profil

Edukacja kulturalna

drukuj
satysfakcja 62 % 18 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

słuchacza ? wrysować prezentowane dzieło w ogólniejszy kontekst kultury muzycznej; po trzecie i najważniejsze: chcąc upowszechniać muzykę (konkretne dzieło lub dzieła), musimy upowszechniać kulturę muzyczną, czyli brać pod uwagę zespół zjawisk ogólnokulturowych, muzyce tej towarzyszących.

FORMY UPOWSZECHNIANIA KULTURY
Rozmaite formy upowszechniania kultury realizowane do połowy XIX wieku, wykształcone i ukształtowane w wiekach poprzednich ? [...] ? były wytworem kultury feudalnej, w której komunikacja kulturowa w zasadzie miała miejsce w pierwszym układzie, to znaczy w bezpośrednich kontaktach typu ,,face to face?.
T. Aleksander dokonał analizy procesu upowszechniania kultury, na podstawie której przedstawię jej formy.
Przez formę upowszechniania kultury rozumieć będziemy rodzaj działania kulturalnego lub artystycznego wyodrębniony pod względem programowym, organizacyjnym i metodycznym . Istotnymi więc elementami formy są: określone treści, odpowiednia struktura, porządek czynności na to upowszechnianie się składających oraz zastosowane przy tym metody. Elementy te można przyjąć za kryterium klasyfikacji form upowszechniania kultury.
Formy upowszechniania kultury podzielono na dwie grupy: formy oświatowe oraz formy artystyczne.
Formy oświatowe
Pierwsza forma to studium wiedzy o kulturze ? popularyzowanie wiedzy na wysokim poziomie. W ramach cykli tematycznych odbywają się wykłady, spotkania z twórcami kultury i sztuki, pokazy i konkursy artystyczne, zajęcia artystyczne. Organizatorem tej formy są: domy i ośrodki kultury, muzea, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz niektóre regionalne Towarzystwa Kultury.
W skład drugiej formy wchodzą kursy artystyczne. Cechą kursu jest krótkość nauczania i konkretność programu. Organizatorem kursów są najczęściej instytucje i stowarzyszenia kultury.
Trzecią formą są odczyty. Jest to forma, za pomocą której przekazuje się słuchaczom metodą podającą pewnego zespołu nowych w zasadzie wiadomości w umownej jednostce czasu w celach dydaktycznych. Nie zalicza się do nich wykładów przed koncertami muzycznymi, spektaklami, itp.
Do czwartej formy zalicza się spotkania z rzeczoznawcami i twórcami różnych dziedzin kultury: muzykami, historykami sztuki, architektami, plastykami, aktorami, literatami.
Pozostałe formy z tej grupy to: wycieczki krajoznawcze, czytelnictwo książek, itp.
Formy artystyczne
Pierwsza forma to wieczory literackie, organizowane przez domy kultury, biblioteki, muzea, kluby, galerie.
Drugą formą upowszechniania kultury z grupy artystycznej są koncerty i występy zespołów muzycznych. Są to różnorodne imprezy muzyczne, na których program składają się występy solistów, chórów, zespołów wykonujących muzykę kameralną i symfoniczną. Koncerty dzieli się na różne kategorie.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: edukacja_kulturalna.doc
Komentarze (6) Brak komentarzy
8.6.2011 (13:05)

wole chodzić do kina a nie do teatru żalce

8.6.2011 (13:04)

lubie teaatr ale was nie koksy

8.6.2011 (13:03)

kultura jest fajna a wy nie

Typ pracy