profil

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

drukuj
satysfakcja 78 % 171 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

I. Dane osobowe:

1. Imię i nazwisko:
2. Nazwa placówki:
3. Stanowisko: nauczyciel religii
4. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Studia:

II. Staż:

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2007r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2008r.
3. Opiekun stażu:

III. Cele stażu

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.


IV. Plan rozwoju zawodowego
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(6 ust.2 pkt 1).

Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania. Wrzesień, Październik 2007r. Notatki własne.
2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga zarządzeń, itp. Wrzesień 2007- Maj 2008r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Wrzesień 2007- Maj 2008r. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. Wrzesień 2007 r.- Maj 2008r. Organizacja zajęć własnych.
5. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia. Wrzesień 2007r. Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego.
6. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Wrzesień 2007r. Omówienie zasad współpracy.
7. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy