profil

Prawo wykonywania zawodu w zawodzie pielęgniarki

drukuj
satysfakcja 75 % 35 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pielęgniarka/pielęgniarz to samodzielny pracownik ochrony zdrowia sprawujący opiekę medyczną nad pacjentem (podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystujący przy zabiegach, operacjach, wypełniający zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, zajmujący się szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Mówi o tym ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.01.57.602 z późn. zm.).
Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:
? świadczeń pielęgnacyjnych,
? zapobiegawczych,
? diagnostycznych,
? leczniczych,
? rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia (art.4, ust.1 ww. ustawy).
Regulacja kwestii związanych z prawem wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej zawarta została w dwóch aktach prawnych: ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych.
Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać wyłącznie osoba, która posiada prawo jego wykonywania, stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. W powyższej sprawie właściwa jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych, w obrębie której pielęgniarka, położna ma zamiar wykonywać zawód. Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu następuje w drodze uchwały właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych, o czym stanowi art. 24 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (u.s.p.p.). Od uchwały w przedmiotowej sprawie pielęgniarce/ położnej służy odwołanie do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Prawomocną uchwałę w przedmiotowej kwestii minister właściwy do spraw zdrowia może zaskarżyć do sądu administracyjnego.
Okręgowa rada pielęgniarek i położnych jest zobowiązana podjąć uchwałę o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej , jeśli pielęgniarka/ położna spełnia warunki wymagane przez prawo.
Postępowanie o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, zgłoszony na piśmie. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: arkusz zgłoszeniowy, dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych, oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, oświadczenie, że wnioskodawca zna przepisy związane z wykonywaniem zawodu, zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu ( 3 wskazanego rozporządzenia).

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy