profil

Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce - Determinanty Polityki

drukuj
satysfakcja 80 % 24 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wstęp do nauki o państwie i polityce
DETERMINANTY POLITYKI

1. Podstawowe determinanty polityki:
a) ideologia
b) ekonomika
c) prawo
d) moralność
e) kultura
2. Charakterystyka poszczególnych determinantów:
a) Polityka a ideologia
- Pojęcie ideologii:
? sensu stricto ? usystematyzowany zbiór idei na podstawie którego można dokonać oceny stosunków społecznych
? sensu largo ? usyst. zbiór idei będący wyrazem interesów danej grupy społecznej, dyrektyw do działania lub formułowania dyrektyw w celu utrwalenia lub zmiany obecnych stosunków społecznych
- Relacje zachodzące między polityką a ideologią
? Na płaszczyźnie metodologicznej - struktura ideologii
? Elementy składowe:
ogólne przekonania wartościujące
ogólne wyobrażenia o świecie
warunki realizowania celów politycznych
programy działania
? Kryteria klasyfikacji:
wg. społecznej bazy ideologii
wg. wewnętrznej struktury ideologii
wg. siły i zasięgu ideologii
? Funkcje ideologii przez pryzmat polityki
ideologia może dawać obraz świata
ideologia może oddziaływać na politykę przez stosunki społeczno-ekonomiczne
ideologia może zespalać ruchy polityczne
może stanowić zespół czynników emocjonalnych (miłość do Ojczyzny)
? Na płaszczyźnie ideologii i programów politycznych
? Doktryny ? założenia programu politycznego:
jeżeli ideologia stanowi ogólne uzasadnienie
całokształtu działań politycznych to doktryna jest ich
konkretyzację działań ze względu na ich doniosłość dla
praktyki politycznej - w trojakim wymiarze:
konkretno-historycznym (na tle wydarzeń hist.)
zakresowym (na tle działalności ludzkiej)
poziomu analizy (analiza i uzasadnienie polityki)
? Program polityczny
definicja ? formalny wyraz uświadomienia sobie przez
grupę jej obiektywnej sytuacji oraz kierunków i
możliwości działania w zak. przekształcania struktury
społecznej, ekonomicznej i politycznej.
na treść programów politycznych składają się pogl.dot:
= ustroju ekonomicznego
= organizacji życia społecznego
= instytucji publicznych
= rozwiązania problemów narodowych
= współpracy lub walki politycznej
? Na płaszczyźnie celów politycznych, wartości, norm oraz środków ich realizacji
? Wartości ? rodzą się w sytuacjach konfliktowych
? Normy ? próba ich rozwiązania (sytuacji konfliktowych)
? Adekwacja polityczna ? zgodność między wartościami zawartymi w programach, a realizowanymi (normy)
brak adekwacji politycznej ? niezgodność między
normami a wartościami politycznymi
elementy adekwacji: zgodność realizowanych
wartości, ich hierarchii i celów programowych

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy