profil

Przestępstwa gospodarcze

drukuj
satysfakcja 80 % 162 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE
Przestępstwa gospodarcze (definicja) - czyny zabronione, godzące lub zagrażające ponadindywidualnym dobrom w sferze życia gospodarczego, polegające na naruszeniu zaufania związanego z pozycją sprawcy lub instytucją życia gospodarczego, grożące utratą zaufania do systemu gospodarczego lub jego podstawowych instytucji. Przestępstwa gospodarcze naruszają interesy wszystkich uczestników obrotu gospodarczego (przedsiębiorców i konsumentów), a także godzą w instytucje finansów publicznych.

Dziedziny przestępstw gospodarczych:
? Przestępstwa polegające na fałszowaniu dokumentów i używanie ich jako autentycznych oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach;
? Przestępstwa przeciwko mieniu, czyli wszelkiego rodzaju przywłaszczenia wyłudzenia pieniędzy i towarów;
? Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, tj. wyłudzenia kredytów, pożyczek bankowych, wyłudzenia odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia, "pranie brudnych pieniędzy", udaremnienie egzekucji komorniczej, nierzetelne prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej i udaremnienie przetargów publicznych;
? Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, czyli podrabianie pieniędzy, puszczanie ich w obieg oraz fałszowanie znaków urzędowych;
? Przestępstwa dotyczące uzyskania cudzego programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
? Przestępstwa dotyczące wprowadzenia do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym;
? Przestępstwa dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia, rozlewu wyrobów spirytusowych oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych bez wymaganego zezwolenia;
? Przestępstwa przeciwko środowisku (negatywne następstwa działalności gospodarczych);
? Przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym (łamanie praw pracownika w zakładach pracy);
? Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (ujawnianie lub naruszenie tajemnicy służbowej i tajemnicy korespondencji)

Prowadzone są także postępowania przygotowawcze dotyczące naruszenia innych przepisów o charakterze gospodarczym, zawartych w innych aktach prawnych niż kodeks karny.
W zainteresowaniu Sekcji do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Głównej Policji jest również zbieranie informacji dotyczących niżej wymienionych zagadnień w aspekcie pracy operacyjnej:
? Wszelkiego rodzaju wyłudzenia kredytów i pożyczek (na podstawie sfałszowanych dokumentów bądź nieprawdziwych oświadczeń) na szkodę banków i instytucji finansowych ściśle z nimi związanych;
? Wszelkiego rodzaju wyłudzenia mienia na szkodę osób fizycznych i podmiotów gospodarczych (zakup towarów na tzw. Przedłużony termin płatności i nie wywiązanie się z niego, zakup towarów na podstawie fałszywych dokumentów rejestrowych firm itp.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału