profil

Rodzaje wskaźników analizy ekonomicznej

drukuj
satysfakcja 50 % 36 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Temat : Rodzaje wskaźników analizy ekonomicznej.

Analiza ekonomiczna jako dyscyplina naukowa jest zespołem metod umożliwiających stawianie diagnoz gospodarczych w jednostkach organizacyjnych różnych szcebli zarządzania (w wyodrębnionych układach organizacyjnych). Często prze4z analizę rozumie się opracowanie diagnostyczne (dokument) lub czynności zmierzające do postawienia diagnozy gospodarczej.
Analizę ekonomiczną można przeprowadzać w zakładzie czy przedsiębiorstwie. Może ona obejmować działanie jednostki określonej organizacji przemysłowej lub jednostek w niej zrzeszonych. Inne mogą być zakres i metoda analizy przedsiębiorstwa przeprowadzonej na użytek wewnętrzny, inne na użytek jednostki nadrzędnej, a jeszcze inne na użytek organizacji współpracujących. Wynika to z odmienności sfer zainteresowania i zakresu decyzji różnych szczebli. Badania tego typu można też prowadzić w niższych układach organizacyjnych, jak wydział, oddział czy brygada, jednak wówczas rozszerzy się zakres informacji technicznych i organizacyjnych, a będzie znacznie ograniczony zakres informacji ekonomicznych, bowiem są one dostosowane do jednostek działających na zasadach rozrachunku gospodarczego. Analiza na niższych szczeblach ma więc charakter techniczno organizacyjny.
Informacje opracowane w wyniku przeprowadzonej analizy są podstawą wartościowania zjawisk na potrzeby podejmowania decyzji gospodarczych.
Analiza sporządzana na użytek wewnętrzny przedsiębiorstwa pomaga w ustaleniu dróg postępowania w przyszłości i w ocenie decyzji będących w trakcie realizacji lub wykonanych. Analiza sporządzana dla jednostek nadrzędnych umożliwia podejmowanie decyzji w szerszej skali, np. w sprawach inwestycji, rozmieszczenia zasobów i siły roboczej, uruchomienia lub ograniczenia produkcji. Informacje uzyskane w wyniku analizy dają również podstawę do oceny działalności podległych przedsiębiorstw, przy czym ocena ta jest zwykle powiązana z różnymi formami zachęty materialnej opartej na syntetycznych wskaźnikach ekonomicznych.
Analiza sporządzana na użytek organizacji współpracujących z przedsiębiorstwem, np. utrzymujących kontakty handlowe lub finansowe, daje możliwości pośredniego oddziaływania na jego decyzje. Organizacje te mogą np. wpływać na wysokość zasobów przedsiębiorstwa przez ograniczenie czy rozszerzenie kredytów, na koszty wytwarzania przez akceptowanie lub zatwierdzanie ceny wyrobów, a na asortyment produkcji przez umowy na dostawy wyrobów gotowych.
Z tych względów decyzje wewnętrzne podejmowane w przedsiębiorstwie lub akty pośredniego oddziaływania na nie powinny być poprzedzane analizą ekonomiczną, którą niezależnie od analiz sporadycznych, przeprowadzanych w konkretnych celach powinno ono sporządzać zarówno na użytek własny, jak i organizacji zewnętrznych.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy