profil

Podstawy prawne i organizacja oświaty- pytania do egzaminu

drukuj
satysfakcja 60 % 25 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Podstawy prawne i organizacja oświaty

1.co to jest prawo omów gałęzie prawa
Prawo (w ujęciu przedmiotowym) to system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i w przybliżeniu jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w państwie, ustanowione przez właściwe organy władzy publicznej.
Psychologiczna teoria prawa wg Leona Petrażyckiego sprowadza prawo do pewnych przeżyć psychicznych, emocjonalnych człowieka. Normy prawne wywołują presję psychiczną skłaniającą do określonego zachowania się.

Polskie prawo dzieli się na następujące gałęzie:
- Prawo administracyjne ?dotyczy:
- procesów administracyjnych administracji rządowej i samorządowej;
-określenia sposobów powołania, kompetencji, działalności i odpowiedzialności organów
administracji rządowej i samorządowej;
-regulacji stosunków pomiędzy organami administracji, a obywatelem.
- Prawo konstytucyjne, inaczej państwowe:
-zawiera opisy norm dotyczących organów władzy i podstawowych zasad ustroju
państwowego;
-określa prawa i obowiązki obywateli.
- Prawo karne określa:
- nakazy i zakazy postępowania,
- czyny będące przestępstwem,
- zakres odpowiedzialności oraz sankcje w razie przekroczenia przepisów,
- sposób wykonania kary.
- Prawo finansowe dotyczy:
- przygotowania i uchwalenia budżetu (np. prawo budżetowe)
- finansowanie działalności państwa
- finansowania organizacji publicznoprawnych (np. prawo finansowania przedsiębiorstw)
- podatków od osób fizycznych i podmiotów
- Prawo cywilne:
- reguluje na zasadzie równości stron:
- reguluje stosunki osobowe i majątkowe pomiędzy podmiotami prawnymi,
- reguluje stosunki pomiędzy obywatelami,
- normuje stosunki prawne o charakterze niemajątkowym,
- chroni dobra osobiste obywateli.


2.źródła prawa
Źródła prawa są to akty normatywne stanowione przez upoważnione organy władzy i administracji państwowej, a także organy samorządów terytorialnych zawierające normy prawne lub stanowiące istotny składnik właściwego uchwycenia treści normy prawnej.

System aktów normatywnych jest uporządkowany według dwóch kryteriów: podmiotu (organu) prawodawczego i rodzaju aktu normatywnego.
Ujęte według tych kryteriów akty normatywne pozwalają na ustalenie ich hierarchii, która dla naszego prawa przedstawia się następująco:
- Konstytucja
- Ustawa
- Rozporządzenie
- Uchwała

Źródła prawa dzieli się na: źródła prawa powszechnie obowiązującego i źródła prawa o charakterze wewnętrznym

3.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
19.1.2009 (20:15)

super !

Nauki