profil

Sposoby rozwiązywania problemu biedy w Polsce.

drukuj
satysfakcja 84 % 50 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Przedstaw sposoby rozwiązywania problemu biedy we współczesnej Polsce. Jakie działania mające na celu zwalczanie biedy powinny być podejmowane przez państwo, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe w dziedzinie polityki społecznej, gospodarki i edukacji (podaj po 3 rodzaje działań w każdej dziedzinie, przypisując je poszczególnym podmiotom). Wykorzystaj materiały źródłowe znajdujące się w drugiej części arkusza.

Rok 1989 był dla Polski bardzo przełomowy. Nastąpiła transformacja ustrojowa, która wiązała się z poważnymi przemianami we wszystkich dziedzinach życia, co w efekcie bardzo wpłynęło m.in. na sprawy społeczne. Dosyć problematyczne stało się rozwarstwienie społeczne spowodowane zróżnicowaną wysokością dochodów; objawia się to wysokim procentem ludzi, żyjących poniżej progu ubóstwa. Władze państwowe, samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe powinny postawić sobie za jeden z głównych celów zmniejszenie a następnie wyeliminowanie tego stanu rzeczy, dzięki podejmowaniu różnorakich działań.
Władze państwowe mają do dyspozycji wiele możliwości na kształtowanie polityki społecznej. Przede wszystkim mogą opracowywać strategię likwidacji zjawiska biedy na poziomie państwa za pomocą przepisów prawnych, umożliwiających swobodne działanie organizacjom zajmującym się pomocą społeczną. Wiąże się to również z ustaleniem wysokości rent, emerytur i zasiłków, które powinny być racjonalnie obliczone według realnych kosztów utrzymania. Dodatkowo ważne jest ustalenie pensji minimalnej, aby nie była jedynie trochę wyższa od zasiłku dla bezrobotnych, gdyż to stoi na granicy absurdu. Jak podaje ?Gazeta Wyborcza? w wydaniu z dnia 20.09.2005 r. w oparciu o stronę internetową www.stat.gov.pl, biedą dotknięte nie są wyłącznie rodziny, w których są osoby bezrobotne, ale również te, gdzie ludzie pracują, jednak ich zarobki nie są wystarczające, aby zapewnić utrzymanie pozostałym członkom rodziny. Ważny elementem polityki społecznej na szczeblu władz państwowych jest również pomoc materialna rodzinom wielodzietnym oraz wprowadzenie np. ulg podatkowych.
Ważną rolę w walce z biedą odgrywają również samorządy lokalne, które mają bezpośredni kontakt ze społecznością. Prowadzą one m.in. urzędy pracy i w oparciu o wiedzę na temat zmian na rynku, oferują kursy i programy, dzięki którym ludzie mogą się przekwalifikować, aby łatwiej znaleźć pracę.

Według Michała A. Zielińskiego, który swoją opinię wyraził na łamach Rzeczpospolitej 17.09.2005 r., bieda koncentruje się głównie w małych miejscowościach, gdzie jest niewielki rynek pracy. Dlatego samorządy lokalne powinny starać się o utworzenie nowych miejsc pracy, co można osiągnąć dzięki wprowadzeniu korzystnych warunków dla inwestorów i promowaniu terenów na targach itp. Warto również dostrzec walory danego terytorium, gdyż np. wiele z nich jest atrakcyjnymi dla turystów ze względu na lokalna kulturę itd., dlatego korzystne może być zainwestowanie w reklamę.
Istotną pomoc udzielają również organizacje pozarządowe, np. Caritas Polska, która prowadzi zbiórki pieniędzy dla ubogich i jadłodajnie. Pozyskują one również np. fundusze europejskie wspierające edukację. Popularny jest program ?Szkoła z klasą?, który ma na celu wyrównanie poziomu i szans dla poszczególnych szkół. Dodatkowo dofinansowują one wiele wycieczek krajoznawczych, dzięki którym dzieci i młodzież mają możliwość zwiedzenia wielu ciekawych miejsc a nawet wyjazdów zagranicę. Współpracując z samorządami lokalnymi, organizacje pozarządowe mogą również organizować serie bezpłatnych wykładów w ośrodkach kultury itp., co podnosi poszerza zainteresowań dzieci i młodzieży i daje im szansę rozwoju.
Problem biedy jest powszechnym zjawiskiem w Polsce i nie wolno o tym zapominać. Ważne jest, aby nie ignorować tego i zaangażować w pomoc władze państwowe, samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe, które powinny współdziałać ze sobą, gdyż to gwarantuje efektywność podjętych działań. Oczywiste jest, że nie da się całkowicie wyeliminować tego zjawiska, jednak wspólnymi siłami możemy zmniejszyć jego skalę i dać szansę naszym biedniejszym rodakom na godne życie i równą szansę rozwoju.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy