profil

Podstawy Prawa Administracyjnego

drukuj
satysfakcja 29 % 7 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Administracja publiczna jest to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy zaspokajanie zbiorowych potrzeb obywateli wynikający z życia w grupie, społeczeństwie. Jest to również działalność państwa, która nie jest ani ustawowa ani sądownicza. Jest natomiast zespołem działań realizowanych przez podmioty na zasadzie i w granicach prawa.

CECHY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W USTROJU DEMOKRATYCZNYM:
1.Wiązanie AP prawem ? wszystko wynika z przepisów prawa, jest ograniczone prawem;
2.Władza ustawodawcza składa się z przedstawicieli ludu, umacnia władzę;
3.Wykonawczy charakter działalności AP ? nie stanowi prawa ale je wykonuje, nie ma wpływu na zadania publiczne;
4.Ponoszenie odpowiedzialności za działalność (i za zaniechanie);
5.Kontrola działalności AP przez niezawisłe sądy.

CZYNNIKI ROZWOJU ADMINISTRACJI:
1.Przesłanki warunki
możliwości materialne państwa,
polityka społeczno ? gospodarcza,
efektywność organizacyjna administracji
2.Przesłanki cele
interes społeczny ? potrzeby i motywacje społeczne, interes który da się odnieść do wielu indywidualnych jednostek.
3.Przesłanki
wydawanie decyzji administracyjnej
wydawanie ustawy
podjęcie innych działań

ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
CECHY:
wielość pod względem gatunkowym
pochodzą od administracji (rozporządzenia, zarządzenia, uchwały)
problem z kodyfikacją
nie jest jednolite
występowanie aktów prawa miejscowego
PODSTAWA PRAWNA:
norma ogólna ? upoważnienie danego rzędu organów do wydawania pewnego rodzaju aktów normatywnych
norma szczególna ? upoważnienie określonego organu do wydania określonego aktu prawnego regulujące dany wyznaczony przedmiot regulacji (np. Minister Edukacji wyda rozporządzenie o lekturach obowiązkowych)

MATERIA NORMATYWNA ? przedmiot regulacji który może być regulowany tylko danym rodzajem aktów prawnych np. tylko w drodze ustawy.

WALOR PRAWNY ? możliwość kształtowania podmiotu zewnętrznego w stosunku do administracji np. Czy danym rodzajem aktu można nakładać na obywateli obowiązki. Rozporządzenie nie może wprowadzić nowego obowiązku.

PROMULGACJA ? konsekwencje i sposoby ogłaszania aktów prawnych.

SYSTEM ZAMKNIĘTY ŹRÓDEŁ PRAWA
AKTY PRAWNE:
powszechnie obowiązującego ? normy abstrakcyjne i generalne adresowane do każdego obywatela
wewnętrznego ? regulują tylko sytuacje wewnątrz administracji obowiązują tylko podmioty, które organizacyjnie podlegają organowi wydającemu ale nie regulują zachowań obywateli

SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO:
1.Konstytucja
2.Ustawy
3.Umowy międzynarodowe
4.Rozporządzenia z mocą ustawy
5.Rozporządzenia
6.Zarządzenia
7.Uchwały
8.

Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy