profil

Sposoby rozwiązywania umowy o pracę

drukuj
satysfakcja 75 % 108 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Porozumienie stron.
Za porozumieniem stron można rozwiązać każdy rodzaj umowy.Z inicjatywą rozwiązania może wystąpić zarówno pracownik jak i pracodawca.Warunkiem skuteczności porozumienia jest zgoda obu stron stosunku pracy.Najważniejszym elementem uzgodnienia jest data rozwiązania stosunku pracy.

2.Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Wypowiedzenie stanowi podstawowy sposób rozwiązania umowy na czas nieokreślony i na okreś próbny.Wypowiedzenie umowy na czas określony jest możliwe:
a)jeśli umowa została zawarta na conajmniej 6-mcy i została w niej zamieszczona klauzula,dopuszczająca wcześniejsze jej roziwązanie z 2 tygodniowym wypowiedzeniem
b)w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy
c)w razie wypowiadania pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia

Wypowiedzenie umowy o pracę - jest oświadczeniem woli złożonym przez jedną stronę stosunku pracy drugiej stronie,powodującym rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wskazanego w oświadczeniu zwanego okresem wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia - okres od momentu wypowiedzenia do ustania stosunku pracy

3.O dzieło.
Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika wrazie:
a)ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
b)popełnienia przez pracownika w casie trwania umowy o pracę przestępstwa
c)zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

Pracownikowi wolno rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli:
a)zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywaniej pracy na zdrowie pracownika,a zakład pracy nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy odpowiedniej ze względów na jego stan zdrowia i kfalifikacje
b)pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika

pracownikowi z którym pracodawca rozwiązał umowę o prace z naruszeniem przepisów rozwiązaniu umów w tym trybie przysługuje roszczenie z przywróceniem do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowanie pieniężne.

W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy.

Umowa o pracę może wygasnąć:
- śmierć pracownika lub pracodawcy
- 3 miesięczny okres nieobecności pracownika w pracy spowodowany tymczasowym aresztowaniem

Długość okresu wypowiedzenia zależy od:
- rodzaju umowy o prace a w przypadku umów na czas próbny i nieokreślony także od stażu pracy u danego pracodawcy

Długość okresu wypowiedzenia:
a)umowa na okes próbny:
- 3 dni robocze,jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
- 1 tydzień jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
- 2 tygodnie gdy okres próbny wynosi 3 miesiące

b)umowa na czas nieokreślony:
- 2 tygodnie jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 m-cy
- 1 miesiąc jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6-mcy
- 3 miesiące jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

c)umowa na czas określony:
- w sytuacjach kiedy możliwe jest jej wypowiedzenie 2 tygodnie

d)umowa na wykonanie określonej pracy:
- w sytuacjach kiedy możliwe jest jej wypowiedzenie 2 tygodnie

e)umowa na zastępstwo:
- 3 dni robocze

W okresie wypowiedzenia pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia pracownicze.Ponadto w przypadku dokonania wypowiedzenia przez pracodawcę moze skorzystać ze zwolnienia na poszukiwanie pracy z zachowaniem praw do wynagrodzenia:
- 2 dni robocze jeśli okres wypowiedzenia nie przekracza 1 miesiaca
- 3 dni robocze jeśli okres wypowiedzenia trwa 3 miesiace


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy
Rozkład materiału