profil

Polityka społeczna- ściąga

drukuj
satysfakcja 40 % 10 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

ZAGADNIENIA ZALICZENIOWE Z POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Przesłanki powstania polityki społecznej w Europie.
2. Geneza państwa opiekuńczego w Europie
3. Pojęcia p.s. na gruncie niemieckojęzycznym.
4. Definicje p.s. w Polsce od okresu międzywojennego do czasów współczesnych.
5. Cele p.s.
6. Główne etapy rozwoju europejskiej polityki społecznej
7. Kryteria państwa opiekuńczego w państwach europejskich.
8. Kierunki zmian p.s. w Europie od lat 70.
9. HDI: istota, sposób oblicza i poziom w różnych krajach.
10. Potrzeby społeczne i sposoby mierzenia stopnia ich zaspokojenia.
11. Mierniki zróżnicowania dochodowego (metoda dystansowa, wskaźnik Piniego)
12. Modele polityki społecznej realizowane we współczesnych krajach.
13. Prawa i wolności socjalne w dokumentach ONZ.
14. Rola i osiągnięcia Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie stanowienia standardów pracy.
15. Prawa i normy Unii Europejskiej w sprawach socjalnych.
16. Prawa socjalne w konstytucji RP.
17. Główne procesy demograficzne w Polsce po 1990r.
18. Zmiany w stanie i strukturze ludności w Polsce i ich skutki dla p.s.
19. Zmiany w poziomie rozrodności w Polsce i ich wpływ na problemy p.s.
20. Współ zależność p.s. w krótkich i dlugich okresach.
21. Poziom wydatków na cele socjalne w Europie i w Polsce i jego uwarunkowania
22. Państwowe podmioty p.s. w Polsce i ich zadania.
23. Fundusze celowe i składkowe działające w obszarze p.s. w Polsce.
24. Rodzaje i rola organizacji porządkowych w p.s.
25. Decentralizacja p.s. w Polsce.
26. Przesłanki i formy socjalnej funkcji państwa w warunkach gospodarki rynkowej.
27. Poziom zatrudnienia w Polsce i w Europie , jego zmiany i ich uwarunkowania
28. Przyczyny i rodzaje bezrobocia w Polsce
29. Ewolucja ustawodawstwa w zakresie polityki rynku pracy w Polsce (od 1989r.)
30. Instytucje rynku pracy w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004r.
31. Wytyczne europejskiej strategii zatrudnienia.
32. Pojęcie i rodzaje ubóstwa
33. Przyczyny ubóstwa w Polsce.
34. Pojęcie i podmioty pomocy społecznej w świetle ustawy z 2004 r. o pomocy społecznej
35. Pojęcie i formy realizacji zabezpieczenia społecznego
36. Aktualny system ubezpieczeń emerytalnych w Polsce i jego zagrożenia
37. Pojęcie zdrowia, jego uwarunkowania i sposoby pomiaru
38. Modele finansowania ochrony zdrowia w Europie
39. System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i jego przemiany od 1997r.
40. Główne problemy socjalne w Polsce XXI wieku.
1. 1.Przesłanki powstania polityki społecznej w Europie Polityka społeczna powstała od momentu rozwoju procesu produkcji.

Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy