profil

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

drukuj
satysfakcja 78 % 171 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

I. Dane osobowe:

1. Imię i nazwisko:
2. Nazwa placówki:
3. Stanowisko: nauczyciel religii
4. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Studia:

II. Staż:

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2007r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2008r.
3. Opiekun stażu:

III. Cele stażu

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.


IV. Plan rozwoju zawodowego
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(6 ust.2 pkt 1).

Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania. Wrzesień, Październik 2007r. Notatki własne.
2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga zarządzeń, itp. Wrzesień 2007- Maj 2008r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Wrzesień 2007- Maj 2008r. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.

Wrzesień 2007 r.- Maj 2008r. Organizacja zajęć własnych.
5. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia. Wrzesień 2007r. Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego.
6. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Wrzesień 2007r. Omówienie zasad współpracy.
7. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Wrzesień 2007r. Plan Rozwoju Zawodowego.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć. Wrzesień 2007- Maj 2008r. Teczka stażysty.
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Maj 2008r. Sprawozdanie z realizacji stażu.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2008r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(6 ust.2 pkt 2).

Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej. Wrzesień 2007r. Notatki własne.
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. Udział w diecezjalnych konferencjach szkoleniowych oraz parafialnych. Udział w szkoleniowych, radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (WODN, warsztaty, konferencje metodyczne)Lektura czasopism pedagogicznych oraz literatura o tematyce religijnej. Wrzesień 2007r. - Maj 2008r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wrzesień 2007r. - Maj 2008r. Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym.
4. Zorganizowanie klasowych i szkolnych konkursów o tematyce religijnej. Przygotowanie uczniów do konkursów. Wrzesień 2007r. - Maj 2008r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
5. Współorganizowanie spotkań poza lekcyjnych w szkole i w parafii Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych (uroczystości, święta, itp.) Wrzesień 2007r. - Maj 2008r. Potwierdzenie opiekuna stażu i ks. proboszcza
6. Uczestnictwo w spotkaniu z rodzicami prowadzone przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela Udział w spotkaniu z rodzicami prowadzonym przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli Wrzesień 2007r. - Maj 2008r. Notatki własne.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(6 ust.2 pkt 3)

Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas. Wrzesień 2007r. - Maj 2008r. Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy.
2. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego. Wrzesień 2007r. - Maj 2008r. Notatki własne
3. Współpraca z parafią Prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych w parafii Wrzesień 2007r. - Maj 2008r. Potwierdzenie ks. proboszcza
4. Pomoc materialna Wspieranie materialne i moralne samotne matki i rodziny wielodzietne znajdujące się w trudnej sytuacji Wrzesień 2007r. - Maj 2008r. Potwierdzenie dyrektora szkoły i ks. proboszcza

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(6 ust.2 pkt 4)

Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu. Wrzesień 2007r. Potwierdzenie opiekuna stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy. Wrzesień 2007r. ? Maj 2008r. Wnioski własne z obserwacji zajęć.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Wrzesień 2007r. ? Maj 2008r. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działanie autorefleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Wrzesień 2007r. - Maj 2008r. Autorefleksja. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Maj 2008 r. Teczka stażysty.

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)


Zatwierdzam do realizacji


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy