profil

Przykładowe obliczenia analiza , bilans.

drukuj
satysfakcja 22 % 41 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Projekcje ekonomiczno- finansowe

Tabela 1. Planowane przychody ze sprzedaży

Planowane przychody ze sprzedaży netto
Produkty 2007 2008 2009
Bufet 111 204,00 115 272,00 135 504,00
Inne 12 000,00 18 000,00 30 000,00
Razem 123 204,00 133 272,00 165 504,00

Tabela 2. Koszty całkowite

Wyszczególnienie Lata
2007 2008 2009
Amortyzacja 1 667,00 1 666,50 1 666,50
Zużycie materiałów, reklama i inne koszty zmienne 36 960,00 37 644,00 38 208,00
Wynagrodzenia z narzutami 44 820,00 44 820,00 44 820,00
Czynsze i inne koszty stałe 31 847,00 32 471,00 32 747,00
oszty ogółem w tym: 115 294,00 116 601,50 117 441,50
koszty zmienne 36 960,00 37 644,00 38 208,00
koszty stałe 78 334,00 78 957,50 79 233,50

Tabela 3. Nakłady inwestycyjne

Wyszczególnienie Lata
2007 2008 2009
Wyposażenie 6 340,00 2 456,00 3 075,00
Inne 2 950,00 1 400,00 1 600,00
Inwestycje ogółem 9 290,00 3 856,00 4 675,00

Tabela 4. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

Wyszczególnienie Lata
2007 2008 2009
A. Majątek obrotowy 2 553,90 2 594,70 2 694,73
1. Zapasy 711,67 724,50 735,00
a)materiały 711,67 724,50 735,00
b) produkcja w toku - - -
2. Należności 342,23 370,20 459,73
3. Środki pieniężne w kasie 1 500,00 1 500,00 1 500,00
B. Zobowiązania bieżące 960,78 971,68 978,68
1. Zobowiązania 960,78 971,68 978,68
2. Kredyt obrotowy - - -
C. Kapitał obrotowy (A-B) 1 593,12 1 623,02 1 716,05
D. Przyrost kapitału obrotowego 1 593,12 29,90 93,03

Tabela 5. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie Lata
2007 2008 2009
1. Przychody ze sprzedaży netto 123 204,00 133 272,00 165 504,00
2. Całkowite koszty produkcji 115 294,00 116 601,50 117 441,50
3. Zysk operacyjny (1-2) 7 910,00 16 670,50 48 062,50
4. Przychody finansowe - - -
5.Koszty finansowe 7 438,00 4 603,00 1 770,00
6. Saldo wyników nadzwyczajnych - - -
7.Zysk brutto (3 4-5 6) 472,00 12 067,50 46 292,50
8. Podatek dochodowy 127,44 3 258,23 12 498,98
9. Zysk (strata) netto (7-8) 344,56 8 809,28 33 793,52
10. Podział zysku netto - - -
a)zwiększenie kapitałów własnych 344,56 8 809,28 33 793,52

Tabela 6. Roczna projekcja przepływów finansowych
Wyszczególnienie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
A.

przychody pieniężne 62000,00 6800,00 8900,00 9800,00 11200,00 12800,00 11100,00 12100,00 11800,00 12100,00 12004,00 10100,00
1.Przychody ze sprzedaży netto 4500,00 6800,00 8900,00 9800,00 11200,00 12800,00 11100,00 12100,00 11800,00 12100,00 12004,00 10100,00
2.Inne przychody wewnętrzne - - - - - - - - - - - -
3. Kapitał własny 7500,00 - - - - - - - - - - -
4.Zaciągnięty kredyt długoterminowy 50000,00 - - - - - - - - - - -
5.Inne przychody zewnętrzne - - - - - - - - - - - -
B. Wydatki pieniężne 7540,38 10421,38 11222,38 11308,38 13332,38 14572,38 13122,38 14173,38 12953,38 13913,38 13984,38 11964,38
1.Koszty całkowite bez amortyzacji 0,00 6500,00 8100,00 8827,00 10900,00 12200,00 10800,00 11900,00 10800,00 11800,00 11900,00 9900,00
2. Nakłady inwestycyjne 5300,00 1700,00 920,00 300,00 270,00 230,00 200,00 170,00 70,00 50,00 40,00 40,00
3. Przyrost kapitału obrotowego 132,76 132,76 132,76 132,76 132,76 132,76 132,76 132,76 132,76 132,76 132,76 132,76
4.Koszty finansowe 708,00 689,00 670,00 649,00 630,00 610,00 590,00 571,00 551,00 531,00 512,00 492,00
5.Spłata rat kapitałowych 1389,00 1389,00 1389,00 1389,00 1389,00 1389,00 1389,00 1389,00 1389,00 1389,00 1389,00 1389,00
6. Podatek dochodowy 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62
C. Saldo gotówki (A-B) 54459,62 -3621,38 -2322,38 -1508,38 -2132,38 -1772,38 -2022,38 -2073,38 -1153,38 -1813,38 -1980,38 -1864,38
D. Skumulowane saldo gotówki 54459,62 50838,24 48515,86 47007,48 44875,10 43102,72 41080,34 39006,96 37853,58 36040,20 34059,82 32195,44

Tabela 7. Projekcje przepływów finansowych na rok 2007, 2008
Wyszczególnienie 2007 2008
A. Przychody pieniężne 133 272,00 165 504,00
1. Przychody ze sprzedaży netto 133 272,00 165 504,00
2. Inne przychody wewnętrzne - -
3. Kapitał własny - -
4. Zaciągnięty kredyt długoterminowy - -
5. Inne przychody zewnętrzne - -
B. Wydatki pieniężne 143 349,13 151 479,01
1. Koszty całkowite bez amortyzacji 114 935,00 115 775,00
2. Nakłady inwestycyjne 3 856,00 4 675,00
3. Przyrost kapitału obrotowego 29,90 93,03
4.Koszty finansowe 4 603,00 1 770,00
5. Spłata rat kapitałowych 16 667,00 16 667,00
6. Podatek dochodowy 3 258,23 12 498,98
C. Saldo gotówki (A-B) -10 077,13 14 024,99
D. Skumulowane saldo gotówki 22 118,31 36 143,21

Tabela 8. Uproszczony bilans

AKTYWA LATA
2007 2008 2009
A. Majątek trwały 7 388,00 9 232,94 3 434,26
B. Majątek obrotowy 1053,90 1094,7 1194,73
1. Zapasy 711,67 724,50 735,00
a)materiały 711,67 724,50 735,00
b)produkcja w toku - - -
2. Należności 342,23 370,20 459,73
C. Skumulowane saldo gotówki 32 195,44 22 118,31 36 143,21
D. Inne aktywa 0,00 0,00 0,00
AKTYWA OGÓŁEM 40 637,34 32 445,95 40 772,20
PASYWA Lata
2007 2008 2009
A. Kapitał własny 6 000,00 6 000,00 6 000,00
1. Kapitał udziałowy 6 000,00 6 000,00 6 000,00
B. Zobowiązania długoterminowe 33 332,00 16 665,00 0,00
C. Zobowiązania bieżące 960,78 971,68 978,68
1. Zobowiązania 960,78 971,68 978,68
2. Kredyt obrotowy 0,00 0,00 0,00
D. Zysk / Strata 344,56 8 809,27 33 793,52
PASYWA OGÓŁEM 40 637,34 32 445,95 40 772,20

Tabela 9. Analiza wskaźnikowa
Wyszczególnienie Lata
2007 2008 2009
1. Wskaźnik płynności bieżącej 2,7 2,7 2,8
2. Wskaźnik płynności szybkiej 1,9 1,9 2,0
3. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 81 52,0 2,3
4. Wskaźnik rentowności aktywów 0,8 25,9 79,9
5. Wskaźnik rentowności kapitału własnego 4,6 117,5 450,58

1. Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa bieżące / pasywa bieżące
Obliczamy go, dzieląc wartość wszystkich aktywów bieżących ( majątków obrotowych) przez wartość bieżących pasywów (zobowiązań bieżących). Wzrost wskaźnika bieżącej płynności oznacza poprawę naszej płynności finansowej oraz zmniejszenie ryzyka związanego z obsługą zadłużenia. Optymalna wielkość tego wskaźnika powinna wynosić 1,2 ? 2,0.
2. Wskaźnik płynności szybkiej = aktywa bieżące ? zapasy / pasywa bieżące
Obliczamy go podobnie jak wskaźnik płynności bieżącej, z tym, że wartość aktywów bieżących korygujemy o zapasy. Wskaźnik szybkiej płynności finansowej pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności. Wskaźnik płynności szybkiej wynoszący 1,0 uważany jest już za satysfakcjonujący, nasz jest prawie 2 razy większy więc pokazuje, że spółka może szybko sprostać bieżącym zobowiązaniom.
3. Wskaźniki zadłużenia= (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) x 100%
Kolejną grupą wskaźników charakteryzujących sytuację finansową naszej spółki są wskaźniki zadłużenia. Informują one o strukturze finansowania majątku firmy oraz jej zdolności do obsługi zadłużenia. Z tego też powodu są one szczególnie istotne z punktu widzenia aktualnych i potencjalnych kredytodawców. Poziom zadłużenia naszej spółki wpływa w dużym stopniu zarówno na możliwą do osiągnięcia stopę zwrotu z kapitału jak i poziom ryzyka związany z angażowaniem kapitału. Stopień zadłużenia określa nasze możliwości w zakresie pozyskiwania dalszych pożyczek oraz warunków, na jakich ewentualnie będą one udzielane. Im większy jest stopień zadłużenia, tym trudniej będzie nam uzyskać nowe i tym wyższe będzie oprocentowanie.
4. Wskaźnik rentowności aktywów ROA = (zysk netto / aktywa ogółem) x 100%
ROA (Return On Assets) mówi o wielkości zysku netto przypadającego na każdą złotówkę zaangażowaną w aktywa (majątek) firmy. Do obliczenia tego wskaźnika przyjmujemy wartość bilansową aktywów na koniec okresu (najczęściej roku) i wypracowany w tym samym okresie (bilansowy) zysk netto. Im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa naszej firmy. Jego wysoki poziom i tendencja wzrostu wskazuje na szansę dalszego rozwoju naszej firmy.
5. Wskaźniki rentowności kapitału własnego= (zysk netto / kapitał własny ogółem) x 100%
Wskaźniki rentowności kapitału własnego ROE (Return On Equity). Wskaźnik ten opisuje relację pomiędzy wypracowanym zyskiem netto a wielkością zaangażowanych kapitałów własnych, a zatem mówi, ile groszy zysku netto przyniósł każdy złoty zaangażowanego kapitału własnego. Im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa naszego przedsiębiorstwa. Wyższa efektywność kapitału własnego stwarza możliwości uzyskania wyższych wypłat oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Oznacza również, że możemy przeznaczyć większe kwoty zysku na dalszy rozwój firmy.

Tabela 10. Analiza progu rentowności
Wyszczególnienie Lata
2007 2008 2009
1. Przychody ze sprzedaży 123 204,00 133 272,00 165 504,00
2. Koszty zmienne 36 960,00 37 644,00 38 208,00
3. Marża brutto 86 244,00 95 628,00 127 296,00
4. Stopa marży brutto 0,70 0,72 0,77
5. Koszty stałe 78 334,00 78 957,50 79 233,50
6. Próg rentowności 111 905,71 109 663,19 102 900,64
7. Margines bezpieczeństwa
a) w tys. zł 11 298,29 23 608,81 62 603,36
b) w % 9,2% 17,7% 37,8%

1. Marża brutto = Przychody ze sprzedaży - całkowite koszty zmienne
Marża brutto jest różnicą pomiędzy ceną sprzedaży wyrobu gotowego a jednostkowym kosztem zmiennym. Jeżeli od przychodów ze sprzedaży odejmiemy całkowite koszty zmienne, to pozostaną koszty stałe i zysk. Marża brutto służy pokryciu kosztów stałych i osiągnięciu zysku. Ponieważ nasza marża brutto jest większa od całkowitych kosztów stałych to nasza spółka wygeneruje zysk.
2. Stopa marzy brutto = Marża brutto / przychody ze sprzedaży
Ten wskaźnik daje nam informacje o przeciętnej wielkości realizowanej przez naszą kawiarnię marży na sprzedaży. Jest szczególnie pomocny w prognozowaniu wielkości przyszłych zysków w zależności od wartości sprzedaży. Wskaźnik równy 0,7 jest dobrym wynikiem.
3. Próg rentowności
Próg rentowności to punkt graniczny wskazujący na wartość sprzedaży przedsiębiorstwa, przy której następuje jej zrównanie z kosztami stałymi i zmiennymi poniesionymi na jej wytworzenie. Próg rentowności określa minimalną wielkość sprzedaży, która gwarantuje nam pokrycie przychodami z niej wszystkich poniesionych kosztów. Osiąganie wyższego poziomu sprzedaży gwarantuje nam zysk, co jest konsekwencją mniejszego tempa wzrostu kosztów w stosunku do tempa wzrostu sprzedaży, wskutek stałości części tych kosztów.. Jednym ze sposobów wyznaczania progu rentowności jest ustalanie minimalnego poziomu sprzedaży za pomocą złożonej przeciętnej stopy marży brutto wg wzoru:

gdzie:
Pr- próg rentowności
Ks- całkowite koszty stałe
Kz- całkowite koszty zmienne
Ps- przychody ze sprzedaży
4. Margines bezpieczeństwa= Przychody ze sprzedaży- Próg rentowności
Margines bezpieczeństwa to różnica między przychodem ze sprzedaży a progiem rentowności. Uzyskany przez nas dodatni margines bezpieczeństwa świadczy on o tym, że nasze przedsięwzięcie jest rentowne. Można go również przedstawić w ujęciu procentowym wg wzoru:

gdzie:
Mbez- margines bezpieczeństwa
Pr- próg rentowności
Ps- przychody ze sprzedaży

Uproszczona analiza SWOT

Analiza SWOT została przeprowadzona ze względu na warunki istniejące w otoczeniu kawiarenki. W kolejnych częściach analizowane są możliwości, zagrożenia oraz silne i słabe strony firmy, natomiast na końcu przestawione jest podsumowanie tych czynników. Zastosowana punktacja poszczególnych czynników zawarta jest w granicach od 1 do 10 punktów. W częściach możliwości oraz silne strony 10 punktów to ocena najlepsza a 1 punkt to ocena najgorsza. Natomiast w części zagrożenia oraz słabe strony punktacja jest przeciwna i 1 punkt to ocena najlepsza, a 10 najgorsza.

Tabela 1. Możliwości

Możliwości
Ocena
2007 (1) Ocena
2008(2) Ocena
2009 (3)

rosnące zainteresowanie firmą możliwość rozszerzenia oferty o nowe usługi zdolności adaptacyjne do zmieniających się potrzeb rynku ograniczona rywalizacja w sektorze rynkiem docelowym jest obszar Supraśla
8
7
5
3
6
9
8
6
3
7
9
10
6
4
7
Suma 29 33 36
Średnia 5,80 6,60 7,20

Wykres 1. Możliwości

Tabela 2. Zagrożenia

Zagrożenia
Ocena
2007 (1) Ocena
2008 (2) Ocena
2009 (3)

możliwość pojawienia się konkurencji spadek dochodów klientów zmiana potrzeb i gustów konsumentów
8
6
5
9
7
6
10
8
7
Suma 19 22 25
Średnia 6,3 7,3 8,3

Wykres 2. Zagrożenia

Tabela 3. Silne strony firmy

Silne strony
Ocena
2007 (1) Ocena
2008 (2) Ocena
2009 (3)

korzystna lokalizacja
szybkość realizacji zamówień
kultura obsługi klientów
poziom jakości oferowanych usług
niska cena produktów

8
9
10
6
3
8
8
10
7
3
8
7
9
8
4
Suma 36 36 36
Średnia 7,20 7,20 7,20

Wykres 3. Silne strony

Tabela 4. Słabe strony firmy

Słabe strony
Ocena
2007 (1) Ocena
2008 (2) Ocena
2009 (3)
niewystarczające własne środki finansowe
słaby image firmy
niewystarczający marketing i reklama
zbyt mała powierzchnia użytkowa 8
7
7
5 7
6
6
4 6
5
4
2
Suma 27 23 17
Średnia 6,75 5,73 4,25

Wykres 4. Słabe strony

Tabela 5. Podsumowanie SWOT

Podsumowanie
Ocena
2007 (1) Ocena
2008 (2) Ocena
2009 (3)

możliwości
zagrożenia
silne strony firmy
słabe strony firmy
29
19
36
27
33
22
36
23
36
25
36
17

Jak wynika z tabel jedna ze słabych stron spółki jest niewystarczający marketing i reklama. Jest to jednak sytuacja chwilowa spowodowana kłopotami z rozpoczęciem działalności, doświadczenie właścicieli z pewnością pozwoli wkrótce uznać działania marketingowe za jedną z najmocniejszych stron firmy. Firma dokłada wielu starań zmierzających do uzyskana utrwalenia dobrej opinii o swych wyborach wśród klientów.
Wśród szans na pierwszym miejscu firma stawia rosnące zainteresowanie fachowością obsługi terminowością realizacji zamówień.
Największym zagrożeniem dla Karczmy może stać się ciągle zwiększająca się konkurencja, która może powodować konieczność zmniejszenia cen.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy