profil

Co to jest spółdzielnia

drukuj
satysfakcja 68 % 34 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
Spółdzielnie dzieli się na grupy, typy i rodzaje. Podstawą podziału spółdzielni na grupy są ich funkcje spełniane w stosunku do członków. Rozróżnia się dwie grupy spółdzielni:
- spółdzielnie użytkowników, to jest spółdzielnie zaspokajające potrzeby gospodarcze członków (świadczące usługi na rzecz członków)
- spółdzielnie wytwórcze (pracy), to jest spółdzielnie zatrudniające członków zarobkowo.
W grupie spółdzielni użytkowników są następujące typy i rodzaje spółdzielni:
a) spółdzielnie handlowe:
- spółdzielnie spożywców
- wiejskie spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu
- rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu
b) spółdzielnie handlu i przetwórstwa:
- spółdzielnie mleczarskie
- spółdzielnie ogrodnicze
c) spółdzielnie oszczędnościowo- pożyczkowe (banki spółdzielcze)
d) spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego
e) spółdzielnie usług socjalno- kulturalnych i społeczno- wychowawczych, jak :
wydawnicze, turystyczno- wypoczynkowe, zdrowia, uczniowskie.
W grupie spółdzielni wytwórczych występują :
a) rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną i usługami rolniczymi
b) spółdzielnie pracy:
- spółdzielnie pracy produkcyjno- usługowe i usługowe
- spółdzielnie inwalidów
- spółdzielnie przemysłu ludowego i artystycznego
- spółdzielnie transportowe
- chałupnicze spółdzielnie pracy
- młodzieżowe spółdzielnie pracy
- studenckie spółdzielnie usługowo- produkcyjne
- spółdzielnie hodowców.
Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo ? kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.
Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy o prawie spółdzielczym, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu.
Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
Statut spółdzielni powinien określać:
a) oznaczenie nazwy z dodatkiem ?spółdzielnia? lub ?spółdzielczy? i podaniem jej siedziby,
b) przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas określony,
c) wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, termin wnoszenia i zwrotu oraz skutki nie wniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może określać ich górną granicę,
d) prawa i obowiązki członków
e) zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków,
f) zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał,
g) zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy