profil

satysfakcja 46 % 11 głosów

Prawne aspekty finansowania gminy

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

PRAWNE ASPEKTY FINANSOWANIA GMINY 1.1.DOCHODY GMIN 1.1.1.Dochody własne Dochody gmin lokalnych zostały ustalone na podstawie przyjętego w roku 1998 trójstopniowego podziału terytorialnego państwa polskiego (Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstop-niowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. 1998, nr 96, poz. 603), co przyznało poszczególnym szczeblom administracji samorządowej nowe uprawnienia i zadania. Czynności te gmina wypełnia w oparciu o dochody własne jak i subwencje z budżetu administracji publicznej. Gmina, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego ma do zrealizowania szereg zadań, zarówno z zakresu administracji lokalnej jak i publicznej. Przyznaje się jej zatem odpowiednie fundusze, które pozwalają zadania te realizować ? są to pieniądze, które w okresie trwania systemu centralnego kierowania odprowadzano do budżetu centralnego i następnie na mocy odgórnych zarządzeń kierowano do jednostek terenowych z prze-znaczeniem na konkretne zadania. W nowym systemie administracyjnym pieniądze te nazywa się dochodami własnymi samorządów, gdyż w dużej mierze są one wypracowywane przez nie w oparciu o przepisy prawa. Jednostki samorządu terytorialnego mają do spełnienia ustawowo przewidziane zadania, (...). Układ zadań przynależnych samorządom schematycznie pokazuje rysunek 1. RYSUNEK 1. PODZIAŁ ZADAŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Źródło: M. Kosek ? Wojnar, K. Surówka, Finanse samorządu terytorialnego, Wydaw-nictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000, s. 33. Szczegółowy wykaz zadań przekazanych gminie do realizacji został zawarty w ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 2001 r (Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591). Problemów tych dotyczy w szczególności artykuł 7 i 8 ustawy. Kwestię dochodów własnych gminy obejmuje Ustawa z dnia 26 li-stopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w la-tach 1999-2002 (Dz. U. 1998, nr 150, poz. 983 ? dalej dochsam). Finanse gminy składają się z głównych pozycji (por. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591): ? Podatków, ? Opłat, ? Innych dochodów własnych, ? Subwencji, ? Dotacji celowych z budżetu państwa. Zasadniczo dochody budżetu gminy dzieli się na bezzwrotne (opłaty, dochody z majątku, udziału w podatkach, spadki, zapisy, dochody od lokat i inne), oraz zwrotne (pożyczki, kredyty bankowe, emisja papierów warto-ściowych). W myśl art. 3 dochsam dochodami gminy są wpływy z podat-ków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw: a) od nieruchomości, b) od środków transportowych, c) rolnego, d) leśnego, e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (ryczałtu podatkowego), f) od spadków i darowizn, g) od posiadania psów, h) od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z opłaty (art. 3.

Autor tad7326
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (0) Brak komentarzy zobacz wszystkie
Nauki
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.