profil

Obieg korespondencji

drukuj
satysfakcja 74 % 82 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Organizacja obiegu korespondencji i rodzaje korespondencji.

Instrukcja kancelaryjna
Wszystkie te zagadnienia związane z korespondencją w przedsiębiorstwie reguluje instrukcja kancelaryjna, czyli zbiór przepisów wewnętrznych, regulujących sposób wykonywania przez wszystkie ogniwa organizacyjne przedsiębiorstwa czynności związanych z obiegiem pism oraz tryb formalnego postępowania z pismami i aktami.
Instrukcja kancelaryjna reguluje następujące zagadnienia:
? zasady obiegu pism (podstawowe ogniwa obiegu, punkty zatrzymania itp.),
? zasady przyjętego systemu kancelaryjnego,
? czynności komórki pocztowej przedsiębiorstwa (sekretariatu, kancelarii) w przyjmowaniu i wysyłaniu pism,
? tryb przesyłania i doręczania pism wewnątrz przedsiębiorstwa (poczta wewnętrzna),
? tryb przeglądania i przydzielania pism do załatwienia,
? tryb rejestracji i znakowania pism,
? dopuszczalne formy załatwiania spraw,
? zakres aprobaty wstępnej i uprawnienia do podpisu,
? zasady terminowości i kontroli załatwiania spraw,
? zasady przechowywania akt bieżących oraz tryb przekazywania akt do składnicy.
Instrukcja kancelaryjna dzieli się zazwyczaj na trzy części:
przepisy szczegółowe dotyczące trybu postępowania z pismami i aktami (przyjmowanie pism, otwieranie i sprawdzanie, rozdzielanie i doręczanie, przeglądanie i przydzielanie do załatwienia, właściwej osobie lub komórce rejestrowanie spraw i znakowanie pism, aprobata, podpisywanie wysyłanie),
postanowienia wstępne (cel instrukcji, wyjaśnienie stosowanych pojęć, zasady obiegu pism i podziału akt),
przepisy specjalne (postępowanie w przypadkach szczególnych, terminowość spraw, kontrola załatwiania itp.).
Ponadto do instrukcji kancelaryjnej załącza się schemat obiegu pism, wykaz akt oraz wzory stosowanych druków i formularzy (np. pieczątki wpływu, kontrolki wpływu ważniejszych przesyłek, karty spisu spraw, karty doręczeń przesyłek kurierskich i przesyłek pocztowych itp.). Instrukcję kancelaryjną wprowadza w życie zarządzenie wewnętrzne dyrektora instytucji. Rzeczą istotną dla zapewnienia należytego przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej jest wyznaczenie jednej komórki funkcjonalnej (np. działu organizacji lub administracyjno-gospodarczego w przedsiębiorstwie), a w niej ściśle określonej osoby odpowiedzialnej za nadzór nad przestrzeganiem przepisów instrukcji. Mówiąc o obiegu pism należy rozumieć trzy etapy tego obiegu, tj. przyjmowanie korespondencji, jej załatwianie i wysyłanie. (...)

Systemy kancelaryjne
Czynności związane z przyjęciem pism, ich opracowaniem, obiegiem wewnątrz jednostki organizacyjnej, wysyłką pism oraz przechowywaniem akt spraw załatwionych określa instrukcja kancelaryjna.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: obieg_korespondencji.doc
(0) Brak komentarzy
Nauki
Typ pracy