profil

Etyka- Kant, Utylitaryzm

drukuj
satysfakcja 66 % 44 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

6. Etyka Kanta

Etyka Immanuela Kanta (1724-1804) prezentuje typowo deontologiczny system etyczny [Kant 1984].
Jest to, po pierwsze, etyka autonomiczna, co oznacza, iż uzasadnienia słuszności czynów człowiek powinien poszukiwać w sobie samym.
Według Kanta czynnikiem kształtującym działania moralne jest rozum, który jest taki sam u każdego człowieka, zatem wybory racjonalne są wyborami moralnymi.
Po drugie, etyka Kanta jest etyką obowiązku i powinności. Poszukując istoty moralności, Kant odrzuca utylitaryzm, który głosi, iż ocena moralna dotyczy wyłącznie rezultatów ludzkich działań.
Działanie jest moralne, jeżeli:
1) jest uniwersalne i zgodne z innymi działaniami,
2) respektuje istotę rozumną jako cel wszelkich działań,
3) respektuje autonomię rozumnej istoty.

8. UTYLITARYZM - pogląd etyczny dotyczący pozytywizmu, stworzony przez Johna Stuarta Milla. Pogląd zgodnie z którym, to co dobre dla człowieka jest pożyteczne dla społeczeństwa. Każda jednostka powinna dążyć do szczęścia własnego lecz w swoim działaniu kierować się dobrem ogółu. Postulowali użyteczność wszystkich dzieł ludzkich. Nawet literatura i sztuka powinna służyć pożytecznym celom. Ostatecznym celem utylitarystów było jak największe szczęście, jak największej liczby ludzi. Postawy utylitaryzmu sformułował Mill w dziele "O zasadzie użyteczności".
Utylitaryzm etyczny jest koncepcją ważenia dobrych i złych rezultatów danego czynu nie dla osoby, która dokonuje tego czynu, ale dla wszystkich ludzi, których mogą dosięgnąć jego skutki.

9. etyka niezależna, etyka normatywna, która postulowanych przez siebie zasad nie wyprowadza ani z teorii metafizycznych, ani z religii, lecz opiera się na tzw. elementarnych normach moralnych; np. etyka spolegliwego opiekuństwa T. Kotarbińskiego.

10. Antropologia filozoficzna jest dziedziną poznania poszukującą odpowiedzi na pytania: "kim jest człowiek?", "dlaczego istnieję?", "jaki ma być człowiek?"[2]. Doniosłość problematyki antropologicznej ukazał Stanisław Kowalczyk w książce zatytułowanej "Człowiek w myśli współczesnej" w słowach: "Rozwiązanie tajemnicy ludzkiej osoby pozwala na prawidłową formację życia społecznego, którego racją formalną jest komunikowalność i wspólnota wartości"[3].

11. Przeszkody ograniczające dobrowolność czynności (aktów ludzkich)
Przez przeszkody aktu ludzkiego rozumiemy ogół tych czynników, które oddziaływując na określony akt ludzki bądź utrudniają normalne funkcjonowanie rozumu lub woli, bądź całkowicie je uniemożliwiają. Ponieważ zarówno poznanie, jak i wolność stanowią konieczne składniki zaistnienia aktu ludzkiego, wobec tego wszelkie w tym punkcie ograniczenie umniejsza, a w krańcowych wypadkach nawet całkowicie eliminuje jego świadomy charakter.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: etyka-_kant,_utylitaryzm.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy