profil

Test wiedzy o średniowieczu- poziom rozszerzony

drukuj
satysfakcja 32 % 48 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

TEST Z HISTORII ŚREDNIOWIECZNEJTEST Z HISTORII ŚREDNIOWIECZNEJ
(W arkuszu odpowiedzi przy numerze pytania zaznacz prawidłową odpowiedź)
Koronacja w Rzymie Karola Wielkiego, króla Franków i Longobardów, na cesarza oznaczała odnowienie cesarstwa rzymskiego. Nastąpiło to w roku:
a. 800 b. 843 c. 962
Prawo salickie to:
a. zbiór praw germańskich z V/VIw. b. niemieckie prawo osadnicze z X w. c. średniowieczny kodeks rycerski
W wyniku bitwy pod Hastings Anglia została podbita przez Normanów w roku:
a. 1196 b. 996 c. 1066
Średniowieczne zwolnienie dóbr ze świadczeń na rzecz państwa i przyznanie prawa sądzenia na określonym terytorium przez władcę to:
a. inwestytura b. immunitet c. komendacja
Misjonarze Metody i Konstanty (Cyryl) działali w IX wieku na terenie:
a. Bułgarii b. Czech c. Państwa Wielkomorawskiego
Dagome iudex to:
a. zbiór praw Bolesława Chrobrego b. akt oddania przez Mieszka I państwa polskiego pod opiekę papiestwa c. bulla papieża Ottona III
Które z wymienionych państw pierwsze przyjęło chrzest:
a. Polska b. Czechy c. Ruś
Pierwszym biskupem w Polsce był:
a. Jordan b. Wojciech c. Radzym Gaudenty
Pierwsze arcybiskupstwo w Polsce utworzono podczas zjazdu w 1000 roku w:
a. Krakowie b. Poznaniu c. Gnieźnie
W wyniku pokoju w Budziszynie w 1018 roku Polska zyskała:
a. Ruś Kijowską b. Czechy i Morawy c. Milsko i Łużyce
Synkretyzm religijny to:
a. schizma wschodnia b. związek sprzecznych niekiedy elementów różnych wiar c. metoda nauczania w szkołach katedralnych w średniowieczu
Gall Anonim napisał swą kronikę w języku:
a. polskim b. łacińskim c. staro-cerkiewno-słowiańskim
Zdobycze Bolesława Chrobrego - Milsko, Łużyce, Grody Czerwieńskie - odpadły za panowania:
a. Mieszka II b. Władysława Hermana c. Bolesława Krzywoustego
Która z linii władców jest właściwa:
a. Mieszko II - Bezprym - Kazimierz Odnowiciel - Bolesław Śmiały - Władysław Herman
b. Mieszko II - Bolesław Śmiały - Kazimierz Odnowiciel - Władysław Herman
c. Mieszko II - Kazimierz Odnowiciel - Bezprym - Władysław Herman - Bolesław Śmiały
Najstarsze zachowane w Polsce dokumenty pochodzą z czasów:
a. Bolesława Chrobrego b. Władysława Jagiełły c. Władysława Hermana
Kronika Galla Anonim powstała za panowania:
a. Bolesława Chrobrego b. Bolesława Krzywoustego c. Władysława Łokietka
Walka o niezależność państwową wobec cesarza niemieckiego była również walką o niezależność kościelną. Która z metropolii za panowania Krzywoustego rościła sobie prawa do zwierzchnictwa nad arcybiskupstwem gnieźnieńskim:
a. Brema b. Magdeburg c.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
16.10.2011 (14:00)

Beznadzieja :/ 'w ogóle nie pomaga...

8.2.2011 (21:43)

mało przejrzyste

3.4.2009 (16:01)

Po co taki materiał, jak nie można sprawdzić. Ocena 1

Historia powszechna