profil

Zarządzanie

drukuj
satysfakcja 69 % 22 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zarządzanie – proces polegający na planowaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystywania zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych, informacyjnych oraz koordynacja działań ludzkich dla osiągnięcia założonych celów w sposób najbardziej efektywny.

Funkcje zarządzania:
*planowanie,
*motywowanie,
*organizowanie,
*kontrola,

Efektywność wykorzystywania zasobów w zarządzaniu:
*zasoby finansowe (gotówka w kasie, lokaty, dotacje, zyski)
*zasoby rzeczowe (budynki, grunty, maszyny)
*zasoby ludzkie (pracownicy)
*zasoby informacyjne (sprawozdawczość, bazy danych)

Planowanie – jest tą funkcją zarządzania, która leży u podstaw wszelkich innych działań i organizacji. Jest czynnością, której celem jest przygotowanie przyszłych działań.

Planowanie obejmuje:
*co będziemy robić,
*w jakim czasie,
*gdzie będziemy realizować nasze działania,
*kto te działania podejmuje,
*zastosowane metody działania,
*środki niezbędne do realizacji planu.

Organizowanie – jej podstawą jest stworzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Motywowanie – jest to pobudzanie ludzi do działania poprzez różnorodne środki (premie, nagrody, awans) w celu harmonizowania celów pracowników z celami przedsiębiorstwa

Cele w zarządzaniu:
*wysoka jakość produktów,
*zaspokajanie potrzeb nabywców,
*rozszerzenie dystrybucji,
*osiągnięcie pozycji lidera na rynku,
*osiągnięcie optymalnego zysku,

Funkcje celów przedsiębiorstwa:
*wykazują pracownikom przedsiębiorstwa kierunek działania,
*pozwalają na skuteczne planowanie działań firmy, przez to osiągnięcie sukcesów,
*są źródłem motywacji dla pracowników, szczególnie gdy osiągnięcie celu zostaje nagrodzone,
*są podstawą oceny i kontroli działań pracowników.

Cele określone przez przedsiębiorstwo.
strategiczne – cele wyznaczone na najwyższym szczeblu zarządzania (prezes, dyrektor) koncentrują się na ogólnych problemach funkcjonowania firmy i wynikają z ustalonej misji i wizji przedsiębiorstwa. Mają one charakter długotrwały (5i więcej lat) dotyczą długofalowych kierunków rozwoju firmy (zasoby finansowe).


taktyczne – ustalone na szczeblu średnim zarządzania (kierownik zakładu, działu) mają charakter średniookresowy (od1-5lat), są uszczegółowieniem celów ustalonych na szczeblu wyższym,
operacyjne – ustalone na najniższym szczeblu zarządzania, mają charakter określony, są uszczegółowieniem celów taktycznych

MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA
Cele strategiczne przedsiębiorstwa
Cele taktyczne Cele taktyczne
Cele operacyjne Cele operacyjne Cele operacyjne Cele operacyjne

Planowanie – umożliwia aktywne kształtowanie przyszłości, określa cele i kierunki rozwoju, ułatwia przekształcenie założonych celów w konkretne działania. Jest to opracowany sposób osiągnięcia założonych celów przedsiębiorstwa, określenie konkretnych działań jakie należy osiągnąć dla określonych celów.

Cechy planu:
*realność,
*przepływ informacji
*zgodność planowanych zadań z potrzebami otoczenia,
*określenie przedziału czasowego.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy