profil

Zawory i reduktory do butli tlenowych

drukuj
satysfakcja 83 % 28 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Reduktor

Do czego służy reduktor?

Reduktor służy do zredukowania ciśnienia butlowego na ciśnienie robocze, wymagane do spawania lub cięcia tlenem i utrzymania ciśnienia roboczego na stałym poziomie podczas pracy, niezależnie od szybkości opróżniania butli lub zbiornika.

Jakie rozróżniamy rodzaje reduktorów tlenowych?

Rozróżniamy reduktory dźwigniowe i bezdźwigniowe.Najczęściej stosuje się reduktory bezdżwigniowe. Reduktory bez dźwigniowe mogą mieć jedną lub dwie komory rozprężania i zależnie od tego dzielimy je na reduktory jedna stopnia we i dum stopniowe.

Jaka jest różnica między reduktorami dźwigniowymi i bezdźwigniowymi?

Reduktory dźwigniowe działają w ten sposób, że przepływ tlenu między komorą wysokiego ciśnienia a komorą niskiego ciśnienia jest regulowany za pomocą dźwigni połączonej ze śrubą stawidłową umieszczoną z boku reduktora,

W reduktorach bezdźwigniowyoh przepływ tlenu z komory wysokiego ciśnienia do komory niskiego ciśnienia jest regulowany za pomocą śruby stawidłowej, umieszczonej w dolnej części korpusu reduktora

Działanie reduktora bezdźwigniowego

Pracuje on w ten sposób, że po otwarciu zaworu butlowego tlen przepływa łącznikiem 1 do komory wysokiego ciśnienie 2, na przewodzie którego znajduje się manometr 3, wskazujący ciśnienie w butli. Po wkręceniu śruby stawidłowej 4 w prawo, sprężyna 5 podnosi w górę przeponę gumową 6, która z kolei podnosi zaworek redukcyjny 7, w którym umieszczony jest koreczek ebonitowy. Przy takin> ustawieniu reduktora t leń przepływa z komory wysokiego ciśnienia 2 do komory niskiego ciśnienia 8, do której jest włączony manometr roboczy niskiego ciśnienia 9. Ciśnienie tlenu ustala się zależnie od warunków spawania lub cięcia. Po odkręceniu zaworu odcinającego 20, tlen z komory niskiego ciśnienia 8 przepływa przez łącznik 11 do palnika.
Ody spawanie zostanie na chwilę przerwane, zwiększa się stopniowo ciśnienie tlenu w komorze niskiego ciśnienia 8 i przepona 6 wygina się w dół, wówczas sprężynka pomocnicza 12 naciska na zaworek redukcyjny 7 i zamyka dopływ tlenu do komory niskiego ciśnienia 8. Przy rozpoczęciu dalszego spawania zmniejsza się ciśnienie w komorze niskiego ciśnienia 8, sprężyna 5 rozpręża się, podnosi w górę przeponę i zaworek redukcyjny 7, a tlen zaczyna ponownie przepływać do stanowiska spawalniczego.

Do komory niskiego ciśnienia 8 jest podłączony zawór bezpieczeństwa, który w przypadku nadmiernego ciśnienia w komorze niskiego ciśnienia otwiera się i wypuszcza nadmiar tlenu do atmosfery.

Różnica między reduktorem jednostopniowym a dwustopniowym

Reduktor jednostopniowy działa w ten sposób, że przez przejście tlenu z komory wysokiego ciśnienia do komory niskiego ciśnienia redukuje się bezpośrednio ciśnienie bullo we na ciśnienie robocze. Ą zatem do palnika przepływa już tlen o ciśnieniu roboczym.

Reduktory dwustopniowe mają dwa stopnie rozprężania tlenu: pierwszy stopień rozprężania odbywa się w komorze średniego ciśnienia I przez przejście gazu z komory wysokiego ciśnienia 2. Odbywa się to samoczynnie przy odpowiednim ustawieniu śruby nastawnej 3, przeprowadzonym w zakładzie pro-
dukującym reduktory. Drugi stopień rozprężania tlenu odbywa się w komorze niskiego ciśnienia 4. Za pomocą śruby slawidłowej 5 spawacz reguluje ciśnienie robocze potrzebne do spawania lub cięcia

Reduktory dwustopniowe do tlenu są oznaczone symbolem 2RBT-1 lub 2RBT-2 a do acetylenu 2RBA-0.15. Reduktory dwustopniowe mają wiele zalet technicznych w stosunku do reduktorów jednostopniowych a głównie wyższą sprawność podawania tlenu oraz mniejszą skłonność do zamarzania w czasie spawania i cięcia tlenem.

Czym różnią sie reduktory tlenowe od acetylenowych i Innych?
Reduktory acetylenowe, podobnie zresztą jak reduktory do wodoru, azotu, argonu, dwutlenku węgla, mają konstrukcję i zasadę działania laką samą jak reduktory tlenowe. Zewnętrznie różnią się one między sobą tylko sposobem połączenia z zaworem butlowym. Ma przykład reduktor acetylenowy połączony jest z zaworem butlowym za pomocą jarzma stalowego nakładanego z góry i dokręcanego kluczem.

ZAWORY BUTLOWE

Zawory butlowe

Jak dzielimy zawory butlowe?

Zawory butlowe dzielimy na wrzecionowe i przeponowe Zawory wrzecionowe stosowane są do butli tlenowych, acetylenowy uli, wodorowych, argonowych, do dwutlenku węgla, azotu i sprężonego powietrza, Zawory przeponowe stosowane są do butli propanowych i butanowych.

Zawór Butli tlenowej

Zawór butli tlenowej jest wykonany z prasowanego mosiądzu. W dolnej części ma króciec stożkowy z gwintem i, który służy do wkręcania w szyjkę, butli. Z boku zaworu znajduje się nagwintowany króciec 2 służący do przyłączenia reduktora. Wewnątrz są umieszczone dwa wrzeciona. Na wrzecionie górnym 4, osadzone .jest kółko pokrętne 3 do otwierania i zamykania za woni, zabezpieczone sprężynką 5 i nakrętką wrzecionową fi. Wrzeciono 7 jest nagwintowane i w dolnej swej części ma koreczek ebonitowy 8, który dolegając do szyjki wewnętrznej zaworu zamyka lub otwiera przepływ tlenu. Zawór można uszczelnić przez dokręcenie nakrętki 0. Pomiędzy kółkiem pokrętnym .9 a nakrętką 9 znajduje się pierścień ślizgowy 11. Zawór uszczelnia uszczelka 10.

Zawór butli acetylenowej

Zawór butli acetylenowej Jest wykonany ze' stali. W dolnej części zaworu znajduje się gwint stożkowy do połączenia z butlą. W tej części zaworu umieszczona jest wkładka filcowa 1, zatrzymująca aceton porywany w czasie spawania. W środku zaworu znajdują się dwa wrzeciona ? górne 2 i dolne W dolnej części wrzeciona 3 jest umieszczony korek ebonitowy 4, zamykający j otwierający przepływ gazu. Działanie zaworu odbywa się przez przesuwanie wrzeciona dolnego 3 w górę lub w dół 7' pomocą czopa połączonego z zaczepem wrzeciona 2. Zawór butlowy uszczelnia gruba uszczelka gumowa 5, którą w razie nieszczelności zaworu można ścisnąć dławikiem 6 zabezpieczyć nakrętką dławikową 7.
Podczas spawania lub cięcia na zaworze butlowym powinien b.yć zawsze nałożony klucz, aby w razie potrzeby można było natychmiast zamknąć zawór butli. Spawacz po przerwaniu pracy przed opuszczeniom stanowiska pracy powinien zakręcić zawór butli acetylenowej 1 zabrać ze sobą klucz. W przypadku, gdy zawór butli acetylenowej okaże się nieszczelny i ulatnia się z niego acetylen, należy wówczas odkręcić nakrętkę 7 (lewy gwint) i dokręcić dławik 6 (rys. 8tt). Przez dokręcenie dławika uszczelka gumowa zostanie roztłoczona i uszczelnia zawór. Można takie odkręcić kluczem całkowicie wrzeciono górne (do oporu) ? w Jen sposób następuje uszczelnienie zaworu. .Jeżeli uszczelnienie zaworu jesi niemożliwe, np. z powodu uszkodzenia uszczelki, butli nie wolno używać do spawania. Należy ją zwrócić do wytwórni zaznaczając w piśmie przyczynę jej zwrotu.

Zawór butli propanowej
Zawory butli propanowych butanowych są wykonane z prasowanego mosiądzu. Są to zawory przeponowe, ponieważ między dwoma wrzecionami jest umieszczona przepona, zapobiegająca ulatnianiu się propanu, który ze względu na swoją lepkość i gęstość miesza się łatwo z powietrzem i tworzy mieszankę wybuchową. Przepona może być wykonana z brązu fosforowego, z tworzywa sztucznego lub gumy.
Zawór działa w ten sposób, że przy obróceniu kółkiem 5 wrzeciono 4 przesuwa się na gwincie w dół lub w górę i działa na przeponę i wrzeciono dolne 7. Wrzeciono dolne ma umieszczoną wewnątrz sprężynę ułatwiającą otwieranie zaworu.
Uszczelki do zaworów tlenowych mogą być wykonane z fibry, teflonu lub traflenu (tworzywa sztuczne), a do acetylenu i propanu z gumy.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy