profil

Rola jednostek samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego

drukuj
satysfakcja 57 % 71 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

ROLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Wstęp 4

1. Polityka obronna Państwa 5
- Misje zagraniczne 5
2. Samorząd terytorialny jako system organów lokalnych 6
3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego 7
4. Zakres działań Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego 7
5. Ewolucja modelu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w latach
1990-1998 8
6. Reforma ustrojowa państwa w 1998r 11
7. Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na działalność Policji 11
- Udział organów samorządu terytorialnego w obsadzaniu stanowisk w Policji 11
- Finansowanie Policji przez jednostki samorządu terytorialnego 11
- Współpraca Policji, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnej polityki bezpieczeństwa 12
8. Udział straży pożarnej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego 13
- System finansowania Ochotniczej oraz Państwowej Straży pożarnej 13
9. Komisje bezpieczeństwa i porządku 14
- Koordynacja systemu bezpieczeństwa obywateli na poziomie lokalnym 14

Zakończenie 16

Bibliografia 17

WSTĘP

Termin bezpieczeństwo oznacza stan ?bezpieczny?, od łacińskiego ?sine cura = securitas?. Współczesne definicje leksykalne określają bezpieczeństwo jako: stan pewności, spokoju, zabezpieczenia oraz jego poczucia i wskazują, że oznacza ono brak zagrożenia oraz ochronę przed niebezpieczeństwami. Najogólniejszą definicję zdaje się zawierać sponsorowany przez UNESKO Słownik nauk społecznych, w którym Daniel Lerner pisał: ?W najbardziej dostosowanym znaczeniu bezpieczeństwo jest rzeczywiście identyczne z pewnością (safety) i oznacza brak zagrożenia (danger) fizycznego albo ochronę przed nim?.1
W naukach społecznych bezpieczeństwo w najogólniejszym znaczeniu obejmuje zaspokojenie takich potrzeb jak: istnienie, przetrwanie, całość, tożsamość (identyczność), niezależność, spokój, posiadanie i pewność rozwoju. Bezpieczeństwo ma charakter przedmiotowy, a będąc naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych jest zarazem podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych. Jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Dlatego każdy z wymienionych podmiotów stara się oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, aby usuwać lub przynajmniej oddalać zagrożenia i eliminować własny lęk, obawy, niepokój i niepewność. Skoro zagrożenia mają dwojakiego rodzaju proweniencję, działania w celu likwidowania mogą być skierowane zarówno do wewnątrz, jak i zewnątrz. Tak, więc zasadne jest wyodrębnienie dwóch aspektów bezpieczeństwa: wewnętrznego i zewnętrznego.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
7.3.2011 (13:19)

Praca nie na temat. Policja to organ centralny finansowany z budżetu państwa natomiast Straże gminne to jednostki budżetowe gmin a o nich zaledwie parę słów. Ani słowa o dotacjach unijnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Widać ,że "onax9" to ktoś związany z organami centralnymi a nie lokalnymi. merytorycznie bardzo słabo. Praca nie na temat

17.11.2009 (09:00)

Praca świetna ale wydaje mi się że można było też napisać o stanie nadzwyczajnym i wyjątkowym a także o regulaminach BHP i regulaminach bezpieczeństwa w instytucjach.

Typ pracy