profil

Pojęcia na WOS

drukuj
satysfakcja 34 % 60 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Naród jako zbiorowość ludzi mających świadomość swej odrębności od innych, połączonych wspólną tradycją, kulturą i językiem i posiadających w związku z tym poczucie przynależności do jednej wspólnoty.
Cechy uważane za decydujące o powstaniu narodu kształtowały się w procesie długiego procesu historycznego, którego początkiem było terytorialne łączenie się plemion.
Język ? umożliwia porozumienie się ludzi, umożliwia procesy narodotwórcze przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Państwo - organizacją ludzi związanych z określonym terytorium i władzą.
Kultura ? jest to całokształt dorobku ludzkości społecznie utrwalony i gromadzony w ciągu jej dziejów, stałe wzbogacany nowymi dziełami twórczymi.
Gospodarka ? jest to całokształt powiązanych z sobą działów i gałęzi produkcji oraz usług.
Symbole narodowe :
Orzeł biały, barwy czerwono ? białe, hymn
Ojczyzna- to kraj w którym mieszkam i w którym się urodziłam.
Rasizm ? teza o nierówności ras, głosząca np. wyższość rasy białej nad kolorowymi.
Szowinizm ? skrajna forma nacjonalizmu wyrażająca się w bezkrytycznym stosunku do dążeń i interesów własnego narodu, pamiętając tylko o zaletach a pomijając jego wady, nienawidząc inne narodów.
Patriota ? jest to osoba która kocha swój kraj.
Nacjonalizm - oznacza postawę solidarności z narodem , ale może zawierać także w sobie zabarwienie negatywne, kiedy uważamy interes swojego kraju za najważniejszy.
Państwo : władza, terytorium , ludność
Państwo to organizacja : suwerenna, polityczna, terytorialna, przymusowa.
Suwerenność ? jest to takie państwo w którym władza państwowa jest władzą niezależną od innych państw.
W jaki sposób nabywa się obywatelstwo ? przez prawo krwi, przez prawo ziem, może je uzyskać cudzoziemiec jeżeli zawarł małżeństwo z obywatelem polski, albo mieszka na terytorium polski co najmniej 5 lat.
Monarchia absolutna ? jeżeli władca skupia w swym zasięgu ręki całą władze.
Monarchia elekcyjna - władza uzyskana przez wybór
Monarchia dziedziczna ? jeżeli uzyskuje się ją dziedzicznie
Monarchie parlamentarne ? monarchia spełnia funkcję ceremonialno ? reprezentacyjną.
Autonomia ? oznacza możliwość stanowienia norm dla samego siebie, samozarządzanie części terytorium państwa.


Reżim polityczny ? jest to całokształt zasad, metod i technik stosowanych przez rzadzących wobec różnych grup.
Państwo totalitarne ? zakłada zniesienie wszelkiej niezależności jednostki, społeczeństwa
Wobec państwa.
Państwo autorytarne ? jest łagodniejszą i mniej represyjną formą dyktatury niż państwo totalitarne.
Państwo demokratyczne ? inaczej praworządne, polega na tym że stosunki miedzy organami państwowymi a obywatelami określone są przez stabilne normy prawne a granicą działania państwa prawnego są prawa człowieka.
Konstytucjonalizm ? jest to uznane że władza państwowa ograniczona jest przez konstytucję.
Ekspansywny ? zmierzający do podporządkowania.
Represje ? prześladowania.


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
(0) Brak komentarzy