profil

Pedeutologia - wykłady

drukuj
satysfakcja 63 % 53 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pojęcie i zadania pedeutologii jako nauki.

PEDEUTOLOGIA- nauka o nauczycielu ( paident'es- nauczyciel , logos-nauka )

Pedeutologia- zajmuję się osobowością nauczyciela i osobliwością zawodu nauczycielskiego.

Zajmuje się:
cechami osobowości nauczycieli (wychowawców) i wpływem tych cech na proces kształcenia i wychowania,rolą społeczną nauczyciela (wychowawcy) oczekiwaniami społecznymi wobec nauczycieli, trudnością roli społecznej
efektywnością kształcenia jako wynikiem pewnej pracy nauczyciela. poziom i zakres wykształcenia nauczyciela dobór kandydatów do zawodu nauczyciela

Ujęcie osobowościowe nauczyciela- struktura osobowości nauczyciela, właściwości osobowe składające się na osobowość nauczyciela, pożądane cechy osobowości nauczyciela, poglądy polskich pedagogów na osobowości nauczyciela.

OSOBOWOŚC NAUCZYCIELA- cechy, kompetencje, powołanie

POGLĄDY POLSKICH PEDAGOGÓW

Jan Władysław Dawid
Stwierdził że najważniejsze w nauczycielu jest miłośc dusz ludzkich, sympatia do innych,znaczenie osobowości,powołanie nauczycielskie.

Zygmunt Mysłakowski
Uznał, że najważniejszy jest talent pedagogiczny,że z tym człowiek sie rodzi.

Stefan Szuman
Mówił o talencie jak o bogactwie osobowości, oraz umiejętnośc sprzedaży osobowości.

Mieczysław Kreutz
Powiedział, że osobowośc nauczyciela/wychowawcy jest zdolnością sugestywną, sednem profesji,skłonnością do społecznego oddzaiływania.

Stefan Baley
Powiedział, że wiedza jest do nauczenia,strona wychowawcza jest najważniejsza.

Maria Grzegorzewska
Nauczyciel może byc wyzwalający(miłośc,ład,porządek) i działac groźbą,nakazem

STRUKTURA OSOBLIWOŚCI NAUCZYCIELA :

- Niejasnośc roli ( brak wymiennych kryteriów jego zawodowej doskonałości )

- Wewnętrzna niespójnośc ( oczekiwania nauczyciela są tak złożone, że spełnienie
jednych wyklucza spełnienie drugich)

- Trudnośc psychologiczna (wysokośc kosztów psychicznych)

- Niezgodnośc z innymi rolami ( np. role rodzinne i zawodowe)

Ujęcie kompetencyjne nauczyciela- pojęcie kompetencji i kwalifikacji zawodowych , klasyfikacje kompetencji nauczycielskich, koncepcje kształcenia nauczycieli.KOMPETENCJE NAUCZYCIELSKIE- jest to struktura poznawcza złożona z umiejętności wiedzy,
dyspozycji i postaw niezbędnych do skutecznej realizacji zadań pedagogicznych. Koncepcja nauczycielska
jest pochodną koncepcji kształcenia nauczyciela.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE - rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych
zadań zawodowych (w wybranej specjalności).

NASTĘPUJĄCE KONCEPCJE KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELA:

Koncepcja według Tadeusza Lewowickiego:

1. Ogólnokształcąca (bogata wiedza ogólna)

2. Personalistyczna (nauczyciela kształci się jako osobowośc, indywidualnośc)

3. Pragmatyczna (wykształcenie nauczyciela biegłego, sprawnego w działaniu)

4. Specjalistyczna (nauczyciel musi byc specjalistą w jednej specjalizacji)

5. Progresywna (przygotowuje nuczyciela do zmian,rozwoju siebie,naucza kreatywności)

6. Wielostronna (połączenie wszystkich wyżej wymienionych)

Koncepcja według Taraszkiewicza:

1. Kompetencje merytoryczne

2. Dydaktyczno- metodyczne

3. Wychowawcze

Koncepcja według Szempuch:

1. Kompetencje interpretacyjno- komunikacyjne (umiejętnośc rozumienia i definiowania sytuacji edukacyjnych)
2. Kompetencje kreatywności (pomysłowośc, otwartośc na zmiany)
3. Kompetencje współdziałania (skutecznośc zachowań prospołecznych nauczyciela)
4. Kompetencje pragmatyczne (polegają na umiejętności planowania,organizowania)
5. Kompetencje informatyczno-medialne (umiejętnośc wykorzystania technologi
informatycznych i komunikacyjnych w nauczniu)

Koncepja według Stanisława Dylaka:

1. Kompetencje bazowe
2. Kompetencje konieczne
3. Kompetencje porządane

Koncepcja według Roberta Kwaśnica:

1. Kompetencje praktyczno- moralne
2. Kompetencje techniczne
5. Rola społeczna nauczyciela i jej osobliwości.

ROLE SPOŁECZNE- oczekiwane postawy i zachowania których
oczekują od nas inni

OSOBLIWOŚCIĄ KAŻDEJ ROLI SPOŁECZNEJ JEST:

- Nie jasnośc roli i wewnętrzna niespójnośc
- Każda jednostka należy do wielu kategorii społecznych i oczekuje
się od niej wykonywania wielu ról
- Rola społeczna jest cały czas w ruchu, rozwija się
- Jednostka pełniąc rolę może wpływac na zmianę oczekiwań
wobec tej roli

WYBRANE ROLE NAUCZYCIELA

- Tłumacza
- Stymulatora i Animatora
- Organizatora i konsultanta
- Koordynatora i Integratora
- Satysfaktora
- Diagnostyka

jest dla dziecka emocjonalne podejście do osób
dorosłych , dziecko jest bezkrytyczne w stosunku do osób dorosłych.

2. Dla uczniów w średnim wieku szkolnym jest to taki czas kiedy autorytet nauczyciela
jest związany z wartościowaniem tego nauczyciela, jego zachowań szczególnie w
relacji z uczniem.

3. Dla uczniów w starszym wieku szkolnym autorytet nauczyciela opiera sie na wiedzy
merytorycznej, na umiejętnościach dydaktycznych(profezjonalizm nauczycielski),
na etyce ogólnej.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy