profil

Mikołaj Kopernik - życiorys

drukuj
satysfakcja 81 % 1464 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

MIKOŁAJ KOPERNIK

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu w 1473r. Ojciec Mikołaja, kupiec krakowski, przeniósł się do Torunia; po jego śmierci chłopiec był wychowywany przez brata matki, Watzenrodena, który później został mianowany biskupem warmińskim. Mikołaj interesował się matematyką, medycyną, ekonomią. Lecz najbardziej zasłynął jako astronom. W latach 1491-1495 Kopernik studiował w Akademii Krakowskiej, która wtenczas była ośrodkiem studiów astronomicznych i ogniskiem myśli humanistycznych.

Chętnie słuchał wykładów słynnych astronomów polskich o Słońcu, księżycu i gwiazdach. Uczył się prowadzić obserwacje ciał niebieskich. Wysłany w 1496 r. Na studia prawnicze do Bolonii, oddawał się głównie studiom astronomicznym. W roku 1501 wrócił na kilka miesięcy do swojej Ojczyzny, Polski, po czym wyjechał ponownie do Włoch na uniwersytet w Padwie, by studiować prawo i medycynę. Doktorat z prawa koniecznego uzyskał w Ferrarze w 1503r.; w tymże roku wrócił do Polski (na Warmię). W latach 1504-1510 był sekretarzem i lekarzem przybocznym Watzenrodego.

Przebywał wtenczas głównie w Lidzbarku Warmińskim. W 1509 ogłosił drukiem w Krakowie przekład greckich listów Teofilakta Symokatty na łaciński. W roku 1510 jako kanonik osiedlił się we Fromborku, siedzibie kapituły warmińskiej; tu prowadził obserwacje astronomiczne i pisał główne dzieło. W latach 1516-1519 i w połowie 1521 roku była administratorem dóbr kapitularnych w Olsztynie. Podczas wojny polsko-krzyżackiej1520-1521 bronił zamku olsztyńskiego przed Krzyżakami. Interesował się zagadnieniami ekonomicznymi, czego wynikiem był projekt reformy walutowej (1517r.); memoriał w tej sprawie, przedłożony przez Kopernika na sejmiku w Toruniu (1519r.), został poszerzony (1526) i ujęty w formę traktu pt.

"Monetae cudendae ratio"; Kopernik sformułował w nim zasady reformy monetarnej oparte na projekcie poprawy pieniądza i ujednolicenia monety pruskiej i polskiej. Sformułował prawo ekonomiczne, zgodnie z którym pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy; prawo to nazwano później prawem Greshama, któremu niesłusznie przypisywano Jego odkrycie. Około roku 1510 Kopernik podał zarys teorii heliocentrycznej w rozprawie znanej pt. "Commentariolus". Nie była ona drukowana, lecz krążyła w odpisach, z których 2 znaleziono dopiero w XIX wieku.

Główne dzieło Kopernika, zawierające wykład z astronomii ujęty w aspekcie obrotu Ziemi dookoła własnej osi oraz obiegu wraz z innymi planetami dookoła Słońca powstało w latach 1515- 1530. Mimo, że Kopernik nie zdecydował się na ogłoszenie wyników swych dociekań naukowych, a jedynie (1535) z inicjatywy B. Wapowskiego opracował almanach (zaginiony) oparty na tablicach astronomicznych z " De revolutionibus orbium coelestium", wiadomość o nowej teorii budowy świata szerzyła się w Europie. W 1539 roku przybył do Fromborka G.J. von Lauchen, zwany Retykiem (Rheticus), profesor matematyki uniwersytetu w Wittenberdze aby zapoznać się z nową teorią. Skłonił on Kopernika do wydania dzieła.

Wyciąg z niego, pod skróconym tytułem "Narratio Prima" , sporządzony przez Retyka ukazał się drukiem w Gdańsku 1540 roku. W 1541 Retyk oddał dzieło Kopernika do druku w Norymberdze. Nad drukiem czuwał A. Osiander: wycofał on bez zgody Kopernika jego przedmowę, a umieścił na jej miejsce własną, nie podpisaną, w której wyjaśnił, że teorię Kopernika należy traktować jako hipotezę ułatwiającą obliczenia. Było to niezgodne ze stanowiskiem Kopernika, wyraźnie sformułowanym w "Liście dedykacyjnym" do papieża Pawła III, wydrukowanym na początku tej samej książki. Dzieło ukazało się w 1543 roku pt. "De revolutionibus orbium coelestium" w tłumaczeniu "O obrotach sfer niebieskich".

Nie wiadomo jaki tytuł nadał dziełu Kopernik, gdyż w oryginalnym rękopisie brak jest strony tytułowej. Dzieło Kopernika godzące w ustalone poglądy nie od razu spotkało się z entuzjazmem czytelników. Od przełomu XVI i XVII wieku teoria Kopernika zyskiwała coraz więcej zwolenników, a do jej ugruntowania najbardziej przyczynił się G. Bruno, J. Kepler i Galileusz. Kościół miał negatywny stosunek do Księgi. Uważano ją za sprzeczną z tekstem "Biblii". Dzieło było zakazane. Kopernik został skazany na spalenie na stosie za odkrycie i rozpowszechnianie swoich poglądów. Zmarł w 1543 roku.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (20) Brak komentarzy
26.1.2012 (19:39)

dzięki przydało mi się na fizyke

12.9.2011 (20:23)

dzięki, bardzo mi się przydało=)

7.9.2011 (13:50)

Dziękuje się przydało!!!! :*

Teksty kultury


Zadania z Języka polskiego
agates4830 rozwiązanych zadań
Język polski 10 pkt 20 minut temu

O pis wyglądu Karola Lwie Serce. Na ziemi i w Nangijali

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Lisciasta1540 rozwiązanych zadań
Język polski 25 pkt Dzisiaj 02:55

Potrzebne mi wypracowanie na temat: Prawda o człowieku. Jakiej wiedzy o Zenonie Ziembiewiczu dostarczają przytoczone fragmenty "Granicy"?...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 20
Rozwiązuj

I3arti0 rozwiązanych zadań
Język polski 500 pkt wczoraj o 23:28

Opracuj jeden z podanych tematow: 1 czlowiek jako istota doskonala? analizujac piesn XIX, ks.2(piesn o dobrej slawie)JANA KOCHANOWSKIEGO USTOSUNKUJ...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 375
Rozwiązuj

kacpergawlas330 rozwiązanych zadań
Język polski 60 pkt wczoraj o 20:59

Uproszczony wizerunek Erosa jako miłości do kogoś mówi :"Jednego dnia to żyje i rozkwita,to umiera znowu", "Boso...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 45
Rozwiązuj

Martyna192010 rozwiązanych zadań
Język polski 10 pkt wczoraj o 20:36

Jest ktoś wstanie napisać rozprawkę z polskiego słabo mi idzie :/// temat:czy bohaterstwo lotników z dywizjonu 303 powinno zapisać się na kartkach...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.