profil

Charakterystka: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji (warunki naturalne, ludność i gospodarka)

drukuj
satysfakcja 68 % 390 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Litwa:

*Warunki naturalne:
-kraj nizinny,
-polodowcowy charakter rzeźby terenu,
-malowniczy krajobraz,
-ubogie gleby bielicowe,
-klimat umiarkowany ciepły, przejściowy między morskim ,a kontynentalnym,
-znaczną część powierzchni państwa zajmują grunty orne oraz łąki i pastwiska.
-krainy geograficzne: Nizina Nadmorska, Pojezierze Litewskie, Wysoczyzna Żmudzka.

*Ludność:
-większość ludności kraju stanowią Litwini; mieszkają także Rosjanie, Polacy i Białorusini,
-ujemny przyrost naturalny,
-kraj średnio zurbanizowany(jak większość państw europejskich),
-największe miasta: Wilno, Kowno, Kłajpeda.

*Gospodarka:
-kraj słabo rozwinięty gospodarczo,
-połowę gruntów ornych zajmują uprawy przeznaczone pod paszę(wyspecjalizowany chów zwierząt).
-niewiele surowców mineralnych(torf, surowce budowlane, oraz niewielkie złoża ropy naftowej,
-kraj uzależniony od importu surowców oraz paliw
-w ostatnich latach handel ożywił się, ze względu na utworzenie obszarów wolnocłowych.

Białoruś:

*Warunki naturalne:
-kraj śródlądowy,
-nizinny,
-klimat umiarkowany ciepły, przejściowy między morskim ,a kontynentalnym,
-ubogi w surowce mineralne(wydobywane: sól kamienna i potasowa, ropa naftowa; nie eksploatowane: węgiel brunatny, łupki palne, rudy żelaza i boksyty,

*Ludność:
-ujemny przyrost naturalny,
-większość ludności stanowią Białorusini; mieszkają także Rosjanie, Polacy, Ukraińcy,
-najpowszechniejsza religia to prawosławie,
-70% ludności mieszka w miastach,
-największe miasta: Mińsk, Homel, Witebsk i Grodno,

*Gospodarka
-kraj słabo rozwinięty gospodarczo,
-import surowców energetycznych i rud metali,
-przemysł zlokalizowany przy dwóch głównych szlakach tranzytowych: Brześć- Mińsk- Moskwa i Charków- Wilno,
-produkty białoruskiego przemysłu(głownie maszyny, samochody) są drogie i niskiej jakości,
-rolnictwo nastawione na chów bydła,
-uprawy: głównie jęczmień, żyto oraz ziemniaki,
-niskie plony.

Ukraina:

*Warunki naturalne:
-Ukraina należy do największych państw Europy,
-przeważają niziny(Poleska, Naddnieprzańska, Czarnomorska),
-leża Góry Karpaty,
-rzeki: Dniepr, Boh, Dniestr,
-gleby czarnoziemne,
-klimat umiarkowany ciepły i suchy,
-roślinność stepowa i stepowo- leśna,
-dużo surowców mineralnych (rudy żelaza, manganu, soli kuchennej i potasowej, węgiel kamienny i brunatny oraz gaz ziemny i ropa naftowa),

*Ludność:
-ujemny przyrost naturalny(najniższy w Europie),
-żyją Ukraińcy i Rosjanie,
-większość mieszkańców Ukrainy wyznaje

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
28.2.2011 (17:44)

super praca, dzięki bardzo się przydała :)

Geografia świata