profil

Bolesław Chrobry

drukuj
satysfakcja 67 % 110 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Bolesław Chrobry (967-1025) był jedynym synem Mieszka I i Dobrawy. Jako dziecko trady-cyjnie pozostawał pod opieką matki, aż do czasu postrzyżyn. Gdy już trochę podrósł zajął się nim ojciec, który wychowywał go na mężczyznę i przygotowy-wał do roli przyszłego władcy. Jednak w 973 roku Bolesław znalazł się na dworze niemiec-kim jako zakładnik. Miał być gwarantem pokoju pomiędzy Polską, a Niemcami. Żył tam kilka lat. Podczas tego pobytu bardzo dużo się nauczył. Nie-znana jest data powrotu Bole-sława do Polski, ale prawdopo-dobnie było to już po śmierci matki, Dobrawy.
Nastały wtedy ciężkie czasy dla młodego księcia, bardzo cier-piał z powodu utraty matki. Jego ojciec Mieszko I ożenił się po-nownie z Odą, córką margrabie-go saskiego Dytryka. Stosunki Bolesława z jego macochą i przyrodnimi braćmi (Mieszkiem, Lambertem i Świętopełkiem), nie były dobre. Bracia stali się tylko potencjalnymi rywalami do tro-nu, a macocha podobno skłóciła go z ojcem. Mieszko I chciał od-dać Bolesławowi Małopolskę, a resztę kraju oddać Odzie i jej sy-nom. Po śmierci Mieszka w 992 roku Bolesław wygonił Odę z jej synami i objął panowanie nad całym krajem.
Bolesław miał trzy żony. Pierwsze dwie żony narzucone mu były przez ojca. Pierwszą żo-ną Bolesława była córka mar-grabiego Miśni. Bolesław nie miał z nią dzieci i po paru latach odesłał ją do ojca. Wkrótce oże-nił się z księżniczką węgierską, która obdarzyła go synem o imieniu Bezprym, lecz to mał-żeństwo także nie trwało długo, gdyż ona także została odesłana do ojca. Bolesław Chrobry nie kochał swoich dwóch pierwszych żon narzuconych przez Mieszka. Dopiero trzecią żonę Bolesław mógł sobie sam wybrać. Była nią Emnilda córka słowiańskiego księcia. Emnilda urodziła dwóch synów, Mieszka i Ottona oraz trzy córki. Ten związek był bar-dzo udany i trwał aż do śmierci Emnildy. Najstarszy syn Bole-sława i Emnildy, Mieszko, stał się najukochańszym książęcym potomkiem co skrzywdziło pierwszego syna Bolesława, Bezpryma.
Bolesław Chrobry był naj-waleczniejszym władcą z rodu Piastów ale jednocześnie dobrym dyplomatą. Utrzymywał dobre kontakty z Niemcami i razem z nimi walczył przeciwko sło-wiańskim poganom. Miał dobre stosunki z wikingami i począt-kowo także z Czechami.
Wygnany z Czech biskup Woj-ciech, zaproponował Bolesła-wowi wyprawę na północny za-chód, aby nawracać Prusów na chrześcijaństwo. W 997 roku Wojciech wyruszył do Prus. Nie-stety po paru miesiącach został zabity. Bolesław wykupił z rąk Prusów ciało Wojciecha i uro-czyście pochował je w Gnieźnie. Męczeńska śmierć Wojciecha zrobiła duże wrażenie na pozo-stałych krajach chrześcijańskich. Papież ogłosił Wojciecha świę-tym. Bolesław jako opiekun Wojciecha był też bardzo cenio-ny. Wzmocniło to nadzieję wład-cy na utworzeniu polskiej me-tropolii w Gnieźnie. W 999 pa-pież wyraził zgodę na utworze-nie arcybiskupstwa świętego Wojciecha.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: bolesław_chrobry.doc
Komentarze (4) Brak komentarzy
17.10.2011 (15:38)

kurde , ale powiedzcie mi kim był anie jakes żady piszecie ! ?
Proszęę ! ;))

8.5.2011 (15:20)

spoko ale ja nie chciałmam jego rządów

24.8.2010 (16:12)

To jest opisana historia podczas panowania Chrobrego, a nie jego biografia.

Typ pracy