profil

satysfakcja 70 % 10 głosów

Diagnoza środowiska lokalnego w zakresie współczesnych problemów socjalnych (bezrobocie w Polsce)

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Temat: Diagnoza środowiska lokalnego w zakresie współczesnych problemów socjalnych. Bezrobocie w Polsce Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno - gospodarczych. Jest od dawna przedmiotem zainteresowania socjologów i psychologów, ponieważ ze względu na swoje następstwa jest poważnym problemem społecznym. Socjologowie i psychologowie skupiają swoją uwagę na konsekwencje tego zjawiska. Bezrobocie w Polsce zbliżyło się do poziomu 3 mln. osób, tj. 16% ludności aktywnej zawodowo. Bezrobocie to zjawisko społeczne, polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia. Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Jest to szeroka definicja. Natomiast wąską stosują państwowe Urzędy Pracy (powiatowe lub wojewódzkie). I tak bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba, która: ? ukończyła 18 rok życia, ? nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP, ? jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE). Rodzaje bezrobocia (poniżej wymienione są jedynie niektóre): 1. kryterium: opłacalność podjęcia pracy: o bezrobocie przymusowe ? stan, w którym poszukujący pracy nie mogą jej uzyskać, mimo że przydanym poziomie płac realnych byliby gotowi ją podjąć, o bezrobocie dobrowolne - wstępuje, gdy poszukujący pracy podjęliby ją jedynie przy wyższym poziomie płac realnych aniżeli aktualnie oferowany, natomiast przy danym poziomie plac nie wyrażają zgody na zatrudnienie. 2. kryterium: przyczyna oraz charakter i cechy bezrobocia: o bezrobocie klasyczne (bezrobocie płacowe) ? bezrobocie, którego przyczyną są zbyt wysokie stawki płac oraz przeszkody, które ograniczają ich elastyczne kształtowanie. o bezrobocie frykcyjne (bezrobocie przejściowe, bezrobocie fluktuacyjne) ? stan okresowej dezaktywizacji zawodowej, związanej z normalnymi przepływami pracowników między zakładami pracy. Jest ono nieuniknione, a zarazem naturalne dla gospodarki rynkowej. o bezrobocie strukturalne ? rodzaj masowego i długotrwałego bezrobocia, które wynika z niedostosowania podaży zasobów ludzkich (ich wielkości i struktury) do zdolności i struktury aparatu wytwórczego. Niedostosowanie to wynika może np. z niedostosowania rozmiarów i struktury kształcenia kadro potrzeb gospodarki i kultury narodowej, z ?obumierania? nierentownych i niekonkurencyjnych gałęzi produkcji, ze zmian w procesach demograficznych (wyże demograficzne, migracje).

Załączniki:
Autor lary284
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.