profil

Antropologia kulturowa - wykłady

drukuj
satysfakcja 95 % 19 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze


? kultura ma wymiar przestrzenny, zarówno sensie atrybutywnym, jak też dystrybutywnym.
? kultura jest systemem tzn. tworzy pewna całość i jest zjawiskiem złożonym z elementów, pomiędzy którymi zachodzi proces integracji.
? kultura jest prawidłowa ( regularna ) ? trwa i zmienia się wg pewnych praw i regularności, więc możemy szukać określonych zasad jej działania.
? kultura to aparat adaptacji człowieka ? jest pośrednikiem pomiędzy człowiekiem i środowiskiem przyrodniczym w którym żyjemy.


Wykład II z dnia 13.04.2008


Systemy na gruncie antropologii.

Ewolucjonizm zakładał, że rozwój społeczny to jest to samo, co rozwój kultury. Człowiek wskazuje zawsze te same cechy psychiczne, niezależnie od rasy, epoki i środowiska. Doświadczenie ludzkie postępuje zawsze tymi samymi drogami ( zasada jedności rozumu ludzkiego ? Adolf Bastion ). Wszyscy mamy takie same możliwości, niemniej możemy funkcjonować na innym poziomie rozwoju historycznego. Kultury rozwijają się w takim razie tak samo.


Tezy ewolucjonizmu:
? motorem rozwoju ludzkości jest naturalna wynalazczość człowieka.
? podstawowe znaczenie przywiązywano do analizy przeżytków kulturowych ( np. maszyna do szycia teraz służy jako stolik ).
? teza o jedności psychicznej człowieka ( idee elementarne ? miłość, wolność i idee wtórne )

Tezy rozwoju kultury wg ewolucjionistów:
? kultura rozwija się poprzez następujące po sobie stadia, które są takie same dla wszystkich społeczeństw ( teza o genetycznym rozwoju kultury )
? każda kultura istniej dzięki swojemu rozwojowi i przebiega on zawsze od formy niższej do formy wyższej ( teza o progresywnym rozwoju ).
? każda kultura rozwija się równolegle do innych.

Trzy najważniejsze czynniki rozwoju:
? umiejętność mówienia,
? umiejętność posługiwania się narzędziami,
? powstanie i rozwój instytucji społecznych.

Trzy stadia rozwoju ludzkości:
? dzikość,
? barbarzyństwo,
? cywilizacja.

Religia jako charakter kultury ma charakter progresywny.

Fazy rozwoju religii w społeczeństwie:
? ateizm ? to pogląd odrzucający wiarę w istnienie Boga i tłumaczy zjawiska świata bez odwoływania się do przyczyn nad naturalnych. Jako składnik refleksji filozoficznych łączy się z postawą racjonalistyczną i materialistyczna.
? fetyszyzm ? nadnaturalna moc przedmiotów najczęściej związana z oddawaniem czci boskiej. Wg wierzeń w tych przedmiotach mogły mieszkać złe lub dobre duchy, lub duchy przodków. Brak określonej i usystematyzowanej mitologii, obrzędów, kapłanów, świątyń. Nie ma konieczności składania ofiar i modlitwy. Jest to zazwyczaj kult indywidualny.
? totemizm ? zjawiska związane z relacjami człowieka ze zwierzętami, roślinami, zjawiskami przyrodniczymi, a przede wszystkim przodkami.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy