profil

Przykłady wykorzystania zasad i metod nauczania

drukuj
satysfakcja 69 % 47 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Przykłady wykorzystania zasad i metod nauczania

Zasady nauczania to ogólne normy postępowania dydaktycznego, które określają, jak należy realizować cele kształcenia. Przestrzeganie tych norm pozwala nauczycielowi zaznajamiać uczniów z podstawami usystematyzowanej wiedzy, rozwijać ich zainteresowania i zdolności poznawcze, wpajać im określone poglądy oraz wdrażać do samokształcenia. (Kupisiewicz Cz., 1996)
Podział zasad nauczania wg Kupisiewicza:
- Zasada poglądowości
- Zasada przystępności w nauczaniu
- Zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania ? uczenia się
- Zasada systematyczności
- Zasada trwałości wiedzy uczniów
- Zasada operatywności wiedzy uczniów
- Zasada wiązania teorii z praktyką

Zasada poglądowości- przestrzeganie tej zasady przez nauczycieli ma się przyczynić do usunięcia z procesu nauczania - uczenia się wszelkiego werbalizmu tj. zastępowania przedmiotów przez oznaczające je ale często nie znane uczniom wyrazy. Zasada ta domaga się oparcia całej nauki szkolnej na poznawaniu samej rzeczywistości a więc konkretnych rzeczy, zjawisk, procesów i stosunków lub przynajmniej ich obrazowych przedstawień. Uczeń poznając treść musi rzeczywiście kojarzyć z nią odpowiednie słowa.
Zasada poglądowości wyraża a konieczność zdobywania wiedzy poprzez:
- bezpośrednie poznanie omawianego aktualnie zjawiska (np. obserwacja zjawiska fizycznego występującego naturalnie lub wywołanego w laboratorium),
- bezpośrednie poznanie omawianej rzeczy - przedmiotu (model rzeczywisty lub środek dydaktyczny w postaci modelu, obrazu, schematu, wykresu lub innych).
Przykłady na lekcjach informatyki w I klasie liceum:
Na lekcji zatytułowanej ?Instalacja i usuwanie programów komputerowych? dajemy uczniom do zainstalowania aplikacje komputerową a następnie każemy ja usunąć.
Na lekcji zatytułowanej ?Budowa komputera? dajemy uczniom komputer do złożenia lub sami w trakcie pogadanki o budowie komputera montujemy komputer.

Zasada przystępności w nauczaniu (stopniowania trudności) - przy doborze materiału nauczania nauczyciel musi brać pod uwagę przystępność dla uczniów, a także dostosowywać metody nauczania do ich poziomu aby umożliwiały im w maksymalnym stopniu pracę zarówno na lekcji jak i podczas zajęć pozalekcyjnych. Stopniowanie trudności w nauczaniu polega na przechodzeniu: - od tego co bliskie do tego co dalsze, - od łatwiejszego do trudniejszego, - od znanego do nieznanego.
Przykłady na lekcji informatyki w I klasie liceum:
Na lekcjach dostosowujemy trudność wykonywanego ćwiczenia polegającego na odwzorowaniu dokumentu tworzonym za pomocą edytora tekstu do przeciętnych możliwości i umiejętności uczniów w danej klasie.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy