profil

Budżet państwa – źródła dochodów i wydatków, forma ustalania budżetu, deficyt budżetowy.

drukuj
satysfakcja 37 % 47 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Temat : Budżet państwa ? źródła dochodów i wydatków, forma ustalania budżetu, deficyt budżetowy.

Budżet państwa jest to instytucja finansowo ? prawna . Jest podstawową i najstarszą instytucją finansów publicznych. Geneza i funkcje bgudżetu są ściśle związane z powstaniem i rozwojem parlamentu.
Instytucja budżetu jako instytucja prawna najwcześniej zrodziła się w Anglii i w Polsce. Pierwszy budżet, obejmujący całość dochodów i wydatków pozostającego w unii z Litwą państwa polskiego, zatwierdził Sejm w 1768 roku. Budżet państwa można najogólniej określić jako przewidywalnyna przyszły rok plan wydatków i dochodów państwa, zatwierdzony przez parlament ustawą, zwaną ustawą budżetową.
W systemie finansów publicznych budżet państwa zajmuje miejsce centralne. Wynika to nie tylko stąd, że w budżecie państwa gromadzi się i dzieli największą część środków publicznych, lecz także stąd, że władze centralne nadal są dominującym podmiotem systemu politycznego, gospodarczego i społecznego kraju. Budżet państwa dokonuje też istotnych transferów na rzecz innych elementów systemu finansów publicznych, zwłaszcza budżetów samorządowych oraz funduszy ubezpieczeń społecznych. Budżet państwa odgrywa ważną rolę w kształtowaniu finansowych stosunków międzynarodowych m.in. jako źródło pożyczek dla innych krajów.
Budżet przedstawiany jest jako scentralizowany fundusz publiczny służący gromadzeniu środków pieniężnych w związku z funkcjami państwa. Podstawą tworzenia budżetu jest ustawa przyjmowana przez parlament, która upoważnia rząd do realizacji określonych w ustawie dochodów i wydatków. W tym sensie budżet państwa jest aktem prawnym o określonym czasie obowiązywania. Cele i zadania państwa realizowane za pomocą budżetu. Muszą być z góry określone. Można go zatem traktować jako plan finansowy państwa. Obecny kształt budżetu jest wynikiem wielowiekowych burzliwych dziejów tej instytucji ekonomicznej, prawnej i politycznej.
Najogólniej można stwierdzić, że rozwój budżetu państwa jest ściśle związany z rozwojem instytucji państwa.

Dla rozwoju instytucji budżetu państwa decydujące znaczenie miały :

? rozwój stosunków towarowo ? pieniężnych,
? oddzielenie majątku państwa od majątku królewskiego,
? rozwój parlamentaryzmu,
? rozwój socjalnych funkcji państwa,
? rozwój gospodarczych funkcji państwa,
? rozwoj międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych,
? procesy integracyjne zachodzące, we współczesnym świecie.

Stosunkowo najstarsze są polityczne funkcje budżetu związane z tym, iżą w porządku prawnym współczesnych państw przyjęto konstytucyjną zazadę, że zgoda organów przedstawicielskich na pobieranie dochodów i dokonywanie wydatków przez rząd jest ograniczona do roku i musi być corocznie powtarzana.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
11.5.2010 (13:12)

może być :)

Typ pracy