profil

Przykładowe obliczenia analiza , bilans.

drukuj
satysfakcja 22 % 41 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Projekcje ekonomiczno- finansowe

Tabela 1. Planowane przychody ze sprzedaży

Planowane przychody ze sprzedaży netto
Produkty 2007 2008 2009
Bufet 111 204,00 115 272,00 135 504,00
Inne 12 000,00 18 000,00 30 000,00
Razem 123 204,00 133 272,00 165 504,00

Tabela 2. Koszty całkowite

Wyszczególnienie Lata
2007 2008 2009
Amortyzacja 1 667,00 1 666,50 1 666,50
Zużycie materiałów, reklama i inne koszty zmienne 36 960,00 37 644,00 38 208,00
Wynagrodzenia z narzutami 44 820,00 44 820,00 44 820,00
Czynsze i inne koszty stałe 31 847,00 32 471,00 32 747,00
oszty ogółem w tym: 115 294,00 116 601,50 117 441,50
koszty zmienne 36 960,00 37 644,00 38 208,00
koszty stałe 78 334,00 78 957,50 79 233,50

Tabela 3. Nakłady inwestycyjne

Wyszczególnienie Lata
2007 2008 2009
Wyposażenie 6 340,00 2 456,00 3 075,00
Inne 2 950,00 1 400,00 1 600,00
Inwestycje ogółem 9 290,00 3 856,00 4 675,00

Tabela 4. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

Wyszczególnienie Lata
2007 2008 2009
A. Majątek obrotowy 2 553,90 2 594,70 2 694,73
1. Zapasy 711,67 724,50 735,00
a)materiały 711,67 724,50 735,00
b) produkcja w toku - - -
2. Należności 342,23 370,20 459,73
3. Środki pieniężne w kasie 1 500,00 1 500,00 1 500,00
B. Zobowiązania bieżące 960,78 971,68 978,68
1. Zobowiązania 960,78 971,68 978,68
2. Kredyt obrotowy - - -
C. Kapitał obrotowy (A-B) 1 593,12 1 623,02 1 716,05
D. Przyrost kapitału obrotowego 1 593,12 29,90 93,03

Tabela 5. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie Lata
2007 2008 2009
1. Przychody ze sprzedaży netto 123 204,00 133 272,00 165 504,00
2. Całkowite koszty produkcji 115 294,00 116 601,50 117 441,50
3. Zysk operacyjny (1-2) 7 910,00 16 670,50 48 062,50
4. Przychody finansowe - - -
5.Koszty finansowe 7 438,00 4 603,00 1 770,00
6. Saldo wyników nadzwyczajnych - - -
7.Zysk brutto (3 4-5 6) 472,00 12 067,50 46 292,50
8. Podatek dochodowy 127,44 3 258,23 12 498,98
9. Zysk (strata) netto (7-8) 344,56 8 809,28 33 793,52
10. Podział zysku netto - - -
a)zwiększenie kapitałów własnych 344,56 8 809,28 33 793,52

Tabela 6. Roczna projekcja przepływów finansowych
Wyszczególnienie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
A. przychody pieniężne 62000,00 6800,00 8900,00 9800,00 11200,00 12800,00 11100,00 12100,00 11800,00 12100,00 12004,00 10100,00
1.Przychody ze sprzedaży netto 4500,00 6800,00 8900,00 9800,00 11200,00 12800,00 11100,00 12100,00 11800,00 12100,00 12004,00 10100,00
2.Inne przychody wewnętrzne - - - - - - - - - - - -
3.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy