profil

Przykłady wykorzystania zasad i metod nauczania

drukuj
satysfakcja 69 % 47 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Samodzielność uwzględnia rodzina i szkoła przez stopniowe wdrażanie dzieci i młodzieży poczynając od wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego do samodzielnego wyboru i planowania pracy, wykonywania pracy, sprawdzania wykonanej pracy. Nauczyciel kształtuje u uczniów myślenie samodzielne wtedy gdy: wdraża ich do formułowania problemów, uczy ich samodzielnego rozwiązywania, przyzwyczaja młodzież do sprawdzania uzyskanych odpowiedzi.
Celem stosowania tej zasady jest doprowadzenie do sytuacji, w której uczeń potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności.

Przykłady na lekcji informatyki w I klasie liceum:
- Sporządź notatkę w Wordzie na temat kart graficznych
- Narysuj schemat budowy komputera
- Wyszukaj w słowniku informatycznym definicje następujących pojęć: dysk, karta pamięci, procesor itp.
- Korzystając z Internetu przygotuj notatkę zawierającą listę uczelni wyższych, na których
można studiować informatykę.

Zasada wiązania teorii z praktyką służy przygotowaniu dzieci i młodzieży do racjonalnego posługiwania się wiedzą teoretyczną w różnorakich sytuacjach praktycznych, do przekształcania otaczającej rzeczywistości. Formy realizacji tej zasady mogą być rozmaite gdyż czynności praktyczne w działaniu człowieka spełniają różnorakie funkcje. Funkcje te mogą się sprowadzać do łączenia teorii z praktyką i traktowania tego związku jako źródło wiedzy o świecie, jako kryterium prawdziwości tej wiedzy. Łącząc teorie z praktyką łatwiej pojąć sens omawianej zasady.
Przykłady na lekcji informatyki w I klasie liceum:
- przygotować Curriculum Vitae i list motywacyjny jeżeli staramy sie o prace,
- obliczyć raty kredytu,
- prowadzenie księgowości domowej

Metody nauczania to sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający osiąganie celów kształcenia, inaczej mówiąc, wypróbowany układ czynności nauczycieli i uczniów realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów. (Okoń W., 1998)
Podział metod nauczania wg Kupisiewicza:
- metody oparte na obserwacji (oglądowe): pokaz, pomiar
- metody oparte na posługiwaniu się słowem: wykład, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca z książką
- metody oparte na praktycznej działalności uczniów: m. laboratoryjna, m. zajęć praktycznych
- metody gier dydaktycznych: burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji, problemowa

Metody oparte na obserwacji (oglądowe)
Obserwacja to inaczej przezywanie tego co widzimy. Pracując ta metodą należy pamiętać, że bardzo ważne jest przygotowanie uczniów do obserwacji, instruowanie słowne, komentowanie i na koniec podsumowanie wiedzy zdobytej w czasie obserwacji.
Pomiar to czynności wykonywane bądź przez nauczyciela w postaci pokazu , bądź bezpośrednio przez uczniów pracujących pod jego kierunkiem, pozwalające określić ilościową stronę badanych rzeczy zjawisk i procesów za pomocą odpowiednich jednostek miar.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy