencje nie złożenia oświadczenia
OŚWIADCZENIE A ZASADA KONTYNUACJI
Art. 9 ust. 1
Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik:
- nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub
- nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania
uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
WIELKOŚC OBROTU !!!
1. Przedsiębiorca działający już w roku poprzednim (działalność samodzielna lub w formie spółki opodatkowana w roku poprzednim: ryczałtem, wg. zasad ogólnych, podatkiem liniowym)
2. ?Nowy? przedsiębiorca

Art. 6 ust. 4. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:
a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,
2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Art. 7 ust. 2. Nie stanowi rozpoczęcia działalności w roku podatkowym:
1) całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności,
2) zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika.
1. Przedsiębiorca już działający w roku poprzednim (działalność opodatkowana w roku poprzednim: kartą podatkową lub kartą podatkową i wg. zasad ogólnych)


Art. 6 ust. 6. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 150.000 euro;

W tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Do podatników tych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4 i 5
PRZEKROCZENIE PRZYCHODU W WYSOKOŚCI 150 TYS EURO.
Art. 8 ust. 6. Podatnicy tracą prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej:
1) wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej kwotę 150.000 euro, lub
2) wyłącznie w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 150.000 euro.
7. Podatnicy, o których mowa w ust. 6, są obowiązani zaprowadzić właściwe księgi i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jak to się ma w stosunku do podatników, którzy rozpoczynając działalność, przekroczyli w tym roku tę kwotę? ? ten przepis do nich wydaje się nie ma zastosowania
ZAKAZ PROWADZENIA OKREŚLONYCH RODZAJOW DZIAŁ.
Art. 8. 1. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:
3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
a) prowadzenia aptek,
b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
d) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
e) świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (np. sprzedaż paliw, pośrednictwa finansowego),
f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
WOLNY ZAWÓD OBJETY RYCZAŁTEM.
Art. 4 ust. 1 pkt 11)

wolny zawód - pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny,
jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że
za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu,
ZAKAZ KORZYSTANIA Z RYCZAŁTU ZWIĄZANY ZE ZMIANA FORMY PRAWNEJ DZIAL.
Art. 8 ust. 1. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:
5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
STAWKI PODATKOWE PRZY RYCZAŁCIE
STAWKA 20%
przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów,
- przychody z najmu do kwoty stanowiącej nadwyżkę 4.000 euro.
STAWKA 17%
Szeroki katalog usług m.in.
- usługi hotelowe,
- usługi parkingowe ,
- pośrednictwo w sprzedaży pojazdów mechanicznych,
- pośrednictwa w handlu hurtowym.
STAWKA 8,5%
najem, do kwoty stanowiącej równowartość 4.000 euro,
- działalność usługowa, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %,
- prowizja uzyskana przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
STAWKA 3%
działalność gastronomiczna, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
- handel,
STAWKA SZCZEGÓLNA 10%
Odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych będących środkami trwałymi i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

- nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, chyba że zbycie nastąpiło po 6 latach od wycofania z tej działalności.
STAWKA SANKCYJNA
Pięciokrotność stawki podstawowej nie wyższa od 75%
- nieprowadzenie ewidencji lub
- prowadzenie jej nierzetelnie lub
- stwierdzenie istnienia związków gospodarczych podatnika, o których mowa w art. 25 ustawy o podatku dochodowym,
Procedura:
- stwierdzenie zaistnienia ww. przesłanki,
- organ podatkowy określa wartość niezewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania,
- organ podatkowy określa ryczałt przy zastosowaniu ww. stawki
OBOWIĄZKI PODATNIKA I SPÓŁEK PRZY RYCZALCIE.
OBOWIĄZKI.
Obowiązki podstawowe:
- wpłacać ryczałt
- prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów
- składać zeznania roczne
- sporządzać spisy z natury

Obowiązki pomocnicze:
-posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów,
- prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- prowadzić ewidencję wyposażenia
WPŁATA RYCZAŁTU.
. cykl miesięczny
Samodzielnie obliczać i wpłacać ryczałt należy na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania (31 stycznia roku następnego).

2. cykl kwartalny
w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania.
KWARTALNE ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU.
- dotyczy podatników, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro,
- podatnicy, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o kwartalnym sposobie rozliczania ryczałtu, naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.


Zasada kontynuacji związanej z ryczałtem:

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób.
ZEZNAIA ROCZNE,
Podatnik składa zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

Brak zeznania
W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego przychodu, dokonanych odliczeniach i kwocie należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, naczelnik urzędu skarbowego, wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
GDZIE MAJĄ BYĆ PRZECHOWYWANE EWIDENCJIE I DOCHODY KSIĘGOWE.
- w miejscu wykonywania działalności lub
- w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników - jako ich siedziba (działalność w formie spółki)
- w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji
NAJEM A EWIDENCJE
- Ewidencja przychodów

Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów nie dotyczy podatników osiągających przychody z tytułu najmu itd. jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej.

- Ewidencja wyposażenia
Nie ma obowiązku
SPIS Z NATURY
Czego on dotyczy?
spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków,
Kiedy istnieje ten obowiązek?
- na dzień zaprowadzenia ewidencji
- na koniec każdego roku podatkowego,
- zmiana wspólnika,
- zmiany umowy spółki,
- likwidacji działalności.
ULGI PODATKOWE.
podatnik może odliczyć:
- od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym,
- wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.
(składki ZUS, Internet, darowizny, na cele rahabilitacyjne)
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, zapłaconej w roku podatkowym
ZAWIESZENIE DZIAŁ GOSP
KTO MOŻE PŁACIC KARTE PODATKOWĄ
podatnicy prowadzący działalność:
- usługową lub wytwórczo-usługową,
- usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, i innymi wyrobami,
- gastronomiczną,
- w zakresie usług transportowych,
- w zakresie usług rozrywkowych,
- w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach,
- świadczenia zdrowotne i weterynaryjne,
- w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi
- w zakresie usług edukacyjnych,
KOZYŚCI ZWIĄZANE Z KARTĄ.
Nie trzeba:
- prowadzić ksiąg,
- składać zeznań podatkowych
- wpłacać zaliczek na podatek dochodowy.

Zwolnienie nie dotyczy:
- podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy opłacali podatek dochodowy na ogólnych zasadach lub w innej formie niż karta podatkowa
- podatników, którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność, w okresie
przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej, nie dłuższym jednak niż cztery miesiące
FORMA PRAWAN DZIAL GOS PRZY KARCIE.
Podatnicy prowadzący działalność mogą być opodatkowani w formie karty podatkowej również wtedy, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej, pod warunkiem że łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w tabeli.
WARUNKI ZASTOSOWANIA KARTY.
złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
- prowadzenie określonego rodzaju działalności wskazanej w ustawie,
- przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
- małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
- nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
- nie zostanie przekroczony maksymalny stan zatrudnienia.
STAWKI PODATKU W FORMIE KARTY PODATKOWEJ.
Zakres działalności Liczba Stawki w zł miesięczna a liczba mieszkańców w miejscowości
pracowników do 5000 ponad 5000 do 50 tys. Powyżej 50 tys.
Usługi grawerskie 0 318 355 405
1 586 668 756

usługi w zakresie 0 355 389 389
złotnictwa 1 603 691 691
- jubilerstwa 2 905 1.009 1.009
- dla ludności
STAN ZATRUDNIENIA A DZIAŁ PROWADZONA W KILKU ZAKŁADACH.
W przypadku prowadzenia działalności w odrębnych zakładach, łączne zatrudnienie nie może przekroczyć stanu zatrudnienia określonego dla zakresu działalności, dla którego przewidziano najwyższy stan zatrudnienia (art. 25 ust. 4)
STAN ZATRUDNIENIA A DZIAŁALOŚC W FORMIE SPÓLKI CYWILNEJ
W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie może przekraczać stanu zatrudnienia określonego w tabeli.
STAN ZATRUDNIENIA A CZLONKOWIE RODZINY PODATNIKA
Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej do liczby pracowników:
1.wlicza się:
- członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego,
2. nie wlicza się:
- członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem,
STAN ZATRUDNIENIA A INNE OSOBY
Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej do liczby pracowników:
2. nie wlicza się:
- osób zatrudnionych w celu nauki zawodu - w okresie nauki zawodu
- uczniów szkół średnich oraz studentów, zatrudnionych w okresie wakacji letnich i zimowych,
- pracowników zatrudnionych wyłącznie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów - pod warunkiem, że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników,
- łącznie nie więcej niż trzech zatrudnionych bezrobotnych lub absolwentów,
MOZLIWOŚC PRZEKROCZENIA MAX STANU ZATRUDNIENIA.
Nie stanowi przeszkody do opodatkowania w formie karty podatkowej przekroczenie stanu zatrudnienia
- nie więcej niż o sześciu pracowników - jeżeli podatnik prowadzi działalność na terenie gmin wymienionych w odrębnych przepisach, określających wykaz gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, oraz zawiadomi o tym naczelnik urzędu skarbowego, albo
- nie więcej niż o pięciu pracowników - jeżeli podatnik prowadzący gospodarstwo rolne wykonuje równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą w miejscowości o liczbie mieszkańców do 5.000 oraz zawiadomi o tym naczelnik urzędu skarbowego,
CHARAKTER STAWEK PODATKOWYCH
- miesięczne,
- kwotowe

Zakres działalności Liczba Stawki w zł miesięczna a liczba mieszkańców w miejscowości
pracowników do 5000 ponad 5000 do 50 tys. Powyżej 50 tys.
Usługi grawerskie 0 318 355 405
1 586 668 756

usługi w zakresie 0 355 389 389
złotnictwa 1 603 691 691
- jubilerstwa 2 905 1.009 1.009
- dla ludności
KRYTERIA WPŁYWAJĄCE WYSOKOŚC STAWEK.
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,
- Liczba zatrudnionych pracowników
- Wielkość miejscowości
OBNIŻENIE STAWEK LUB PODATKU.
Ulga automatyczna:
- o 20% dla podatników, którzy ukończyli 60 lat życia lub są osobami o co najmniej lekkim stopniu niepełnosporawności,
- o 10% na każdego pracownika z co najmniej lekkim stopniem niepełnosprawności
- o 80% podatnikom, którzy przy równoczesnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wykonują usługi i nie zatrudniają pracowników


Ulga wnioskowa (na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może dodatkowo obniżyć stawkę karty podatkowej):
- w przypadkach szczególnie uzasadnionych,
- o50 % jeżeli rozmiar działalności podatnika, przy zatrudnieniu nie przekraczającym jednego pracownika, wskazuje na to, że określona w tabeli stawka byłaby oczywiście za wysoka.
NIE POBIERANIE PODATKU.
- związane z rozpoczęciem działalności w trakcie roku,
(podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca pierwszego miesiąca pobiera się w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień)
- związana z likwidacją działalności w trakcie roku
(podatek w formie karty podatkowej za ostatni miesiąc prowadzenia działalności pobiera się za okres do dnia zaprzestania działalności w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień)
- związane z przerwą w prowadzeniu działalności gospodarczej
(w przypadku zgłoszenia przez podatnika przerwy w prowadzeniu działalności nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy, jeżeli podatnik zawiadomi o tej przerwie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia)
Przerwa chorobowa - podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie przerwy, wynikającym ze zwolnienia lekarskiego, w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.
- związana z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej
(nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia)
PODWYŻSZENIE STAWEK PODATKOWYCH.
- z urzędu o nie więcej niż 50% w przypadku gdy podatnik prowadzi działalność w rozmiarach wskazujących na to, że określone w tabeli stawki byłyby oczywiście nieodpowiednie,
- w razie zatrudnienia przez podatnika pełnoletnich członków rodziny, nie licząc małżonka, podwyższa się stawkę karty podatkowej z tytułu zatrudnienia każdej z tych osób za miesiące, w których była zatrudniona:
1) o 40% stawki określonej dla działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
2) o 30% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu jednego pracownika,
3) o 20% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu dwóch pracowników,
4) o 15% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu trzech pracowników,
5) o 10% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu czterech i pięciu pracowników.
WYBÓR KARTY PODATKOWEJ.
1. Przedsiębiorca działający już w roku poprzednim
2. ?Nowy? przedsiębiorca


Art. 29. 1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, za dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności.
OŚWIADCZENIE PRZY SPÓŁKACH.
W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.
WŁAŚCIWOŚC MIEJSCOWA ORGANÓW PODATKOWYCH.
Właściwy miejscowo w sprawie podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a w razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności.
DECYZJA USTALAJĄCA WYSOKOŚC PODATKU.
- naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy.
- jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników.
DECYZJA O ODMOWIE USTALENIA PODATKU W FORMIE KARTY RYCZALTOWEJ.
jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną
KONSEKWENCJE DECYZJI O ODMOWIE.
W tym przypadku podatnik jest obowiązany płacić:
1) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone w rozdziale 2, albo
2) podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

- obowiązani do założenia i prowadzenia właściwych ksiąg albo ewidencji, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja odmawiająca im zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.
ULGI PODATKOWE.
- podatek dochodowy w formie karty podatkowej, wynikający z decyzji, podatnik obniża o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym,
OBOWIĄZKI PODATNIKA,
uiszczanie podatku,
- po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnik jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację według ustalonego wzoru o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- podatnicy, jeżeli przy prowadzeniu działalności zatrudniają pracowników, są obowiązani prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia tych osób,
- realizować obowiązki informacyjne.
OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z KARTĄ.
wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury,
- przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.
ZASADY PŁATNOŚCI PODATKU.
w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego (bez wezwania)
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE NACZELNIKA US.
1. o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które:
a) powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej,
b) mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a w szczególności o zmianach:
- w stanie zatrudnienia,
- miejsca prowadzenia działalności,
- rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
- liczby stanowisk na parkingu oraz
- liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych,
- liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych,
- liczby sprzedawanych posiłków domowych, liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
- liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji,
2) o likwidacji prowadzonej działalności.
ZRZECZENIA SIĘ Z OPODATKOWANIA W FORMIE KARTY

Termin
Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Obowiązki związane z zrzeczeniem się karty
Od następnego miesiąca należy zaprowadzić:
- ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone w rozdziale 2, albo
- właściwe księgi i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Opodatkowanie za okres przed zrzeczeniem się z karty
Do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy