profil

Mikroekonomia- zagadnienia

drukuj
satysfakcja 87 % 29 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

MIKROEKONOMIA
I. Czym zajmuje się ekonomia?
Ekonomia - jest nauką badającą, w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Celem ekonomii jest poznanie rzeczywistości gospodarczej, opisanie jej i wyjaśnienie przyczyn i natury zjawisk oraz procesów zachodzących w gospodarce rynkowej, w których podmiotem jest człowiek. Za podstawowy problem badawczy uważa się pytanie o sposób dokonywania wyborów ekonomicznych przez uczestników życia gospodarczego oraz o ich skutki w skali gospodarki.

Czym zajmuje się mikroekonomia, a czym makroekonomia?
Mikroekonomia zajmuje się badaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w poszczególnych obszarach gospodarki, obserwowanych i wyjaśnianych z punktu widzenia działalności gospodarczej poszczególnych podmiotów gospodarczych: nabywców, konsumentów, sprzedawców i producentów. Mikroekonomia zajmuje się gospodarką w ramach jednostek gospodarczych, gospodarstwami domowymi, przedsiębiorstw.
Makroekonomia zajmuje się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w całej gospodarce. Makroekonomia zajmuje się badaniem gospodarki, jako całości interesuje ją ogólny poziom cen w gospodarce, przyczyny jego zmiany, globalny poziom produkcyjny, zatrudnienia, handel zagraniczny, dochód. W zależności od podejścia do badań ekonomicznych wyróżniamy ekonomie pozytywną oraz ekonomie normatywną.

Co stanowi kryterium podziału ekonomii na pozytywną i normatywną?
Kryterium podziału ekonomii na pozytywną i normatywną są sądy. Jeśli ekonomia zajmuje się tylko wyjaśnianiem zjawisk, zachowań i procesów gospodarczych, to określa się ją, jako pozytywną. Jeżeli zaś wydaje sądy i formułuje zdania o powinnościach, to ma charakter normatywny.
Ekonomia pozytywna stanowi system wiedzy o tym jak działa gospodarka, bada zjawiska ekonomiczne i prawa bez dokonywania oceny i sądów. Ekonomia pozytywna ma za zadanie wyjaśnianie zjawisk ekonomicznych, jest oparta na obiektywnej wiedzy o rzeczywistości. Bada zjawiska gospodarcze takie, jakimi są. Analizuje skutki zmian warunków ekonomicznych lub wariantów uprawianej polityki gospodarczej, bez formułowania sądów wartościujących. Jest stosowana przez ekonomistów, którzy efekty swojej pracy przedstawiają wyłącznie, jako zdarzenie gospodarcze, prezentując dane empiryczne i budując niewartościujące teorie. Jej celem - obok wyjaśniania - jest także edukacja oraz formułowanie hipotez (prognoz). Ekonomia pozytywna formułuje sądy, będące obiektywnym i naukowym objaśnieniem funkcjonowania gospodarki. Ekonomia pozytywna koncentruje się na wypracowaniu najbardziej uniwersalnych narzędzi i metod analizy ekonomicznej w celu możliwie wszechstronnego uogólnienia procesów gospodarczych i mechanizmów ekonomicznych.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy