profil

satysfakcja 14 % 143 głosów

Pytania z kursu fizyki. Do powtórek na: testy, sprawdziany, kartkówki

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Co to jest spójność, przyleganie, lepkość, zjawisko włoskowatości, napięcie powierzchniowe? 2316. Podaj przykłady występowania i zastosowania zjawiska włoskowatości. 2317. Porównaj budowę ciał stałych, cieczy i gazów i określ różnice. 2318. Co to są przemiany fa¬zowe (I i II rodzaju) z punktu wi¬dzenia mikro¬skopowego obrazu ciał? 2319. Omów nadprzewod¬nictwo, ciała bezpostaciowe i ciekłe kryształy. 2320. Co to są przemiany fazowe pierwszego i drugiego rodzaju, podaj przykłady tych zjawisk? 2321. Podaj sposoby uzyskiwania niskich temperatur i zastosowanie nadprze¬wodników. 2322. Omów przejścia fazowe pierwszego i drugie¬go rodzaju na podstawie wykresu charakterystycz¬nego, przedstaw mikroskopową interpretację przemian fazowych. 2323. Wyjaśnij zjawisko nadprzewodnictwa jako przykład przemiany fazowej drugiego rodzaju. 2324. Co to znaczy, że przejścia fazowe nie zawsze są związane ze zmianą stanu skupienia, że często dotyczą właściwości magnetycznych i elektrycznych, oraz w niskich temperatu¬rach energia drgań termicznych jest mała i o wła¬ściwościach ciał zaczynają decydować efekty kwantowe? 2325. Omów zastosowania zja¬wiska nadprzewodnictwa. 2326. Omów związek fizyki z filozofią. 2327. Wymień nazwy teorii fizycznych. 2328. Jaki jest zakres stoso¬walności teo¬rii fizycznych? 2329. Jakie są ograniczenia stosowal¬ności praw mechaniki Newtona? 2330. Omów Galileusza jako twórcę eksperymentalno-matematycznej metodologii w przyrodoznawstwie i czy istnieje kres pozna¬nia? 2331. Jakie ograniczenia poznania wynikają z zasady nieoznaczoności? 2332. Wyjaśnij, że metodologia nauk zajmuje się me¬todami poszukiwania i formułowania teorii nauko¬wych, że metody te są wspólne dla wszystkich na¬uk przyrodniczych. 2333. Uzasadnij, że prawa mecha¬niki Newtona nie odnoszą się do opisu ruchu ciał poruszających się z prędkościami bliskimi prędko¬ści światła (np.: cząstek w akceleratorach). 2334. Uzasad¬nij (na przykładach), dlaczego żadna teoria fi¬zyczna nie może być uznawana za ostateczną (np.: zmiana poglądów na strukturę materii - teoria ato-mistyczna). 2335. Na czym polega determinizm i indeterminizm w opisie przyrody? 2336. O czym jest teoria chaosu? 2337. Czy zjawiska i procesy chaosu mają jakieś prawa? 2338. Co to jest chaos deter¬ministyczny i jakie są jego konse¬kwencje? 2339. Omów determinizm i indeterminizm (poglądy Lapla¬ce’a). 2340. Wyjaśnij na przykładach deterministyczny cha¬rakter praw Newtona. 2341. Podaj i omów przykłady zjawisk indeterministycznych (rzut kostką, rozpad promie¬niotwórczy, emisja promieniowania przez atom itp.). 2342. Co to znaczy, że zachowanie obiektów makro¬skopowych poprawnie opisuje mechanika klasycz¬na, a obiekty mikroskopowe podlegają prawom mechaniki kwantowej? 2343. Wyjaśnij, że z mechani¬ki kwantowej wynika, że wiele wielkości fizycz¬nych może przyjmować tylko ściśle określone war¬tości, wielkości te są skwantowane.

Załączniki:
Autor roberts777
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (23) Brak komentarzy zobacz wszystkie
24.3.2010 (19:42)

@patrykpolok1 Szukajcie a znajdziecie........ Nie wydary

29.11.2009 (18:08)

a odpowiedzi to gdzie???:/

5.11.2009 (18:45)

@magda01_06 Ale co same pytania???

A gdzie odpowiedzi???

Weś, tak to ja moge sama napisać...

23.10.2009 (18:06)

@shagohodd hehe...myślę że nawet więcej pytan bysmy zebrali... to raczej nie sztuka je wypisać.... lol

13.10.2009 (20:33)

@agatus8 no ...bardziej odp szukamy xd

Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.