profil

Ogólna charakterystyka, rodzaje i źródła ryzyka bankowego

drukuj
satysfakcja 47 % 15 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rozdział I
Ogólna charakterystyka, rodzaje i źródła ryzyka bankowego

1.1. Pojęcie ryzyka w teorii
Zdefiniowanie ryzyka jest zadaniem dość trudnym, a podanie jednoznacznej, precyzyjnej definicji jest wręcz niemożliwe. Dlatego na początku trzeba zaznaczyć,
że słowo ?ryzyko? pochodzi od starowłoskiego ?risicare? oznaczającego ?odważyć się?
i od włoskiego ?risico?, w którym oznacza przede wszystkim przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany albo niepewny, lub możliwość, że coś się nie uda , czy też inaczej jako stan,
w którym rezultat osiągnięty w przyszłości jest nieznany, ale można zidentyfikować jego przyszłe alternatywy, przy założeniu, że szanse wystąpienia innych możliwych rozwiązań
są znane.
Słownik wyrazów obcych definiuje ryzyko jako możliwość zysków i strat towarzyszącą jakiejś czynności, niebezpieczną próbę, odważenie się na jakiś niebezpieczny krok, niebezpieczne przedsięwzięcie. Na podstawie podanej definicji można zauważyć,
iż w ujęciu potocznym z ryzykiem wiąże się pojęcie niepewności oraz, że może
ono prowadzić do zysków lub strat .
Pojęcie ryzyka jest ściśle związane z wieloma aspektami życia, a jego znaczenie można dostrzec przy realizacji przedsięwzięć, w przypadku których nie posiadamy dokładnych informacji, a są one niezbędne do podjęcia ważnych decyzji czy rozstrzygnięcia nurtujących nas kwestii.
Skupiając się jednak na ryzyku związanym z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych należało by podkreślić, iż pojęcie to stosowane jest bardzo często przez teoretyków i praktyków w odmiennych znaczeniach, co wynika bezpośrednio z różnych sposobów spoglądania na działalność przedsiębiorstwa. Jeżeli skoncentrujemy się bowiem na przyszłym przewidywanym wyniku finansowym, zbliżamy się niechybnie do definicji którą bardzo trafnie określiły B.Gruszka i Z.Zawadzka, które stwierdziły, iż ?ryzyko jest to, wynikające z posiadania niepełnej informacji, zagrożenie nieosiągnięcia, w aktualnych warunkach zamierzonego zyska? .
Podsumowując powyższe rozważania na temat definicji ryzyka, można pokusić się
o zdefiniowanie ryzyka, kładąc akcent na różne jego aspekty :
? decyzyjny ? niebezpieczeństwo podjęcia błędnych rozstrzygnięć,
? działania ? niebezpieczeństwo niepowodzenia podjętego działania,
? planistyczny ? niezrealizowania założonych wielkości celowych,
? straty ? niebezpieczeństwo utraty majątku,
? celowy ? niebezpieczeństwo negatywnego odchylenia od zamierzonego celu.

Nadmienić należy, że ryzyku nadawany bywa nie tylko pejoratywny charakter.
Jeżeli skupić się na celu funkcjonowania przedsiębiorstwa, ryzyko określić można jako nie tylko możliwość negatywnego chybienia celu, ale również jako swoistą szansę.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy