profil

Prawo człowieka w świecie

drukuj
satysfakcja 47 % 13 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Szacunek dla pewnych wartości związanych bezpośrednio z człowiekiem tkwi głęboko w moralności europejskiej. Najważniejszymi aktami prawa międzynarodowego regulującymi ochronę praw człowieka są: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych przyjęte 16 grudnia 1966 r. W Europie najważniejsza jest Europejska Konwencja Praw Człowieka z 4 listopada 1950 r.
Prawo międzynarodowe wyróżnia wiele środków kontroli przestrzegania praw człowieka. Wiele komórek służących temu celowi działa w systemie ONZ, np. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, Rada Gospodarczo ? Społeczna i Komisja Praw Człowieka. Ochroną praw człowieka zajmują się też m.in. Międzynarodowa Organizacja Pracy, UNESCO, Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
Niedoskonałość ochrony praw człowieka w ramach ONZ oraz rozwiązań regionalnych na szczeblu międzyrządowym spowodowało konieczność powstawania organizacji pozarządowych działających na tym polu. Są one istotnym elementem najszerzej pojętego systemu ochrony praw człowieka. Ich żywiołowy rozwój przypada na ostatnie 20 ? 30 lat, choć towarzyszą one tworzeniu międzynarodowej infrastruktury ochrony praw człowieka od dość dawna.

Definicja pozarządowych organizacji ochrony praw człowieka

W literaturze fachowej brakuje uzgodnionej definicji pozarządowych organizacji ochrony praw człowieka. Sformułowano jedynie wyróżniki tych struktur, wśród których wymienić można:
niezależność od rządu,
dobrowolność członkostwa,
nienastawianie się na zysk ( non profit )
niedążenie do władzy
Obecnie w dziedzinie ochrony praw człowieka działa znaczna liczba różnorodnych organizacji pozarządowych ? NGOs ( Non ? Governmental Organizations ), które obejmują swoim zasięgiem całe spektrum problematyki, stanowiąc swoiste grupy nacisku. NGOs odgrywają rosnącą rolę i mają ogromne zasługi w ochronie praw człowieka w wielu krajach świata.

Geneza i rozwój NGOs

Początków tych organizacji trzeba szukać już w średniowieczu. Wtedy pojawiły się organizacje biorące na siebie zadania, których nie realizowały państwa, np. pomoc biednym, ułomnym. Taką działalność prowadziły kościoły i towarzystwa dobroczynne.
Z czasem pojawiły się organizacje, które z jednej strony krytykowały rządy za poczynania godzące w prawa człowieka, a z drugiej wywierały presję na parlamenty i rządy w celu uchwalenia lub poprawiania praw.
Po II wojnie światowej nastąpił rozkwit organizacji pozarządowych, zwłaszcza w państwach wyżej rozwiniętych. Nowoczesne społeczeństwa są otwarte i demokratycznie, a więc ich systemy polityczne są wrażliwe na oddolną presję.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy