profil

Pytania z kursu fizyki. Do powtórek na: testy, sprawdziany, kartkówki

drukuj
satysfakcja 16 % 159 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wymień zasady zachowania spełnione w reakcjach jądrowych.
2173. Jakie są metody otrzymywania izotopów promienio¬twórczych i ich zastoso¬wanie.
2174. Jakie reakcje termojądrowe zachodzą na Słońcu i w gwiazdach?
2175. Wykorzystaj zasady zachowania i zapisz przykładowe równania reakcji jądrowych.
2176. Przeprowadź bilans energii w wybranej reakcji jądrowej.
2177. Określ związek między średnią prędkością cząsteczek plazmy i temperaturą.
2178. Omów warunki niezbędne do zrealizowania reakcji syntezy jąder atomowych.
2179. Omów reakcje termoją¬drowe zachodzące w Słońcu i w gwiazdach: cykl p-p i cykl CNO.
2180. Omów korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania izotopów promienio¬twórczych w medycynie, przemyśle i rolnictwie.
2181. Co to jest reakcja roz¬szczepienia jąder atomo¬wych?
2182. Podaj budowę i zasadę działania reak¬tora jądrowego.
2183. Podaj przykład reakcji rozszczepienia, co to jest reakcja łańcuchowa?
2184. Omów ener¬getykę jądrową i broń jądro¬wą.
2185. Omów przebieg reakcji rozszczepienia oraz reakcji łańcuchowej.
2186. Określ sposoby sterowania szybkością reakcji w reaktorze.
2187. Sporządź bilans energii w reakcji rozszczepie¬nia na podstawie zasady zachowania energii.
2188. Omów zastosowania reak¬torów jądrowych i ocenę ich wpływu na środowi¬sko człowieka.
2189. Jaki jest wpływ pro¬mieniowania na organizmy żywe.
2190. Omów spo¬łeczne, mo¬ralne i ekono¬miczne aspekty wy¬korzystywa¬nia energii ją-drowej.
2191. Jakie są aktualne i potencjalne możliwości wykorzy¬stywania energii termo¬jądrowej (broń termoją¬drowa, tokamak).
2192. Omów skutki oddziaływania promieniowania jądro¬wego na organizmy ży¬we i możliwe drogi ska¬żenia.
2193. Jakie są zagrożenia wynikające z produkcji i stosowa¬nia broni jądrowej.
2194. Omów korzyści i zagrożenia wynikające z wykorzysty¬wania energii jądrowej.
2195. Podaj sposoby zabezpieczenia otoczenia reaktora przed promieniowaniem.
2196. Jakie są po¬dejmowane racjonalne działania na rzecz prze¬ciwdziałania zagrożeniom ekologicznym związanym z produkcją, transportem i wykorzystaniem energii?
2197. Porównanie róż¬nych źródeł energii i ocena ich wydajności oraz wpływu na naturalne środowisko człowieka.
2198. Uzasadnij konieczność wykorzystywania energii jądrowej.
2199. Podaj sposoby kontroli i zabezpieczenia się przed skutkami oddziaływania promienio¬wania na organizm człowieka.
2200. Jakie są podejmo¬wane działania na rzecz poprawy stanu naturalne¬go środowiska człowieka (energetyka konwen¬cjonalna i jądrowa).
2201. Jakie są makroskopowe właściwości materii a jakie mikroskopowe?
2202. Podaj mikroskopo¬we modele ciał makro¬skopowych.
2203. Podaj właściwości ciał sta¬łych, cieczy i gazów.
2204.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (23) Brak komentarzy
24.3.2010 (19:42)

Szukajcie a znajdziecie........ Nie wydary

29.11.2009 (18:08)

a odpowiedzi to gdzie???:/

5.11.2009 (18:45)

Ale co same pytania???

A gdzie odpowiedzi???

Weś, tak to ja moge sama napisać...

Typ pracy