profil

Rolnictwo zrównoważone

drukuj
satysfakcja 76 % 49 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

I. Wymień czynniki sprzyjające bardzo wysokiej wydajności rolniczej Europy Zachodniej. Przedstaw argumenty za i przeciw wobec niektórych sposobów intensyfikacji produkcji rolnej
Rolnictwo stanowi jeden z podstawowych działów gospodarki. obejmuje uprawę roślin i hodowlę zwierząt domowych oraz wstępną obróbkę uzyskiwanych wytworów.
Głównym celem rolnictwa jest dostarczanie ludności pożywienia w postaci produktów nadających się do bezpośredniego spożycia oraz w postaci surowców, z których po przeróbce uzyskuje się artykuły spożywcze. Produkcja rolnicza jest źródłem surowców roślinnych i zwierzęcych dla wielu gałęzi przemysłu. Na cele rolnicze zajęte jest ponad 30% powierzchni lądowej świata. W rolnictwie zatrudnionych jest 45-50% dorosłej ludności świata.
Największy na świecie ( nie tylko w Europie ) region intensywnego rolnictwa tworzą kraje Europy Zachodniej i Północnej (głównie Dania, Holandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja). Cechuje go wysoka mechanizacja, duże nawożenie i zużycie środków ochrony roślin a co za tym idzie wysokie plony roślin uprawnych, wydajny chów zwierząt. W krajach tych uzyskuje się najwyższe światowe plony roślin uprawnych (np. pszenicy ponad 70- 80 dt z ha). Uprawiane są rośliny typowe dla sfery umiarkowanej takie jak: pszenica, kukurydza, buraki cukrowe. Prowadzi się intensywny, nierzadko przemysłowy chów bydła, trzody chlewnej, drobiu.
Struktura użytkowania ziemi zależy przede wszystkim od warunków naturalnych, głównie od rzeźby terenu, klimatu i nawodnienia, ale stosunki społeczno gospodarcze i rozwój sił wytwórczych nie pozostają bez istotnego wpływu na zmiany proporcji różnych kategorii użytkowania gruntów
Poza warunkami naturalnymi ważnymi, a dla wielu krajów decydującymi , czynnikami rozwoju intensywnego rolnictwa są:
- stosunki społeczno-własnościowe określające własność ziemi,
- nakłady kapitałowe, ( duże zaangażowanie finansów)
- poziom oświaty rolniczej, która wiąże się z ogólnym poziomem rozwoju kraju w tym zakresie i co dalej idzie z polityką rolną państwa
- dostęp do ziemi( własność prywatna lub dzierżawa )
- wielkość gospodarstw rolnych ( duże gospodarstwa )
- sposoby gospodarowania,
- wprowadzanie nowych odmian roślin i zwierząt hodowlanych ,
- poziom zaawansowania mechanizacji i komputeryzacji,
- chemizacji, ( zastosowanie dużej ilości nawozów we właściwym czasie)
- melioracji.
Prowadzenie intensywnej gospodarki rolnej przez kraje Europy Zachodniej mają swoje sukcesy jak i problemy ale wskaźniki efektywności rolnictwa w tych krajach są najwyższe.

Mechanizacja rolnictwa :
Korzyści wynikające z mechanizacji rolnictwa
-wyższe zyski i olbrzymia wydajność przy mniejszym zatrudnieniu,
-gospodarowanie sprzętem

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: rolnictwo_zrównoważone.doc
(0) Brak komentarzy
Geografia świata