profil

Czasowniki nieregularne - trzy formy, 167 czasowników

drukuj
satysfakcja 72 % 142 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

lp 1 forma 2 forma 3 forma tłumaczenie
1 arise arose arisen powstawać, pojawiać się
2 awake awoke awoken budzić się
3 be was (were) been być
4 bear bore borne nosić
5 become became become zostawać
6 befall befell befallen przytrafić się, zdarzać się
7 beget begot begotten zrodzić, spowodować, wywołać
8 begin began begun zaczynać sić, rozpocząć
9 behold beheld beheld ujrzeć, zobaczyć, spostrzec
10 bend bent bent pochylić się
11 beset beset beset dręczyć, prześladować, napastować, oblegać, osaczać
12 bet bet (betted) bet (betted) zakładać się, postawić na coś
13 bid bade bidden kazać, rozkazać komuś
14 bid (II) bid bid licytować, zaoferować cenę
15 bind bound bound przywiązywać, związywać, uwiązywać
16 bite bit bitten gryźć, kąsać, przygryzać, nadgryzać, odgryzać
17 bleed bled bled krwawić, ulatniać się (o gazie)
18 blow blew blown dmuchać, dąć, wiać, wysiąkać nos, rozkwitać
19 break broke broken tłuc, łamać, pogruchotać, zepsuć się
20 breed bred bred hodować
21 bring brought brought przynosić, przywozić, przyprowadzać, sprowadzać, nanieść, zmusić się
22 build built built budować
23 burn burnt butnt palić, parzyć, podpalać, spalać się
24 burst burst burst rozrywać, rozsadzać, pękać, wybuchać
25 buy bought bought kupować, nabywać
26 cast cast cast rzucać, ciskać, obsadzać, obsadzić
27 catch caught caught łapać, złapać, chwycić, złowić
28 choose chose chosen wybierać, typować
29 cling clung clung przylgnąć, przywierać, trzymać się kurczowo
30 come came come przychodzić, przyjeżdżać, przybywać, nadciągać
31 cost cost cost kosztować
32 creep crept crept skradać się, czołgać się, pełzać, cierpnąć (o skórze)
33 cut cut cut kroić, ciąć
34 deal dealt dealt rozdzielać, dotyczyć, traktować
35 dig dug dug kopać, poszukiwać
36 drive drove driven kierować
37 dwell dwelt dwelt mieszkać
38 eat ate eaten jeść
39 fall fell fallen upaść, spadać
40 feed fed fed karmić, żywić
41 feel felt felt czuć
42 fight fought fought walczyć
43 find found found znaleźć
44 fit fit fit pasować

/> 45 flee fled fled uciekać, zbiec
46 fling flung flung ciskać, rzucać
47 fly flew flown latać
48 forbid forbade forbidden zakazać
49 forecast forecast forecast zapowiadać, przepowiadać
50 forget forgot forgotten zapominać, zapomnieć
51 forgive forgave forgiven wybaczać
52 forsake forsook forsaken porzucać
53 freeze froze frozen zamarzać, mrozić
54 get got got (US gotten) dostać
55 give gave given dawać
56 go went gone iść
57 grind ground ground mleć, kruszyć
58 grow grew grown rosnąć
59 hang hung hung powiesić
60 have had had mieć
61 hear heard heard słyszeć
62 hew hewed hewn rąbać
63 hide hid hidden schować, skrywać
64 hit hit hit uderzyć, uderzać
65 hold held held trzymać
66 hurt hurt hurt ranić
67 keep kept kept trzymać, zachować
68 kneel knelt knelt klęczeć
69 knit knit knit robić na drutach
70 know knew known wiedzieć
71 lay laid laid kłaść
72 lead led led prowadzić
73 lean leant leant pochylać się
74 leap leapt leapt skakać
75 learn learnt learnt uczyć się
76 leave left left zostawiać, wychodzić
77 lend lent lent pożyczać
78 let let let pozwolić
79 lie lay lain leżeć
80 light lit lit oświetlać, zapalać
81 lose lost lost gubić
82 make made made robić
83 mean meant meant znaczyć, oznaczać
84 meet met met spotkać
85 mistake mistook mistaken pomylić
86 mow mowed mown kosić
87 pay paid paid płacić
88 plead pled (US) pled (US) błagać
89 prove proved proved/proven (US) udowadniać, wykazać
90 put put put kłaść
91 quit quit quit zrezygnować
92 read read read czytać
93 rend rent rent drzeć
94 rid rid rid oczyścić, pozbyć się
95 ride rode ridden jeździć (np. konno)
96 ring rang rung dzwonić
97 rise rose risen rosnąć, wzrastać
98 run ran run biec
99 saw sawed sawn piłować
100 see saw seen widzieć
101 seek sought sought szukać
102 sell sold sold sprzedawać
103 send sent sent wysyłać
104 set set set nastawić
105 sew sewed sewn szyć
106 shake shook shaken trząść
107 shear shore shorn strzyc
108 shed shed shed zrzucać z siebie, pozbywać się, tracić (np. włosy)
109 shine shone shone świecić, pobłyskiwać, lśnić
110 shoe shod shod obuć
111 shoot shot shot strzelać
112 show showed shown pokazywać
113 shrink shrank shrunk kurczyć się
114 shut shut shut zamykać
115 sing sang sung śpiewać
116 sink sank sunk tonąć
117 sit sat sat siadać, siedzieć
118 slay slew slain zabijać, powalać
119 sleep slept slept spać
120 slide slid slid ślizgać się
121 sling slung slung podwiesić
122 slit slit slit rozcinać
123 smell smelt smelt pachnieć
124 sow sowed sown siać, wysiewać
125 speak spoke spoken mówić
126 speed sped sped spieszyć się, pędzić
127 spell spelt spelt przeliterować
128 spend spent spent spędzać, wydawać
129 spill spilt spilt rozlewać
130 spin spun spun prząść, wirować, obracać się
131 spit spat spat pluć
132 split split split dzielić, rozdzielać, rozszczepiać
133 spoil spoilt spoilt psuć
134 spread spread spread rozkładać, rozpościerać, rozciągać, rozpowszechniać
135 spring sprang sprung skakać
136 stand stood stood stać
137 steal stole stolen kraść
138 stick stuck stuck wtykać, przyklejać
139 sting stung stung kłuć, użądlić
140 stink stank stunk śmierdzieć, cuchnąć
141 strew strewed strewn porozrzucać
142 stride strode stridden przekraczać, kroczyć
143 strike struck struck uderzać
144 string strung strung naciągać
145 strive strove striven usiłować, dążyć do czegoś
146 swear swore sworn kląć, przeklinać
147 sweep swept swept zamiatać
148 swell swelled swollen napuchnąć, nabrzmiewać
149 swim swam swum pływać
150 swing swung swung kołysać się, machać czymś
151 take took taken brać
152 teach taught taught nauczać
153 tear tore torn rwać, drzeć
154 tell told told opowiadać
155 think thought thought myśleć
156 thrive throve thriven dobrze się rozwijać
157 throw threw thrown rzucać
158 thrust thrust thrust dźgać, wbić
159 tread trod trodden deptać, stąpać
160 wake woke woken budzić się
161 wear wore worn nosić, mieć na sobie
162 weave wove woven tkać, wplatać
163 wet wet wet zwilżać
164 win won won wygrać
165 wind wound wound nawijać, obwijać, zwijać
166 wring wrung wrung wykręcać, wyciskać
167 write wrote written pisać


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
17.3.2011 (18:40)

przydatneeee

10.2.2011 (17:13)

w palić się jest bląd w 2 formie, powinno być : Burnt a nie Butnt :)

Gramatyka