profil

Charakterystka: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji (warunki naturalne, ludność i gospodarka)

drukuj
satysfakcja 69 % 429 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Litwa:

*Warunki naturalne:
-kraj nizinny,
-polodowcowy charakter rzeźby terenu,
-malowniczy krajobraz,
-ubogie gleby bielicowe,
-klimat umiarkowany ciepły, przejściowy między morskim ,a kontynentalnym,
-znaczną część powierzchni państwa zajmują grunty orne oraz łąki i pastwiska.
-krainy geograficzne: Nizina Nadmorska, Pojezierze Litewskie, Wysoczyzna Żmudzka.

*Ludność:
-większość ludności kraju stanowią Litwini; mieszkają także Rosjanie, Polacy i Białorusini,
-ujemny przyrost naturalny,
-kraj średnio zurbanizowany(jak większość państw europejskich),
-największe miasta: Wilno, Kowno, Kłajpeda.

*Gospodarka:
-kraj słabo rozwinięty gospodarczo,
-połowę gruntów ornych zajmują uprawy przeznaczone pod paszę(wyspecjalizowany chów zwierząt).
-niewiele surowców mineralnych(torf, surowce budowlane, oraz niewielkie złoża ropy naftowej,
-kraj uzależniony od importu surowców oraz paliw
-w ostatnich latach handel ożywił się, ze względu na utworzenie obszarów wolnocłowych.

Białoruś:

*Warunki naturalne:
-kraj śródlądowy,
-nizinny,
-klimat umiarkowany ciepły, przejściowy między morskim ,a kontynentalnym,
-ubogi w surowce mineralne(wydobywane: sól kamienna i potasowa, ropa naftowa; nie eksploatowane: węgiel brunatny, łupki palne, rudy żelaza i boksyty,

*Ludność:
-ujemny przyrost naturalny,
-większość ludności stanowią Białorusini; mieszkają także Rosjanie, Polacy, Ukraińcy,
-najpowszechniejsza religia to prawosławie,
-70% ludności mieszka w miastach,
-największe miasta: Mińsk, Homel, Witebsk i Grodno,

*Gospodarka
-kraj słabo rozwinięty gospodarczo,
-import surowców energetycznych i rud metali,
-przemysł zlokalizowany przy dwóch głównych szlakach tranzytowych: Brześć- Mińsk- Moskwa i Charków- Wilno,
-produkty białoruskiego przemysłu(głownie maszyny, samochody) są drogie i niskiej jakości,
-rolnictwo nastawione na chów bydła,
-uprawy: głównie jęczmień, żyto oraz ziemniaki,
-niskie plony.

Ukraina:

*Warunki naturalne:
-Ukraina

należy do największych państw Europy,
-przeważają niziny(Poleska, Naddnieprzańska, Czarnomorska),
-leża Góry Karpaty,
-rzeki: Dniepr, Boh, Dniestr,
-gleby czarnoziemne,
-klimat umiarkowany ciepły i suchy,
-roślinność stepowa i stepowo- leśna,
-dużo surowców mineralnych (rudy żelaza, manganu, soli kuchennej i potasowej, węgiel kamienny i brunatny oraz gaz ziemny i ropa naftowa),

*Ludność:
-ujemny przyrost naturalny(najniższy w Europie),
-żyją Ukraińcy i Rosjanie,
-większość mieszkańców Ukrainy wyznaje chrześcijaństwo(kościół prawosławny i grekokatolicki),
-68% ludności mieszka w miastach,
-największe miasta: Kijów, Charków, Dniepropietrowsk, Donieck, Odessa, Zaporoże i Lwów,
*Gospodarka:
-dobrze rozwinięty, lecz mało nowoczesny, ze względu na stare technologie przemysł,
-przemysł wydobywczy, hutnictwo, przemysł elektromaszynowy, chemiczny i włókienniczy,
-uprawia się rośliny o dużych wymaganiach glebowych: pszenica, jęczmień, buraki cukrowe; Ukraina zmuszona jest importować żywność.

Czechy:

*Warunki naturalne:
-przeważającą część kraju zajmuje Masyw Czeski,
-najwyższe góry- Sudety,
-klimat umiarkowany ciepły,
-rzeki: Łaba z Wełtawą oraz Morawa,
-lasy pokrywają 33% terytorium państwa,
-surowce mineralne: węgiel kamienny i brunatny oraz rudy uranu, kaolin i grafit.

*Ludność:
-ujemny przyrost naturalny,
-żyją Czesi i Morawianie,
-74% ludności mieszka w miastach,
-miasta: Praga, Brno, Ostrawa i Pilzno.

*Gospodarka:
-dobrze rozwinięte hutnictwo żelaza i stali, przemysł elektromaszynowy, rafineryjny, chemiczny, mineralny i spożywczy,
-wysoko wydajne rolnictwo w pełni zaspokaja potrzeby żywnościowe Czechów.
-główne uprawy: pszenica, jęczmień, żyto, buraki cukrowe, ziemniaki i chmiel,
-ze zwierząt hoduje się bydło, trzodę chlewną i drób.

Słowacja:

*Warunki naturalne:
-Słowacja jest krajem górzystym(góry Karpaty, Tatry),
-mniej niż w sąsiednich krajach gruntów ornych, a więcej lasów,
-klimat umiarkowany ciepły,
-mało surowców mineralnych(magnezyt oraz węgiel brunatny, ropa naftowa, mangan, żelazo. miedź, rtęć),

*Ludność:
-mieszkają Słowacy, Węgrzy, Romowie, Czesi,
-56% ludności mieszka w miastach,
-większe miasta: Bratysława, Koszyce.

*Gospodarka:
-kraj słabo rozwinięty gospodarczo,
-przemysł hutniczy, mineralny, włókienniczy, rafineryjny, elektromaszynowy,
-słowackie rolnictwo rozwija się głównie na nizinie Naddunajskiej i w dolinach rzek,
-uprawy: pszenica, jęczmień, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, tytoń, chmiel,
-w Słowacji hoduje się trzodę chlewną, bydło i owce,
-walory turystyczne: piękne krajobrazy, interesujące zabytki architektury i sztuki ludowej oraz baza noclegowa i gastronomiczna.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
28.2.2011 (17:44)

super praca, dzięki bardzo się przydała :)

Geografia świata