profil

Pytania i odpowiedzi z ewangelii

drukuj
satysfakcja 39 % 236 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kto napisał Dz. Ap. ? - Św. Łukasz
Kim wg Słów Jezusa mieli stać się Apostołowie Po Zesłaniu Ducha Św. ?
Jakie imiona nosili kandydaci na dodatkowego Apostoła ?(Andrzej, Szymon Gorliwy, Józef Barsaba ?Justus, Barnaba, Maciej, Sylab)
Na co cierpiał chory uzdrowiony przez Piotra i Jana w świątyni ?
Czego Rada Żydowska zakazywała Apostołom ?
Co mieli czynić Apostołowie A co diakoni ?
Kim był Szczepan ? - święty katolicki oraz prawosławny
Kto ochrzcił dworzanina królowej etiopskiej ?
Po co Szaweł jechał do Damaszku ?
Jak nazywała się kobieta uzdrowiona przez Piotra w Jafie ?
W jaki sposób Duch Św. Zstąpił na domowników Korneliusza?
Gdzie Paweł przemawiał w Atenach ?
Z czego utrzymywał się Paweł podczas swoich podróży ?
Jakimi językami mówił Paweł ?
Ile czasu Paweł przebywał w Rzymie ?
Kim byli Ananiasz i Safira ?
Jakie warunki musiał spełnić dodatkowy Apostoł ? (uczciwy brodaty, święty, towarzyszył Jezusowi)
Czyją mocą Apostołowie czynili cuda ?
Wymień imiona pierwszych diakonów ?
Co widział Szczepan w swojej wizji ?
Po co udali się do Samarii Piotr i Jan ?
Kogo pierwszego aresztował Herod Agrypa ?
Dlaczego wydrwiono Pawła w Atenach ?
Jak długo podczas III podróży przebywał Paweł w Efezie ?
Kto był nauczycielem Pawła ?
Co się stał z okrętem, którym Paweł płynął do Rzymu ?
Komu autor zadedykował Dzieje Apostolskie ?
Ile dni po swojej męce ukazywał się Jezus Apostołom?
Jakie było imię dodatkowo wybranego Apostoła ?
O czym przede wszystkim mówił Piotr w dniu Zesłania Ducha Św. ?
Co przede wszystkim głosili Apostołowie ?
Kim byli diakoni ? Jaką posługę spełniali ?
Kto był świadkiem śmierci Szczepana ? - Szaweł
W jakiej części Palestyny głosił słowo Boże Filip ?
Jakie słowa Jezusa usłyszał Paweł pod Damaszkiem ?
Kto zaprowadził Szawła do Apostołów ?
Dokąd udał się Piotr po uwolnieniu z więzienia ?
Co spotkało Pawła i Barnabę w Listrze ?
Jaką boginię czczono w Efezie ?
Gdzie urodził się Paweł ?
Dlaczego Pawła wieziono do Rzymu ?
Kto jest głównym bohaterem Dziejów Apostolskich ?
O jakim wydarzeniu wspomina Łukasz na początku Dziejów Apostolskich ?
O której godzinie miało miejsce Zesłanie Ducha Św.

?
Jaki dar otrzymali Apostołowie W dniu Zesłania Ducha Św. ?
W jakim miejscu świątyni gromadzili się Apostołowie?
Jak nazywało się małżeństwo, które oszukało Apostołów Twierdząc , że wszystko co mieli złożyli w darze ?
W jaki sposób zginął Szczepan ? - ukamieniowanie
Jakim mieście doszło po raz pierwszy do prześladowania chrześcijan ?
Jak nazywał się człowiek, który wprowadził Szawła do wspólnoty chrześcijan ?
chrześcijan jaki sposób Szaweł uciekł z Damaszku ?
Z kim wyruszył Paweł w pierwszą podróż misyjną ?
Jak nazwano Pawła w Listrze ?
Jak nazywał się chłopiec wskrzeszony przez Pawła w Triadzie ?
Jakie obywatelstwo posiadał Paweł ?
Jak długo Paweł przebywał na Malcie ?
Jaka jeszcze księgę napisał autor Dziejów? (wstęp)
Kogo wybrano z grona Dwunastu w miejsce Judasza ? (Dz 1, 26)
Kiedy miało miejsce Zesłanie Ducha Św.?(Dz 2, )Przedstawiciele ilu narodów byli obecni pod Wieczernikiem?(Dz 2, 9-11)
Który z Apostołów pierwszy przemówił?(Dz 2, 14)
Ilu ludzi przyjęło chrzest w dniu Zesłania Ducha Św.? (Dz 2, 41)
Po co wybierano siedmiu mężów w pierwszej gminie? (Dz 6, 1-7)
Jak nazywał się pierwszy męczennik? - Szczepan
Po co Szaweł wybrał się do Damaszku?(Dz 9, 1-2)
Kto ochrzcił Szawła? (Dz 9,1 0-17)
Kim był Korneliusz? (Dz10,1)
Kto uwolnił Piotra z więzienia? (Dz 12, 5-8)
Gdzie odbył się pierwszy sobór? (Dz 15)
W jaki sposób uwolniono z więzienia Pawła i Sylasa ? (Dz16, 25 n)
Co stało się z chłopcem, który do późna słuchał Pawła w Troadzie? (Dz 20, 7-13)
Ile podróży odbył św. Paweł ?
Jakie obywatelstwo posiadał św. Paweł? (Dz 22, 25)
Dlaczego Pawła odwieziono do Rzymu? (Dz 25,11n)
Jakim środkiem lokomocji Paweł udał się do Rzymu? (Dz 27, 1-2)
Gdzie wylądowali rozbitkowie płynący do Rzymu? (Dz 27, 39-44)
Ile czasu przebywał Paweł na Malcie? (Dz 28, 11)
Ile czasu przebywał Paweł w Rzymie? (Dz 28, 30)
Co Paweł robił w Rzymie? (Dz 28, 31)
Przy Wniebowstąpieniu przystąpili do Apostołów dwaj mężowie. Jak byli ubrani?
Co zrobił Judasz po zdradzie Jezusa?
Co nastąpiło w dzień Pięćdziesiątnicy?
Co usłyszeli Żydzi zebrani w dzień Pięćdziesiątnicy?
Ile podróży misyjnych odbył św. Paweł?
Jaką śmiercią zginął Szczepan?
Kto nawrócił dworzanina etiopskiego?
Z jakiego powodu wybrano ?Siedmiu? mężów?
Kto przygarnął Szawła w Jerozolimie po jego nawróceniu?
Po powołaniu setnika Korneliusza i wizycie u niego św. Piotra uczniowie robili wymówki Piotrowi, że zadaje się z poganami. Co powiedzieli po usłyszeniu wyjaśnień Apostoła?
Co robili uczniowie po uwięzieniu Piotra?
Dlaczego Żydzi prześladowali Pawła podczas jego wypraw misyjnych?
Czyją kolonią była Macedonia?
Co mówili mieszkańcy Malty o Pawle, kiedy żmija uczepiła się jego ręki?
Kim był Gamaliela ?
Jak zginął św. Piotr?
Która z wymienionych osób została wybrana do ,,obsługiwania stołów" ?
Skąd pochodził i jakie miał obywatelstwo św. Paweł ?
Kogo wybrano do grona Dwunastu Apostołów w zamian za Judasza?
Kto prześladował i niszczył Kościół Jerozolimski?
Kto zawołał ,,Panie, nie licz im tego grzechu" ?
Na drodze do jakiego miasta Szaweł się nawrócił?
Gdzie odbyła sie pierwsza podróż misyjna św. Pawła i Barnaby ?
Kto zasnął i spadł z trzeciego piętra podczas przemowy św. Pawła ?
Kogo ściął mieczem Herod Agryppa ?
Z czym kojarzy się napis ,,Nieznanemu Bogu" ?
Jak nazwano św. Pawła podczas uzdrowienia w Listrze ?
Gdzie wylądowali rozbitkowie w drodze do Rzymu?
Z kim związane są słowa ,,Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił" ?
Co to jest Sanhendryn?
Co ukazało się Apostołom w dzień Pięćdziesiątnicy?
Kto ochrzcił Szawła?

Do kogo skierowana jest apostrofa w pierwszym wersie Dziejów Apostolskich?
Do Teofila.

Jakie dowody że żyje dawał apostołom Jezus?
Ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym

Mówiąc o chrzczeniu wodą, jaką obietnicę poczynił Apostołom Jezus?
Że wkrótce ochrzeczeni będą Duchem Świętyn.

Po usłyszeniu tej obietnicy, o co Apostołowie zapytali Jezusa?
Czy Pan przywróci wtedy królestwo Izraela.

Co odpowiedział im na ten temat Jezus?
Że nie mogą znac czasu ważnych wydarzen ustalonych przes samego Boga, ale za to, gdy spłynie na nich Duch Święty otrzymają jego moc i staną się świadkami Jezusa, aż po krańce ziemi.

W jaki sposób Jezus opuścił Apostołów po wygłoszeniu słów z podpuntu powyżej i co się stało zaraz po tym?
Uniósł się w górę, a obłok zabrał go Apostołom sprzed oczu, wśród których pojawiło się dwóch biało odzianych mężczyzn. Powiedzieli oni, że Jezus stąpi na ziemię w ten sam sposób, w jaki wstąpił do nieba.

Co to znaczy Hakeldamach?
To znaczy: Pole Krwi.

Kto stał się 11-stym Apostołem i jaką drogą został wybrany? Kto nie dostąpił tego zaszczytu mimo szansy?
Drogą losowania stał się nim Maciej. Nie dostąpił tego zaszczytu Józef.

Jak nazywał się dzień, kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?
Piędziesiatnica.

Jakie żywioły dały o sobie znac podczas tego wydarzenia?
Wiatr zaczął szumiec i napełnił cały dom, w którym przebywali Apostołowie. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.

Jaka była najbardziej widoczna wtenczas oznaka napełnienia Apostołów Duchem Świętym, która wprawiła w zdumienie Żydw, którzy zainteresowali się źródłem szumiącego wiatru?
Potrafili oni mówic różnymi językami.

Jaki powód tego zachowania Apostołów został wysnuty przez częśc sceptycznie nastawionych Zydów?
Upicie młodym winem.

Co powiedział na to św. Paweł?
Że Apostołwie nie są pijani, bo jest dopiero 3cia po południu i że właśnie spełnia się starotestamentalna przepowiednia proroka Joela.

Ile osób nawróciło się tego dnia?
Ok. 3 tysięcy.

Jak nazywała się brama świątyni, przy której zwykł prosic o jałmużnę człowiek nie potrafiący chodzic od urodzenia, a dzięki Piotrowi uzdrowiony?
Piękna.

Co się stanie według słów Piotra, które wygłosił po tym uzdrowieniu, z każdym, kto nie usłucha Mojżesza?
Zostanie usunięty z ludu.

Co się stało z Apostołami po mowie Piotra?
Zostali pojmani przez kapłnów, straż swiątynna i saduceuszy oraz więzieni aż do dnia następnego.

Ilu mężczyzn słyszało tą naukę?
Ok. 5 tysięcy.

Co zostało powiedziane na przesłuchaniu, przez wypuszczeniem z aresztu Piotra i Jana?
Apostołowie powiedzieli, że wszystko co czynią, czynią w imię Jezusa i nie mogą nie mówic o tym, co widzieli, a uzdrowienie dokonała się przez niego. Przesłuchujący zabronili im głosic Jezusa, lesz nie doszukawszy się winy, wypuścicili.

Co się stało po modlitwie zaniesionej przez Apostołów po uwolnieniu z aresztu?
Ziemia zadrżała, a oni sami zostali nepełnieni Duchem Świętym.

Co mówił Gamaliel?
Żeby zostawi Apostołów w spokoju, bo jeśli ich myśl nie pochodzi od Boga, to wszystko i tak samo się rozproszy, ale może się okaza, że walcząc z nimiwalczą z samym Bogiem i jeżeli ich myśl pochodzi od Boga, to i tak ich sie nie zniszczy.

Kto należał do Siedmiu?
Filip, Szczepan, Prochor, Nikanor, Tymon , Parmenas i Mikołaj.

Jakie oskarżenie padło na Szczepana?
O bluźnierstwo.

Czego tyczyła się i jaka była konkluzja mowy Szczepana wygłoszonej na swą obronę?
Szczepan opowiadał dzieje od Abrahama do Mojżesza, na końcu rzekł Sanhedrymowi i jemu podobnym, że działają wbrew Duchowi Świętemu, tak samo, jak ich ojcowie. Przypomniał także o tym, że ich ojcowie mordowali proroków. Wypomniał im, że są tymi, którzy otrzymali Prawo od Bog, ale go nie przestrzegają.

Co się stało po tej mowie?
Adresaci mowy wpadli we wściekłośc. Szczepan ujrzał niebo i Syna Człowieczego po prawicy Boga, co jeszcze bardziej rozjątrzyło oprawców, którzy wynieśli go poza mury miasta i ukamienowali.

Jakie były ostatnie słowa Szczepana?
?Panie Jezu, przyjmij ducha mego!? i ?Panie, nie poczytuj im tego grzechu!?

Jaką nową postac poznajemy w trakcie tej sceny i jaka była jej postawawtedy i niedługo po tym wydarzeniu?
Poznajemy Szawła, prześladowcę Kościoła, człowieka, który czynnie zwalczał chcrześcijaństwo.
Co było następstwem prześladowania, jakie wybuchło w Kościele Jerozolimskim?
Apostołwoie rozproszyli się po Judeii i Samarii.

Gdzie udał się Filip?
Do Samarii.

Jak wyglądała jego tamtejsza działalnosc i jaki skutek przyniosła?
Filip nauczał, uzdrawiał, czynił znaki, przyczyniał się do wypędzania duchow nieczystysz z dusz słuchających go i nawracał z bardzo pozytywnym rezultatem.

Jakiego towarzysza uzykał wówczas Filip i kim on wcześniej był?
Szymona, magika-iluzjonistę, który wprawiał w podziw lud. Jednak, gdy Szymon ujrzał działalnośc Filipa, uwierzył, przyjał chrzest i stałs ię jego towarzyszem.

Co postanowiono po sukcesie Filipa w Samarii?
Postanowiono wysłac tam Piotra i Jana, by mogli zsyła na ochrczonych Ducha Świętego.

Jak zareagował na tą działalnośc Szymon?
Przyniósł Apostołom pieniądze, bo również chciał posiada moc zsyłania Ducha Świętego na ludzi. Był to błąd, bo daru Bożego nie można naby za pieniądze. Gdy Piotr mu towytłumaczył, poprosił o modlitwę za siebie.

Co usłyszał Filip od Anioła Pańskiego, gdy udał się na powrót do Jerozolimy z celem głoszenia Ewangelii?
Ze ma udac się do Gazy, co tę niezwłocznie uczynił.

Kogo potem ujrzał i co uczynił?
Ujrzał dworskiego urzędnika królowej etiopskiej, który był w Jerozolimie oddac pokłon Bogu Etiop. Wracał powozem czytając proroka Izajasza. Anioł Pański podpowiedział Filipowi, by ten przyłączył do Etiopczyka, co też uczynił. Wytłumaczył mu pismo, które czytał i opowiedział i o Jezusie. Etiopczyk uwierzył, a gdy przejeżdzali obok jeziora wyraził szczerą chęc przyjęcia chrztu, prośbę tą Filip spełnił.

Co później stało się z Filipem?
Duch Pański go porwał, Filip znalazł się w Azocie, gdzie głosił Ewangelię od miasta do miasta, aż dotarł do Cezarei.

W drodze do jakiego miasta Szaweł doznał objwienia?
W drodze do Damaszku.

Co słyszał podczas tego objawienia i co się z nim stało?
Słyszał, jak przemówił do niego Jezus z zapytaniem, czemu go prześladuje. Usłyszał instrukcję, że ma udac się do miasta, a tam dowie się, co dalej czynic. Pomogli mu w tym ludzie mu towarzyszący. Szaweł nic nie widział, nic nie jadł i nie pił przez trzy dni. W Damaszku znajdował się uczeń Ananiasz, któremu Jezus kazał udac się do domu Szawła i położyc na nim ręce, by spłynął na niego Duch Święty. Ananiasz usłyszał także, że Szaweł został wybrany, jako ten, który zaniesie Dobrą Nowinę do pogan.

Jakie są następne losy Szawła?
Szaweł coraz odważniej głosił nowinę o Jezusie w Damaszku, jednak wśród Żydzi mieli wątpliwości, co do jego osoby, gdyż słyszeli o jego dawnych występkach. Postanowili go zgładzi, a inni uczniowe dowiedziawszy się o tym, pomogli mu ucies z Damaszku. Szaweł dotarł do Jerozolimy, gdzie z początku wzbudzał strach, lecz w końcu został przyjęty przez Barnabę.

Kto pomógł uzdrowi Eneasza i na czym polegała jego choroba?
Piotr. Eneasz w chwili uzdrowienia miał za sobą 8-mioletni paraliż.

Czym poskutkowało to uzdrowienie, prócz przywróceniem zdrowia eneaszowi?
Świadkami tego zajścia byli mieszkańcy Liddy i Saronu. Po jego wpływem nawrócili się do Boga.

Co to znaczy Tabita?
Gazela.

Kim była i co się z nią stało?
Była ona dobrą kobietą, która miłowała bliźnich i dawała hojne jałmużny. Mniej więcej w czasie uzdrowienia Eneasza umarła. Jednak Piotr, przystąpiwszy do łoża zmarłej zaczął sie modlic, czy wyprsił jej wskrzeszenie.

Kim był Korneliusz i jaka dostał odpowiedź od Boga na jego modlitwy?
Korneliusz był setnikiem z Cezarei, Bóg docenił jego dobrc i bogobojnosc. Polecił mu sprowadzi c Piotra,.

Opisz widzenie Piotra jakiego doznał podczas modlitwy na dachu tuż przed wyruszeniem do Korneliusza..
Widział przedmiot podobny do płótna spuszczający się z nieba. Na płótnie tym były zwierzeta czworonozne, płazy i ptaki powietrzne. Usłyszał głos ?Zabijaj, Piotrze i jedz?. Lecz Piotr odrzekł, że nie, gyż nie jadł nigdy niczego nieczystego. Bóg skarcił go, by nie nazywał nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Pwtórzył to trzy razy, po czym przedmiot uniósł sie spowrotem do nieba.

Jaka jest piotrowa interpretacja tego widzenia?
Istniało prawo, że Żydowi zabronione jest przestawa z cudzoziemcem, lub do niego przychodzic. Jednak Bóg przekazał Piotrowi, że nie ma ludzi czystych i nieczystych. Poganie mają równe prawo, do przyjęcia chrztu, jak Zydzi i nie są od nich gorsi.

Jak zareagowali na zachowanie Piotra inni Apostołowie?
Początkowo, czynili mu wymówiki, lecz Piotr opowiedziałm im swoje widzenie i wizytę u Kornelisza, kiedy to na obecnych tam pogan spłynął Duch Święty. Ostatecznie przekonał Apostołów, gdy powiedział im, że skoro poganie doswiadczyli łaski Ducha Świętego, tak samo jak Apostołowi, to nie mogą by gorsi w oczach Bog i zasługują na chrzest.

Gdzie po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami?
W Antiochii.

Kto przepowidział, że na ziemi nastanie wielki głód i za jakiego cesarza przepowidnia sie spełniła?
Agabos. Za czasów ponowania Kludiusza.

Co uczynił Herod Jakubowi i Piotrowi oraz co zamierzał zrobi dalej z tym ostatnim?
Herod ściąl mieczem Jakuba, natomiast Piotra uwięził w więzeiniu z zamiarem wydania na śmierc nieprzychylnie nastawionym Żydom.

W jaki sposób Piotr został wybawiony z opresjii?
Anioł Pański ukazał mu się w więzieniu i poprowdził jego ucieczką.

W jaki sposb Bóg ukarał lud za wzniesienie krzyku dla przemawiającego Heroda ?Tys jest głos Boga, a nie człowieka!??
Poraził go. Lud umarł, a ciała ludzi zostały zjedzone przez robactwo.

Jaka kara została zesłana na fałszywego proroka zwaneg Bar-Jezus, czy też Elimas?
Został oślepiony na pewien czas.

Co się stało w Listrze?
Paweł pomógł uzdrowic podczas nauczania kalekę od urodzenia. Lud widzac to, nazwał Pawła Barnabę bogami ? Zeusem i Hermesem. Chcieli im złożyc ofiarę z bawołów. Lecz Apostołowie rozdrli szaty i krzyczeli, ze oni także są ludzmi i przyszli tu głosic prawdę o jedynym , prawdziwym Bogu i to w jego imieniu czynią cuda. Tymi słowami ledwo powstrzymali tłum od składania im ofiary. W tym momencie pojawili się Żydzi z Antiochii i z Ikonium, podburzyli tłum, ukamienowali Pwła i wywlekli poza miasto twierdząc, że nie żyje. Paweł jednak żył, udał sie do razem uczniami spowrotem do miasta, a następnego dnia wyruszył do Derbe.

Kto uciął debate na temat konieczności obrzezania nawrconych pogani w jaki sposób?
Piotr. Powiedział, że Bóg zsyłając na nich Ducha Świętego, nie uczynił żadnej różnicy między nimi, a nawrconymi Żydami, więc czemu ludzie mieliby robi tę różnicę.

Czego dotyczył spór o Marka?
Paweł chciał wyruszyc w dalszą drogę z Barnabą, lecz ten chiał zabrac także Jana, zwanego Markiem, co nie spodobało się Pawłowi. Doszło do sporu w wyniku którego Apostołwie rozdzielili się ? Paweł dobrał sobie nowego towarzysza Sylasa i podrożował z nim przez Syrię i Cylicję, Natomiast Barnaba z Markiem popłynęli na Cypr.

Kogo zabrał Paweł po drodze w dalszą podróż, gdy był w Derby i Listrze?
Tymoteusza, syna Żydówki i Greka.

Gdzie Duch Święty zabronił głośi Słowo Święte?
W Azjii.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy
5.10.2011 (15:22)

to kto napisał Dzieje apostolskie-Łukasz?

12.9.2011 (21:11)

dzieje apostolskie napisał św Paweł Łukasz i Piotr Chyba tak mi się zdaje

6.9.2011 (17:07)

Omg ja chce wiedziec kto napisał dzieje apostolskie wiem ze św. Łukasz lae jeszcze Paweł i kto jeszcze???

Typ pracy