profil

Czasowniki nieregularne - trzy formy, 167 czasowników

drukuj
satysfakcja 73 % 138 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

lp 1 forma 2 forma 3 forma tłumaczenie
1 arise arose arisen powstawać, pojawiać się
2 awake awoke awoken budzić się
3 be was (were) been być
4 bear bore borne nosić
5 become became become zostawać
6 befall befell befallen przytrafić się, zdarzać się
7 beget begot begotten zrodzić, spowodować, wywołać
8 begin began begun zaczynać sić, rozpocząć
9 behold beheld beheld ujrzeć, zobaczyć, spostrzec
10 bend bent bent pochylić się
11 beset beset beset dręczyć, prześladować, napastować, oblegać, osaczać
12 bet bet (betted) bet (betted) zakładać się, postawić na coś
13 bid bade bidden kazać, rozkazać komuś
14 bid (II) bid bid licytować, zaoferować cenę
15 bind bound bound przywiązywać, związywać, uwiązywać
16 bite bit bitten gryźć, kąsać, przygryzać, nadgryzać, odgryzać
17 bleed bled bled krwawić, ulatniać się (o gazie)
18 blow blew blown dmuchać, dąć, wiać, wysiąkać nos, rozkwitać
19 break broke broken tłuc, łamać, pogruchotać, zepsuć się
20 breed bred bred hodować
21 bring brought brought przynosić, przywozić, przyprowadzać, sprowadzać, nanieść, zmusić się
22 build built built budować
23 burn burnt butnt palić, parzyć, podpalać, spalać się
24 burst burst burst rozrywać, rozsadzać, pękać, wybuchać
25 buy bought bought kupować, nabywać
26 cast cast cast rzucać, ciskać, obsadzać, obsadzić
27 catch caught caught łapać, złapać, chwycić, złowić
28 choose chose chosen wybierać, typować
29 cling clung clung przylgnąć, przywierać, trzymać się kurczowo
30 come came come przychodzić, przyjeżdżać, przybywać, nadciągać
31 cost cost cost kosztować
32 creep crept crept skradać się, czołgać się, pełzać, cierpnąć (o skórze)
33 cut cut cut kroić, ciąć
34 deal dealt dealt rozdzielać, dotyczyć, traktować
35 dig dug dug kopać, poszukiwać
36 drive drove driven kierować
37 dwell dwelt dwelt mieszkać
38 eat ate eaten jeść
39 fall fell fallen upaść, spadać
40 feed fed fed karmić, żywić
41 feel felt felt czuć
42 fight fought fought walczyć
43 find found found znaleźć
44 fit fit fit pasować
45 flee fled fled uciekać, zbiec
46 fling flung flung ciskać, rzucać
47 fly flew flown latać
48 forbid forbade forbidden zakazać
49 forecast forecast forecast zapowiadać, przepowiadać
50 forget forgot forgotten zapominać, zapomnieć
51 forgive forgave forgiven wybaczać
52 forsake forsook forsaken porzucać
53 freeze froze frozen zamarzać, mrozić
54 get got got (US gotten) dostać
55 give gave given dawać
56 go went gone iść
57 grind ground ground mleć, kruszyć
58 grow grew grown rosnąć

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
17.3.2011 (18:40)

przydatneeee

10.2.2011 (17:13)

w palić się jest bląd w 2 formie, powinno być : Burnt a nie Butnt :)

Gramatyka