profil

Narzędzia badawcze w badaniach pedagogicznych,konstrukcja i zastosowanie.

drukuj
satysfakcja 71 % 225 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze


A.Kamiński twierdzi, iż wywiad to ?czynność dwustronna oparta na bezpośrednim kontakcie informatora z przeprowadzającym wywiad?.
Wg W.Zaczyńskiego wywiad to ?metoda zdobywania informacji przez bezpośrednie stawianie pytań tym wybranym osobom, które mogą nam udzielić pewnej sumy wiadomości?.
? Wywiad jest to rozmowa badacza z respondentem według opracowanych wcześniej dyspozycji lub w oparciu o specjalny kwestionariusz. Służy głównie do poznania faktów, opinii i postaw danej zbiorowości.?
Wywiad daje cenny materiał poznawczy. Stosujemy go tam gdzie nie możemy uzyskać pełnej wiedzy o badanym przedmiocie na innej drodze np.obserwacji, ankiety, badania dokumentów.

2)Kwestionariusz ankiety ? większość pytań jest zamknięta, opatrzona kafeterią zamkniętą lub półotwartą. Dzięki takiej konstrukcji ankieta nie wymaga ?dozoru? ankietera, może być wysłana pocztą, wypełnia się ją szybko i łatwo. Ankieta daje wiedzę obszerną, wyliczającą, nie pogłębioną, informuje, nie wyjaśnia.
T.Pilch uważa,że ?ankieta jest techniką gromadzenia informacji, polegająca na wypełnieniu najczęściej samodzielnie przez badanego specjalnych kwestionariuszy, na ogół o wysokim stopniu standaryzacji, w obecności lub częściej nie w obecności ankietera?.
W.Zaczyński natomiast określa mówi,iż ? ankieta jest metodą zdobywania informacji przez pytanie wybranych osób za pośrednictwem drukowanej listy pytań, zwanej kwestionariuszem?.
*Ankieta jest niezastąpiona w badaniach pedagogicznych gdzie pytamy o cechy zbiorowości, fakty, opinie o zdarzeniach, dane liczbowe. Cechą wyróżniającą ją od wywiadu jest to, że nie wymaga bezpośredniego kontaktu z badającym, respondent sam odpowiada na pytania.
Pytania ankiety są zawsze konkretne, ścisłe i jednoproblemowe. Najczęściej stosuje się pytania zaopatrzone w tzw.kafeterią,czyli zestawem wszelkich możliwych odpowiedzi.
Wyróżniamy także:
-kafeterie półotwarte, gdzie poza zestawem możliwych odpowiedzi dodaje się punkt oznaczony słowem ?inne?;
-kafeterie koniunktywne, które pozwalają na wybranie kilku odpowiedzi, dając potem samym utworzenia hierarchii.
3)Test socjometryczny ? najpowszechniej bada się nim strukturę, rodzaj i natężenie związków emocjonalnych zachodzących w małej grupie nieformalnej.
?Socjometria jest zespołem czynności werbalnych i manipulujących mających na celu poznanie uwarunkowań, istoty i przemian nieformalnych związków międzyosobowych w grupach rówieśniczych? (Wg Sztumski ? Wstęp do metod i technik badań społecznych?). Badanie socjometryczne polega więc na zapytaniu każdego członka zespołu o to, kogo w zespole obdarza się szczególnymi uczuciami sympatii, szacunku, zaufania czy wrogości.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy